Detalj ur bokomslaget.
  • 2018:02
  • Publicerad:

Om ovidlådenhetBOK | Försöket till ett riktigt liv behöver inte leda till ett avståndstagande från samtiden utan kan också innebära ett levande i samtiden, med förmågan till avstånd. Läs Gunnar Lundin om Ulf I Erikssons "Ett möjligt liv".Köp Ett möjligt liv. Angående Vilhelm Ekelunds ovidlådenhetstänkande. hos bokus.com
Ulf I Eriksson
Ett möjligt liv. Angående Vilhelm Ekelunds ovidlådenhetstänkande.
exempla

I Ett möjligt liv återkommer Ulf I Eriksson till en levnadskonstens filosofi och praktik hos Vilhelm Ekelund, och hos besläktade som Almqvist och Foucault, och spårar betingelserna för ett motstånd mot ”den barbariska civilisationskulturens dödliv”. Den är inte en egoism, eller möjligen vad Ekelund kallar en högre egoism, paradoxen självutplåning och autenticitet och broderskap – ty att se livet som ett personligt experiment och söka forma det till konst är en grundfigur för varje frihetligt samhälle. För den lättantända humör­människan och känslige poeten Ekelund är den ovidlådenhet han funnit i Almqvists Den svenska fattigdomens betydelse en möjlighet till skydd mot mesquina, låga impulser och ett medel i en självuppfostran­de strategi som inte endast är en resignation i konvalescensens tecken utan därtill ett aktivt och delaktigt liv. Ekelund gör en omtolkning av ”överkänslig”; det blir för honom tecknet (ja orden är så levande att de står nära ett ursprungligt semantiskt som hos kinesiska ideogram) för att kunna – vid fara å färde – sätta sig över sina känslor.

Ekelund gör en omtolkning av ”överkänslig”; det blir för honom tecknet (ja orden är så levande att de står nära ett ursprungligt semantiskt som hos kinesiska ideogram) för att kunna – vid fara å färde – sätta sig över sina känslor.I Ett möjligt liv, med undertiteln ”Angående Vilhelm Ekelunds ovidlådenhetstänkande” har Eriksson samlat essäer från fyra decennier som varit publicerade i tidningar och tidskrifter. Kontinuiteten får kvalitet av varm till­givenhet. Det var som barn av 68-rörelsen Eriksson upptäckte sin ledstjärna. De tidiga essäerna bär spår av anarkosyndi­kalism, och denna invigelse bebådar en fortsättning där den politiska betydelsen – eller potentiella konsekvenserna – hos den radikalt ”samfundslöse” och nordiskt kosmopolitiske Ekelund aldrig helt förloras ur sikte.

En invändning mot det kyniska nejet till civilisationskulturen, som aldrig tyckts ha övervägts hos Eriksson, eller snarare är det så att hans personlighet saknar en våg för detta, är att tvärtom leva i den – utgå från sin placering i nuet – med sitt samvete och en ovidlådenhetens observans.

Varje riktig författare, och Eriksson tillhör dem, kan bara dikta då yin och yang är i balans, då tanke och känsla förenas, då orden ser, vilket hans mästare kallat ”concordia animi”. Om man därtill väljer den fromt låga rollen av förmedlare – vilket Eriksson verkligen gjort alltsedan debuten med Fogelklouporträttet – och föredrar citatkonst framför parafraser får man inte räkna med några tegelstensböcker. Om tiden med sin litteraturindustri är ur led är Eriksson ett motvärn. I hans essäsamling tonar det självupplevda på varje sida.

Stöd Tidningen Kulturen

Köp en prenumeration! Klicka för mer information.

Ovidlådenheten, synonymt med ett désintéressement, gör att ett avstånd till det närsynt reaktiva uppstår och ger plats för reflektion och balans mellan yin och yang. För detta har Ekelund flera formler; en är ”optima actio passio”, den bästa handlingen är av passivitet. Metron, måttfullhetens vitala tajming, den upptäckt som lyser genom senare delen av Ekelunds verk, gjorde han i samband med konvalescensen efter hundåren i Berlin. Innan dess var han en viljefilosof i Nietzsches anda, med en god portion människo- och artistförakt. Hans extrema form av stingslighet och upphöjd egoism försöker han – det är tråden i aforismböckerna – sedan korrigera utan att förlora det kritiskt subversiva och identifikationen med de misslyckade och svår­anpassade. Föraktet blir då riktat mot egna demoner.

