Jorden som helig

Anne Primavesi tycks vara en ovanlig människa. Hon presenteras som en irländsk systematisk teolog, som varit verksam på olika kristna institut i England och USA. Men hon tycks helt fokuserad ...

Av: Erland Lagerroth | 20 december, 2014
Essäer om litteratur & böcker

I strävan efter anti-estetik och musikalisk etik

Den 15e december släpper saxofonisten och improvisatören Johan Jutterström skivan ”In pursuit of anti-aesthetics and musical ethics” på skivbolaget Pink Pamphlet. Skivan är ett försök att omsätta begreppen anti-estetik och ...

Av: Johan Jutterström | 10 december, 2012
Essäer om musik

Vygotskijs teorier i praktiken?

Detta korta paper tar upp frågorna hur vi kan och i så fall om vi idag kan omsätta Vygotskijs teorier i praktiken. Dagens svenska läroplaner uppmanar oss att praktisera en ...

Av: Karl-Gustaf Svanström | 19 september, 2011
Essäer

Teresa av Avila - Ett helgon för vår tid

Nutidens människor är svältfödda på vördnad och helighet och längtar efter spiritualitet, mystik och gränsöverskridanden. Därför färdas många till heliga platser och tar del i heliga ritualer från olika ursprungstraditioner ...

Av: Lena Månsson | 23 november, 2009
Essäer om religionen

Minnets deformationer och transformationerAlina Szapocznikow, Tumörer personifierade, 1971. Foto: Per Kristiansen Bonniers KonsthallBonniers konsthall utgör navet för utställningen ”Minneskonst” som för närvarande presenteras på flera institutioner och platser runt om i Stockholm. Ambitionen att överskrida gränser mellan kulturella uttryck, utställningsformer och aktuell forskning för att tematiskt närma sig minnets ontologi väcker oundvikligen frågan om vilken roll och funktion konsten spelar. I utställningen som visas på Bonniers konsthall blir svaret givet. Konsten har en dubbel funktion som låter de enskilda verken framträda som oberoende från alla försök att tvinga in dem under begreppets makt och bli reducerade till delar i en undersökande praktik, samtidigt som verken är utmärkta katalysatorer för att ställa frågor om minnets egenskaper.

Den kanadensiska indiegruppen Arcade Fire släpper i dagarna en ny interaktiv video för låten ”Reflektor”. Bakom släppet av låten och videon har en mystisk kampanj ägt rum där slarviga graffittitags annonserat Arcade Fire 9 PM 9/9 på byggnader runt om i världen. I samband med att videon skulle släppas såg jag den nu tre år gamla filmen ”The Wilderness Downtown” av Chris Milk med låten ”We Used to Wait” med Arcade Fire. En video som använde egenskaperna i den för tiden nya plattformen Google Earth och hade ambitionen att skapa en interaktiv resa tillbaka till barndomens gator med hjälp av den senaste tekniken. Minnet av videons storhet raserades totalt när den interaktiva videon spelades upp. Kvalitén och konceptet hade föråldrats enormt och historien visade sitt pinsamma ansikte. Minnets sanning blev plötsligt till en uppenbar lögn.

I den del av utställningen ”Minneskonst” som visas på Bonniers konsthall presenteras tre separata utställningar med Alina Szapocznikow, Cecilia Edefalk och Gerard Byrne. Tillskillnad från Arcade Fires teknologiska avantgardism och försök till förnyelse inom musikens visuella representationsformer finns det ett tydligt motstånd i utställningarna med de tre konstnärerna att släppa taget om det förflutna och uppslukas av nuet och framtiden. Konstverken framträder istället som upprepningar och deformationer av historien, som någonting ständigt närvarande och återkommande.

Cecilia Edefalk, Vit inuti, 1997-2013. Foto: Per Kristiansen Bonniers KonsthallCecilia Edefalks serie Vit inuti består av sju ockrafärgade målningar som har en förmåga att omfamna och överta utställningslokalen. Målningarna har varit en del av konstnärens repertoar sedan 1997 och återuppstår med jämna mellanrum i nya konstellationer och på nya platser, men aldrig med samma identitet och skepnad. Edefalk beskriver själv hur målningarna uppstod i ett möte med en skulptur från 1400-talet i en italiensk by. Mötet med skulpturen har gett upphov till de stora målningarna av flyktiga änglafigurer med en färgsammansättning och skimrande aura som samtidigt påminner och vittnar om någonting jordiskt.

Stöd Tidningen Kulturen

Köp en prenumeration! Klicka för mer information.

