Foto: Privat
  • Ledare
  • Publicerad:

Ledare | 2018-07I årets val, ett ödesval, rankas inte kulturfrågorna särskilt högt. Kulturpolitiken är ingen stridsfråga. Det borde den vara. Jag vill här lyfta fram och diskutera några punkter i Sverigedemokraternas kulturpolitiska program, ett program som jag menar väcker stark oro.

Sverigedemokraterna står för en identitetskultur, en kultursyn som bygger på nationell igenkänning och kulturarvets bevarande, men inte bara bevarande utan också dess förmåga att aktivt bidra till nationell sammanhållning: ”Den absolut viktigaste aspekten” står att läsa ”är att kulturarvet fungerar som ett sammanhållande kitt. Varje samhälle behöver gemensamma normer och värderingar, kollektiva minnen, gemensamma myter, gemensamma högtider och traditioner, gemensamma seder och bruk för att i förlängningen kunna hålla samman”. Med samhällen menar man uttalat nationen, dvs den svenska nationen: ”I sin allra vidaste mening skulle den svenska kulturen kunna definieras som summan av allt som någonsin tänkts, skrivits, sagts, skapats eller gjorts av personer som tillhör den svenska nationen”. Denna skrivelse kan tyckas bred, men frågan som behöver ställas är naturligtvis hur begreppet ”nation” definieras, en definition som saknas i det kulturpolitiska programmet. Är nationen etniskt sammanhållen eller bygger den på det territorium den besitter? Frågan bör ställas eftersom de kollektiva minnen, gemensamma seder och bruk och traditioner, som enligt Sverigedemokraterna behövs för att hålla nationen samman, inte delas av alla inom nationens territoriella gränser. Det är inte bara de nyligen invandrade som har andra erfarenheter utan också inhemska individer och grupper. En brännande fråga som dykt upp i debatten är samerna. Tillhör samernas kollektiva minnen, seder, bruk och traditioner enligt Sverigedemokraterna det svenska kulturarvet, dvs, ingår de i det kulturarv som enligt Sverigedemokraterna behövs för att nationen i förlängningen ska kunna hålla samman? Jag tror att samernas kollektiva minnen av den svenska kulturens inverkan skiljer sig markant från de Sverigedemokraterna menar bidrar till identitet och sammanhållning. Frågan bör naturligtvis ställas också vad gäller andra grupper i den svenska territoriella nationen, både religiösa, politiska mfl.

Kulturen bygger således på igenkänning, på det gemensamma.”Kultur skulle”, skriver man ”kunna definieras som levnadssättet som förenar ett samhälle eller en viss grupp av människor”. Kulturen bygger således på igenkänning, på det gemensamma. De kan utsträcka denna igenkänning främst till de övriga nordiska länderna men också, stegvis, till Europa och slutligen till västvärlden i allmänhet. Identifikation, menar man, är viktigt och ”Särskilt viktigt blir detta i en stat som den svenska med en solidariskt finansierad välfärdsmodell eftersom den solidaritet som håller upp systemet i sin tur baserar sig på identifikation och en stark känsla av gemenskap”.

Frågan är naturligtvis om det här stämmer. Är det svenska ”folkhemmet” och ”välfärdsstaten” framvuxen ur, och bevarat av, ett specifikt svenskt kulturarv? Jag skulle snarare vilja hävda att det svenska samhället, dess demokrati och välfärdsmodell utvecklats just i samspel med den Andre, det vill säga med både de utländska som inhemska individer och grupper som inte passar in i Sverigedemokraternas kultursyn. Det är just genom förmågan att införliva den Andre som just den Andre, och genom möten med den Andre som både den svenska kulturen och den Andre fått möjligheter att förändras och utvecklas, fått möjlighet att lära av varandra. Att ge den Andre rättigheter, att bjuda in henne i all sin olikhet till det svenska samhället, har historiskt varit till gagn för välfärdssamhällets utveckling. Isolationism har aldrig utvecklat en välfärdsstat eller en demokrati. Influenser utifrån behövs för ett säkerställande av demokratiska rättigheter, särskilt då influenser av kulturell art.

Stöd Tidningen Kulturen

Tidningen Kulturen är gratis att läsa, men inte att producera...

Stöd oss med en femtiolapp i månaden!