Vilje­filosofens bejakande av krigstillstånd, synen på livets svårigheter som visdomskälla, finns oanfrätt till slutet och cancersjukdomen.Vilje­filosofens bejakande av krigstillstånd, synen på livets svårigheter som visdomskälla, finns oanfrätt till slutet och cancersjukdomen. Hos den sene diktaren återkommer den nödvändiga, om vi inte ska gå omkring på tårna, över­driften; om du råkar illa ut, var lugn i faran. Hos en så till synes genomharmonisk diktare som Emerson finns inte dessa marginaler. Så undviks att även metronidealet går i räddhågad förstelning.

Kontinuiteten hos Ekelund – och hos Eriksson – är så vital för att den både stöter bort och integrerar i ett oavslutat experiment. Den österländ­ska tomheten, morgonen, ”sibi vacare”, är det goda tillstånd som bevaras genom självkunskapens intuition. Var och en må alltså fråga sig: Vad är mina mått? Vad min sociala roll? När finns en djup resonans? När en upplevelse av stor trygghet – tillit – och äventyr? Vad är att vara medmän­niska?

Dikt är bilder. Dikt är bildning. ”Künstler bilde, rede nicht.” (Goethe) Den bild som tidigt etsade sig i Ekelunds sinne, och som Ulf I Eriksson igenkänt, är bilden av människan som ”kryparen – rytaren”. För mig finns åtskilliga och starka motbilder därtill. Människan är så sammansatt. Man måste bli vuxen innan man riktigt börjar förstå vad glädje är. Men bilden ”rytaren-kryparen” är inte osann, och vårt behov av bekräftelse kan ledas in i kontexter där rytandet och krypandet, i aldrig så inhöljda former, är regel. Räkningen kan väl aldrig helt summeras. Men försöket till ett riktigt liv behöver inte leda till ett avståndstagande från samtiden utan kan också innebära ett levande i samtiden, med förmågan till avstånd.

Text Gunnar Lundin


UTGÅVA 2018:02

Florence Nightingale (beskuren). Foto: Goodwin

Vem äger idéerna?

Det var i Paris i samband med hundraårsminnet av Simone de Beauvoirs födelse i januari 2008, som Åsa Moberg ställde frågan: ”Varför nämner Simone de Beauvoir inte Florence Nightingale i...

Av: Stoika Hristova
2018:02 | 02 mars, 2018

Göteborgsbaletten. Foto: Anne Edelstam

Nordisk dansfestival i Paris

SCENKONST | Uppfriskande eller skandalöst - beroende på tro och åsikt, men definitivt omvälvande för samtliga åskådare. Ann Edelstam har besökt Nordisk dansfestival i Paris.

Av: Anne Edelstam
2018:02 | 05 mars, 2018

Georg Schöbel (1860 - 1941) : An Allegory of Destiny (1898)

Ödet

Vilken del av tillvaron står i vår makt och vilken gör det inte? Finns det en mening i det som sker eller är allt en trasa? Författaren och idéhistorikern Michael...

Av: Michael Azar
2018:02 | 02 mars, 2018

Norrlandsoperan i Umeå. Foto: Hanka (Wikimedia)

Birgit Berndt, en dansens makthavare med…

Politiskt engagemang är synligare än på länge i den svenska kulturvärlden. På Norrlandsoperan i Umeå märks det tydligt i det program som nu är i full gång på dansscenen. Birgit...

Av: Nancy Westman
2018:02 | 02 mars, 2018

Orpheus Piazza della Vittoria MAR Palermo. Foto: Wikimedia

Orpheus och den mystiska läran

Var finns poesin? Guido Zeccolas om den mystiska diktkonsten som situerad i skärningspunkten mellan det Apolloniska och Dionysiska – mellan kultur och natur.

Av: Guido Zeccola
2018:02 | 02 mars, 2018

Sauna. CCO-PD

ur Bastudikterna

Skribenten och konstkritikern Mathias Jansson om bastuns alkemi.

Av: Mathias Jansson
2018:02 | 02 mars, 2018

Illustration av Utagawa Kuniyoshi, 1798 - 1861 (beskuren).

Yōkai: Obehagligheter på japanska

Spöken, finns dom? Konstnären Carl-Erik Engqvist tar oss med österut i en kulturhistorisk genomlysning av det Japanska fenomenet Yōkai.

Av: Carl-Erik Engqvist
2018:02 | 02 mars, 2018

Detalj

Ord ur ett mörker

BOK | Bo Bjelvehammar har läst Mare Kandres samlade dramer och möter ett författarskap som präglas av ett egensinnigt och rakt språk, och av författarens stora förmåga att blottlägga människans...

Av: Bo Bjelvehammar
2018:02 | 05 mars, 2018

Två nordiska snillen

Två nordiska snillen

MUSIK | Musikaliska genier som upptäcks vid tidig ålder är något som man förknippar med forna tider och välgjorda gamla kostymdramer. Men, visst finns musikaliska genier än idag och livs...