Denna spricka och strid som uppstår i Edefalks konstverk i serien Vit inuti kan liknas vid Martin Heideggers analys av konstverkets vara i Der Ursprung der Kunstwerkes, där striden mellan jord och värld beskrivs som möjligheten för en sanning att framträda i konstverket. Kampen mellan begreppsparen jord och värld hos Heidegger innefattar samtidigt en pågående strid mellan ljusning och förborgadhet och det som är kännetecknande för erfarenheten och upplevelsen av konstverk som bärande på ett motstånd som vi måste bestrida för att uppleva konsten som meningsfull. Edefalks ockrafärgade änglar återspeglar denna strid och reduceras aldrig till enkla efterbildningar, utan visar istället upp en sanning om konstverket som sådant.

Edefalks verk är unika i den mening att konstverken inte är konstnärliga slutprodukter. Konstnärens förmåga att skapa förändringar i verkens presentationsformer återger den oavbrutna dialog som existerar mellan konstnären och verket. En dialog som kommer till uttryck i utställningen genom förändringar av verkens presentation, men även i det dokumentära material som visas i utställningen och beskriver den relation och historia som Edefalk har haft tillsammans med sina verk. Det är tydligt att frågan om minnets ontologi i detta sammanhang innefattar ett tillstånd av kvardröjande och någonting ständigt existerande som inte överlämnats eller övergivits, utan som ständigt upprepas i handlingar, tankar och i vissa fall även som omedvetna fragment. Edefalks konstnärskap kommer fullständigt till sin rätta i den tematiska utställningen över minnet och jag ser verkligen fram emot konsthallens salong med Edefalk under hösten.

Alina Szapocznikow, Tumörer personifierade, detalj, 1971. Foto Per Kristiansen Bonniers KonsthallI kuben på konsthallen visas den judisk-polska konstnären Alina Szapocznikow. Med ett flertal skulpturer och teckningar introduceras ett unikt konstnärskap som är kusligt imponerande och fascinerande. Szapocznikows konst bär med sig ett sargat minne över konstnärens personliga biografi präglad av sjukdom och fångenskap i koncentrationsläger. Närvaron av konstnärens biografi framträder i skulpturerna av deformerade kroppar och abjekt. Verket Tumörer personifierade,1973, utgör en centralpunkt i utställningen och består av en mängd abjektiva skulpturer utspridda på en rektangulär grusyta. I dessa föremål framträder konstnärens ansikte som någonting svagt, som en antydan om ett biologiskt liv. Föremålens obestämbara kroppar och stiliserade konstellation skapar en spridning likt cancertumörens okontrollerade och oförutsägbara övertagande av kroppen. Konstnärens egen kamp med sin dödliga diagnos blir ett levande minne som personligt återberättas i verket, samtidigt som verket fungerar som ett prisma i utställningslokalen och som reflektion över mänskligt lidande.

Szapocznikows skulpturer har en unik materialsammansättning med polyester som grundelement. Materialet möjliggör en transparens och nästintill gummiliknande yta där andra objekt och föremål kan vävas in i föremålet likt begravda element. I verket Ungkarlens askfat I, 1971, är cigarettfimpar insmälta i ett människohuvud som delats horisontellt. Cigaretterna som fyller det tudelade huvudet upprättar en situation där Szapocznikows skulptur skapar en dubbeltydig tolkningssituation av föremålet som konstföremål eller bruksföremål. En lek med tingens relation till utställningssituation och kontext, som speglar verkens tidsanda och samtid präglad av influenser från popkonst, designutveckling och kanske framförallt vetenskapens och filosofins språkliga vändning.

Utställningen med Szapocznikow i kuben sammanför flera viktiga beståndsdelar i en samlad undersökning av minnets funktion. Konstnärens historia är begravd i skulpturerna likt bortträngda minnen som plågar medvetandet och erfarenheten av våra upplevelser av konsten. Tumörerna som ligger utspridda på gruset eller de blodröda läppar som flyktigt svävar som snittblommor i verket Buketten II,1966, förvandlas till kroppsliga fetischer och objekt som vi ständigt riktar våra begär emot. Objekt som i den aktuella utställningen med Szapocznikow både representerar en mänsklig önskan om att få leva och dö.

Gerard Byrnes utställning på Bonniers konsthall sker i gränslandet mellan fiktion och verklighet. En utställning som använder dokumentära och historiska material för att skapa en berättelse som i framställningen och produktionen av konstverken avser att efterbilda och skapa ett sanningsenligt återgivande. Den irländske konstnären iscensätter situationer och filmer där man som utomstående får ta del av historiska sammanhang som både blir komiska, tragiska och surrealistiska. Utställningen består även av ett antal fotografier av tidningsstånd som förstärker kopplingen och sprickan mellan fiktion och sanning samt betonar texten som den centrala utgångspunkten för de egna verken och vår upplevelse av tid och historia. Valet av textmediet som utgångspunkt för att skapa videoverken visar även på en teknologisk förskjutning i valet av representationsform. Här uppstår frågor i den konstnärliga praktiken om hur våra sanningar påverkas av valet av representationsformer och om de hierarkiska skillnader som existerar avseende kunskap beroende på representationsformen.