Klicka här:
Bidra till Kulturen
Betalas via PayPal.

Sverigedemokraterna hotar istället att isolera det svenska samhället just genom deras inskränkande kultursyn. När man fått bort den man nu betraktar som den Andre, vilken den än vara må, vad säger att det slutar där? Västvärlden i stort kan bli föremål för nästa inskränkning (tänk på Donald Trump i USA), därefter delar av Europa (Brexit i Storbritannien utgör ett exempel och EU-fientligheten hos Sverigedemokraterna ett annat) för att slutligen rikta sig också mot de nordiska länderna. Processen är redan på gång inom Sverige där vi ser hur grupper marginaliseras och ifrågasätts vara del av den svenska kulturen.

Den Andre anses göra våld på den inhemska kulturen. Men den Andres våld har en motsvarighet i den själv-destruktivitet som hotar att uppstå genom att just utesluta den Andre. Begrepp som ”kulturens renhet” är inte långt borta, och konsekvenserna av en sådan syn ligger i vårt kollektiva minne, och de förskräcker.      

Ett starkt fokus och hyllande av kulturell identitet leder till att de erfarenheter den Andre kan bidra med går oss om intet. Vi döms till icke-erfarenhetens förbannelse; kulturell stagnation. En öppen kultur, å andra sidan, har alltid motverkat kulturell stagnation. Alla verkliga kulturella förändringar har skett genom att öppna upp kulturen för den Andres inflytande, genom att se på henne med respekt, genom att bjuda in henne och ta del av hennes erfarenheter. Även om den Andres inflytande hos vissa kulturkonservativa kan upplevas smärtsamt, som ett sår, så är såret öppningen genom vilken den Andre kan inträda. Det är också såret som gör lyssnandet möjligt, genom vilket vi kan lyssna till fjärran röster. Den som låser in sig i sitt hus, den som vägrar sårbarhet, är oförmögen att lyssna. Sårbarheten bryter upp husets dörr, bryter upp den självgoda narcissistiska självbespeglingen som därinne råder, bryter upp dörren för förändringens och utvecklingens röst hos den Andre. Och just här framträder skillnaden mellan en öppen och en stängd kultur. En öppen kultur kan alltid lära sig något av andra kulturer, även stängda, men en stängd kultur kan inte lära av någon. Den är sig själv nog.

Sverigedemokraternas kultursyn hotar att just låsa dörren för ett kulturellt lärande av den Andre. Det är en kultursyn som leder till en långtgående narcissism, en självbespeglingens stagnation där den Andres röst inte äger tillträde, där de självgoda kan betrakta varandra som vore de varandras spegelbilder och långsamt dö ut.

Sverigedemokraternas kultursyn hotar att just låsa dörren för ett kulturellt lärande av den Andre. Det är en kultursyn som leder till en långtgående narcissism, en självbespeglingens stagnation där den Andres röst inte äger tillträde, där de självgoda kan betrakta varandra som vore de varandras spegelbilder och långsamt dö ut. Visionens konsekvenser äger stor likhet med Nietzsches karaktärisering av den sista människa:

Var och en vill detsamma, var och en är likadan: den som känner annorlunda, går villigt till dårhuset.

”Förr i tiden var hela världen galen”, — säger de finaste och blinkar.
Man är klok och känner till allt som ägt rum: så får man aldrig nog av att håna. Man kan ännu kivas, men man försonas snart — annars fördärvar det magen.
Man har sitt lilla lugn för dagen och sin lilla lust för natten: men man högaktar hälsan.
”Vi har uppfunnit lyckan”, — säger de sista människorna och blinkar. —

Tidningen Kulturen vill återupprätta den kulturkritiska essän som litterär form. Det för att visa på konst och humanioras betydelse i denna mörka tid. Förenklade analyser av vår samtid finns det gott om, men i TK vill vi fördjupa debatten och visa på den komplexitet som speglar vår samtid.

Tidningen Kulturen är gratis att läsa, men inte att producera...

Stöd oss med en femtiolapp i månaden!

Klicka här:
Bidra till Kulturen
Betalas via PayPal.

close

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Få de senaste artiklarna direkt i din brevlåda - helt kostnadsfritt.

Du kan när som helst avsluta din prenumeration - enklast klickar du bara på länken du hittar i varje nyhetsbrev.