Av: Belinda Graham
2018:02 | 05 mars, 2018

Zuzanna Ginczanka på 1930-talet. Okänd fotograf

Zuzanna Ginczanka och Non omnis moriar

Skribenten och översättaren Jurek Hirschberg om den polska poeten Zuzanna Ginczankas levnadsöde. En berättelse om ett sällsamt möte mellan dikten och lagen. Om att beröva världen ett liv och för...

Av: Jurek Hirschberg
2018:02 | 02 mars, 2018

Detalj ur bokomslaget.

Om ovidlådenhet

BOK | Försöket till ett riktigt liv behöver inte leda till ett avståndstagande från samtiden utan kan också innebära ett levande i samtiden, med förmågan till avstånd. Läs Gunnar Lundin...

Av: Gunnar Lundin
2018:02 | 05 mars, 2018

© Fredrik Jonsson, 2018

Fredagsbönen | 2018-03-02

Äntligen fredag, din hjälpande psykolog när själen din värker! Korka upp buteljen och let´s go till partyplaneten, ty nu är det helg igen.

Av: Fredrik Östensson
2018:02 | 02 mars, 2018

Illustration ur John Boyle O'Reilly's Athletics and Manly Sport, 1890.

Evolutionen och den globala xenofobin

Hur kan vi förhålla oss till moraliska dilemman? Carsten Palmer Schale om etik, evolutionära tendenser, och några till synes paradoxala motsättningar mellan överlevnad och levnad.

Av:
2018:02 | 02 mars, 2018

Foto: Bokfink1 (pixabay)

Diktens platser och föremål

BOK | Platser, föremål och situationer avtecknas i dikten genom betraktelser av konkreta händelser som blir till minnen och reflektioner. Sebastian Andersson om Inge-Bert Täljedals senaste diktsamling.

Av: Sebastian Andersson
2018:02 | 05 mars, 2018

Illustrationer: Gerd Aurell

Till mitten hunnen

Till mitten hunnen är ett offentligt verk beställt av Statens konstråd för häktet i Umeå 2016. Verket består av en väggmålning i en korridor, en skrift med intervjuer samt en...

Av: Gerd Aurell
2018:02 | 02 mars, 2018

Foto: artikelförfattaren

Staten är inte din kompis

När staten slår fast det alla ska vara överens om, värderingar, politik eller idéer som inte kan ifrågasättas, när staten talar om för oss vad som är gott, godkänt, bra...

Av: Patrik Stigsson
2018:02 | 02 mars, 2018

Lavskrika. Foto: Ron Knight (CC BY 2.0, Wikimedia commons)

Spjutkastaren med passion för lavskrikor

Går det att leva i en symbiotisk relation med naturen? Rolf Karlman om en anmärkningsvärd relation mellan en stor människa och en liten fågel.

Av: Rolf Karlman
2018:02 | 02 mars, 2018

Foto: Mats Olofsson

I Österrike firas 100-årsminnet av Wiene…

Det är nu ett helt sekel sedan det dåtida Wiens mest berömda konstnärer; Otto Wagner, Egon Schiele, Gustav Klimt och Koloman Moser avled. Författaren Lilian O. Montmar skriver till minnet...

Av: Lilian O. Montmar
2018:02 | 02 mars, 2018

TEST

Breven till en död vän

Det är du och jag nu, inga andra. Du och jag, som tecknar personliga porträtt genom dödande erfarenheter som är de avgörande elementen i en avancerad överlevnadskod.

Av: Cecilia Persson
2018:02 | 02 mars, 2018

Ett informationsmöte om imperiet

SCENKONST | Anna Bergqvist imponeras av Turteaterns Visit Qo’noS! En föreställning som vecklar ut sig i ett Star Trek-universum, och presenteras som ett informationsmöte om imperiet Klingon och dess kultur...

Av: Anna Bergqvist
2018:02 | 05 mars, 2018

En grundlig genomgång av Ulysses

BOK | Hans-Evert Renerius ger en grundlig genomgång av Göteborgs Universitets antologi En dag i Dublin – Om James Joyce Ulysses.

Av: Hans-Evert Renérius
2018:02 | 05 mars, 2018

Olof Palme, 1968. Foto: Pressens Bild/Scanpix

En samhällsomvandling på lång sikt

BOK | Tomas Wihlman har läst Henrik Berggrens 68 och funnit en beskrivning av hur en långsiktig samhällsomvandling där ungdomsrevolt, konst, litteratur, fritid, arbete och religion har påverkat det svenska...