 Gerard Byrne, A State of Neutral Pleasure, display of five different works. Foto: Per Kristiansen Bonniers Konsthall Filmmediet har med sina inre värden en mycket mer direkt och nyanserad bild av en händelse utifrån perceptionens makt för att nå kunskap, framförallt i kontrast till textens tydliga beroende av tolkning och översättning. Videoverket New Sexual Lifestyles, 2003, är ett intressant exempel på hur Byrne använder texten som utgångspunkt för att skapa en visuell representation av ett samtal från 1973 som tryckts i tidningen Playboy. Filmen som representerar samtalet blir en satir och karikatyr över innehållet i tidningens samtal, liksom en möjlighet till att ställa frågor om hur vi tillägnar oss kunskap om det förflutna och ser skillnaderna som uppstår i våra val av att presentera det som varit.

Utställningarna med Edefalk, Szapocznikow och Byrne visar alla på oerhörda kvalitéer att gestalta det förflutna som ständigt närvarande. En undersökande praktik genom konstverken där minnet existerar i kroppen, genom texten och i de levda erfarenheterna. Det ständigt gnagande lidande som deformerar kroppen genom ett otillbörligt intrång i Szapocznikows Tumörer personifierade är en gestaltning som påminner om Byrnes översättningar och omgestaltningar av historiska texter genom filmmediet. Verken visar att det finns någonting outtömligt i det förflutna och i tiden. Det lidande som återspeglas i Szapocznikows konst innehåller oanade möjligheter till upprepningar av det förflutna och är nödvändigt för att minnet skall vara aktivt och fylla en funktion som historiemedvetande. Bonniers konsthall har med sina tre utställningar visat att konsten kan och bör användas för att undersöka frågor om minnet.

 

Henrik Örnlind

Minneskonst, Bonniers konsthall, Stockholm, 4 september – 24 november 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur arkivet

view_module reorder

Sorgeaktens bräckliga ritualer

När de steg in i kapellet och i hastigheten tog fel dörr och hamnade rakt in i förrummet där den bortgångna just färdigställdes var det som om de på ett ...

Av: Benny Holmberg | Essäer om religionen | 22 september, 2009

Foto: Tarja Salmi-Jacobson

En dikt blir till

Tarja Salmi-Jacobson funderar hur en dikt blir till.

Av: Tarja Salmi-Jacobson | Essäer | 22 Maj, 2015

foto Hebriana Alainentalo

Ruiner. Av Guido Zeccola

  Vi försöker tydliggöra den namnlösa styrkan som tvingar oss till skriket genom att kalla det med vår älskades namn. Bara i dödens stund ges samma möjlighet, men då förblir vårt ...

Av: Guido Zeccola | Utopiska geografier | 27 september, 2017

Det litterära utövandet är ultraviola

"Problemet med att vara utmanande som människa, litterärt eller på något annat transgenitalt vis, är att viljan ofta vänder sig utåt i sitt sökande, istället för att, som ett spegelglas ...

Av: Freke Räihä | Essäer | 06 juli, 2010

Brev från Sverige - till Susan Sontag, in memoriam

I. Susan. Jag är i Sverige. Tiden går ifrån och hinner i kapp. Efter att första gången ha sett Duett för kannibaler (1969) var min tanke att kritiken, med undantag ...

Av: Peter Lucas Erixon | Litteraturens porträtt | 18 december, 2007

Vem var Ana Mendieta?

Mattias Viktor Desac om den kubansk-amerikanska konstnären Ana Mendieta

Av: Mattias Viktor Desac | Konstens porträtt | 11 januari, 2017

 Skivomslag av Kristian Wåhlin till Maddie Leach konstverk “The Grief Prophesy”

Mord och black metal på Göteborgs konstbiennal

På Göteborgs Internationella Konstbiennal (GIBCA) har konstnären Maddie Leach tagit sig an en av den svenska black metal scenens storheter under 1990-talet, nämligen bandet Dissection. I verket som lånat sin ...

Av: Mathias Jansson | Essäer om konst | 06 november, 2017

Emily Brontës No coward soul is mine

Emily Dickinson ville, sägs det, att denna Emily Brontë-dikt, No coward soul is mine, skulle läsas upp vid Dickinsons begravning. Det kanske inte är sant, men säger något om den andliga ...

Av: Emily Brontë | Kulturreportage | 04 april, 2013

Botanisera i arkivet
close

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Få de senaste artiklarna direkt i din brevlåda - helt kostnadsfritt.

Du kan när som helst avsluta din prenumeration - enklast klickar du bara på länken du hittar i varje nyhetsbrev.