Av: Thomas Wihlman
2018:02 | 05 mars, 2018

Clitemnestra y Egisto a punto de matar a Agamenón. Pierre-Narcisse Guérin, 1817.

Orestien & dysfunktionens antika röt…

I vad mån präglas våra värderingar av det vi kallar klassisk bildning och hur skaffar vi oss ett frigörande perspektiv? Författaren Annakarin Svedberg återvänder till den grekiska tragedin och reflekterar...

Av: Annakarin Svedberg
2018:02 | 02 mars, 2018

Läs utgåvans ledare

Månadens lyrik

voieferréehorizonvisuelcarton. Foto: Timothy Perkins

Månadens lyrik | 2019:07

Tidningen Kulturen presenterar stolt månadens poet, Marie Silkeberg.

Av: Marie Silkeberg
Månadens lyrik | 01 juli, 2019

Odilon Redon, Fallen angel looking at cloud. Detalj.

Månadens lyrik | 2019:06

Tidningen Kulturen presenterar stolt månadens poet, Ann Jäderlund.

Av: Ann Jäderlund
Månadens lyrik | 03 juni, 2019

Foto: Sebastian Andersson

Månadens lyrik | 2019:03

Tidningen Kulturen presenterar stolt mars månads lyrik, av Helga Krook.

Av: Helga Krook
Månadens lyrik | 06 mars, 2019

Mer lyrik

Månadens prosa

Foto: Myriam Zilles

Konkav och konvex

Tidningen Kulturen presenterar stolt september månads prosa.

Av: Per Teofilusson
Månadens prosa | 27 september, 2019

Mer prosa

Ur arkivet

view_module reorder

Nun will die Sonn’ so hell aufgeh’n…

Så inleds “Kindertotenlieder” av Gustav Mahler. Vad jag här vill arbeta mig fram till är en insikt i hur ljuset av en ide’ omvandlas och ger ett utslag i ett ...

Av: Oliver Parland | Essäer om musik | 11 juli, 2012

Bellman dén udenlandske kunstner som har betydet mest for dansk kulturliv

En kendt og yndet menuet fra festspillet "Elverhøj", der er spillet mere end 1000 gange på Det kongelige Teater i København, er melodien fra Fredmans Sang 5 B. Og i ...

Av: Peter Skeel Hjorth | Essäer om musik | 07 augusti, 2010

En färd mot utplåning*

"Bland den moderna vetenskapens största bedrifter vet jag få som inte utnyttjats för att mörda eller lemlästa", konstaterade den framstående österrikisk-amerikanske biokemisten Erwin Chargaff dystert för 20 år sedan. Som ...

Av: Abdel-Qader Yassine | Essäer om samhället | 14 januari, 2010

Psykotexten. Del 1. Man blir inte älskad när man är extrem

"Krigskonst är att förgås med blommorna, litteratur är att odla odödliga blommor. Och odödliga blommor är konstgjorda blommor" Yukio Mishima Sidorna som följer upphittades vid ett rivningsarbete i ett för länge sedan ...

Av: Johann von Fritz | Essäer | 25 juli, 2013

Manarola delle Cinque Terre

Resa till Cinque Terre-byarna

Cinque terres romantiska små kustbyar, juli månad 2017: bilism är numera förbjuden, men gator och gränder är istället så igenproppade av turister att jag knappt tar mig fram. I kuststäderna ...

Av: Björn Gustavsson | Resereportage | 18 augusti, 2017

Den fenomenale Klaus Rifbjerg

Den femtonde december fyller Klaus Rifbjerg åttiotvå år. Om Svenska Akademien ska ge honom ett Nobelpris fem dagar tidigare får de snart bestämma sig. Han blir inte yngre även om ...

Av: Ivo Holmqvist | Litteraturens porträtt | 12 mars, 2013

Livsytringer

Innledning For mennesker er det ha et liv å leve det hardeste av alt som er hardt, der hardhet springer ut av at det er livet selv som yter motstand mot ...

Av: Thor Olav Olsen | Agora - filosofiska essäer | 06 december, 2013

Hinke Bergegrens tal ”Agitation för Kärlek utan barn ” lade grunden för RFSU

I El Salvador väntar just nu den 22 år unga Beatriz på ett beslut från landets Högsta Domstol om hon ska få genomgå en abort eller inte. Den gravida kvinnan ...

Av: Lilian O. Montmar | Reportage om politik & samhälle | 08 juni, 2013

Botanisera i arkivet
close

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Få de senaste artiklarna direkt i din brevlåda - helt kostnadsfritt.

Du kan när som helst avsluta din prenumeration - enklast klickar du bara på länken du hittar i varje nyhetsbrev.