Erotisk krönika V – bittra safter rinna i trosorna.

Uppmaning. Fordrande. Dina ögon ser åt annat håll, jag känner blicken sticka. Speglar död i mina pupiller. Vidgade. Utan skydd släpps allt ljus in. Ögonbottnen kastar tillbaka, så bländas du ...

Av: Karin Eng | 07 juni, 2012
Gästkrönikör

Viadimir Lenin Detalj

Vladimir Iljitj Uljanov Lenin

Den 21 januari 1924 dog Volodja (Vladimir) Iljitj Lenin, ordförande i Folkkommissariernas råd, bara 53 år gammal.

Av: Vladimir Oravsky | 21 januari, 2016
Gästkrönikör

Pluras nästa hållplats: middagsbordet

Pluras liv är en ständig resa. Han har rest "tio susen mil" i "tåg och båt och bil". Hur mycket man än reser måste man stanna och äta. Plura stannade ...

Av: Johan Svensson | 15 oktober, 2009
Musikens porträtt

Den Andre som mer än funktion av ett hot

Vart drar man gränsen för hur olika vi får vara? Och kanske ännu mer intressant, vem är det som drar gränsen? Vi pratar så öppet och med stora lovord om ...

Av: Linda Bönström | 21 januari, 2010
Essäer

Violet Tengberg ─ föregångare till den nya andliga konstenPallas Athenas födelseSamhället har alltid fruktat udda konstnärer, diktare, helgon och mystiker. Det främmande och okända är skrämmande och farligt och ofta har man förföljt och på olika sätt försökt tysta ner dessa provocerande individer. Visionären straffades med tystnad. Under vissa epoker, till exempel under romantiken, har man betonat lidande och sorg som nödvändiga källor till skapande av stor konst och allt sedan dess har ett av konstnärens uppdrag varit att förändra världen, att vara visionär och vägledare.En av dessa betydelsefulla, andliga kvinnliga konstnärer och mystiker som idag av någon anledning kommit i skymundan är Violet Tengberg som jag fått förmånen att träffa och samtala med och vars liv och verk jag gärna vill föra fram.

Det är den personliga aspekten som är mitt intresse ─ det djupt mänskliga ─ ett livsöde för att få andra att förstå en konstnärs rötter, en väg ─ ett liv. Förutom Violet Tengbergs böcker och fria associationer samt tolkningar av sina verk efter dess fullbordan har jag här använt mig av analyser som professorn i religionspsykologi och religionshistoria, Antoon Geels, skrivit i en bok ”Skapande Mystik, en psykologisk studie av Violet Tengbergs religiösa visioner och konstnärliga skapande” som utgavs 1989.  Violet Tengberg föddes 1920 i Munktorps socken i Västmanland, fadern var husbyggare och modern textilt verksam vid vävstol.

I den västmanländska bergslagen tillbringade hon hela sin barndom. Hon säger att det var en tid så annorlunda än det liv vi lever i dagens värld och att den tiden inte alls kan jämföras med vårt sätt att se och uppleva naturen. Sverige var ett agrarland och nästan alla bodde på landet där de i görligaste mån måste försök försörja familjen själva. Människorna ingick i naturen på ett helt annat sätt än vad man idag kan föreställa sig. Vissa människor hade kontakt med högre makter och de skilde inte på det jordiska och det andliga. Att ha kontakt med högre eller djupare dimensioner ansågs som en nådegåva. Redan i unga år fick Violet Tengberg uppenbarelser, vilket hon menar hörde samman med kärlek till naturen och en känsla av samhörighet med hela Skapelsen. Hon började tidigt måla och efter fyra års utbildning på privat målarskola kom hon in på den traditionsrika Valands konstskola i Göteborg, där hon gick i fem år. Men hon nöjde sig inte med denna utbildning utan gjorde uppehåll i sitt konstskapande för att skaffa sig teoretisk utbildning i konstvetenskap, idé och lärdomshistoria och religionsvetenskap vid Göteborgs universitet. Här skrev hon även en magisteruppsats om William Blake, vars poesi och bildvärld blev en stor inspirationskälla för henne. Hon framhåller att hon genom dessa studier fick svar på många av sina frågor och även genomgick en fördjupning och förändring i tankevärlden.

Utställningsverksamheten

Därefter kom utställningarna i tät följd: Först en utställning i Göteborg sen Stockholm, London, Helsingfors, Bryssel och Paris. Överallt får hon lysande recensioner. Bernt Ekelund skriver i Göteborgstidningen om hennes glödande färger med rött som dominerar och inslag av bladguld och silver. Den återkommande symboliska formen var korset som enligt denne skribent står för lidande och triumf medan Violet Tengberg själv anser korset vara en symbol för medmänsklighet och kärlek. Fackpressen i London överflödar av beröm och finner hennes färgfyrverkeri fascinerande. "Hennes verk har en utpräglad individualitet som bärs av en ovanlig teknik" tycker Apollo Magazine. "En teknisk briljans som är bländande och hypnotisk", finner Art and Artists. "Just det slag av oroande konst som man väntar av en nordisk artist; en konst som frambesvärjer visionen av troll i det undermedvetna som plågar sinnet... Om ni fängslas av Bergmans filmer är dessa målningar något för er".1967 blev ett internationellt genombrottsår för Violet Tengberg. Hennes måleri har i England fått erkännande av den tjeckiske teoretikern J.P. Hodin, professor fil.dr, och f.d. direktör för The Institut of Contemporary Arts i London. Han skriver: "Violet Tengbergs senare arbeten ger oss ett första intryck av en känsloinspirerad nästan våldsam målarinna som skulle kunna hänföras till expressionisterna. Både genom sin penselföring och sitt bruk av färger som det väsentliga uttrycksmedlet hör hon till samma typ av konstnärer som Van Gogh, Nolde eller Cobragruppens målare Asker Jorn eller Karen Appel.

Stöd Tidningen Kulturen

Köp en prenumeration! Klicka för mer information.

Jacobs stegeJa, till alla som gått under namnet vitalister och hon är inte endast modern utan verkligt skapande och hennes konst har djupa rötter. Rötter som sträcker sig längre än till det enbart konstnärliga ─ ty l'art pour l'art har aldrig föresvävat henne ─ en strävan att tolka livet genom att återge det i former och färger på duken". Trots internationella framgångar känner hon ett behov av att uppleva en djupare mening i tillvaron och i det konstnärliga skapandet och hon söker dels en världsbild dels en uppgift för henne som konstnär. Violet Tengberg vill noga poängtera att hon är en skapande konstnär det vill säga att hon inte har någon vision som hon målar av, utan bilden växer fram under den tid den skapas. Skapandet är, menar hon, en process som pågår så länge man arbetar med bilden. Först efteråt skådar man duken och först då kan man tolka bilden ─ men även det kan ta lång tid för under tiden upptäcks allt mer av innehållet som man gjort på intuitiv väg, nästan omedvetet.

Violet Tengberg säger att en målning blir till av en enda icke avbruten känsloupplevelse. Violet Tengbergs recensioner var översvallande men samtliga kritiker ville placera hennes konst inom en speciell riktning. De ansåg att hon var en abstrakt expressionist, vilket inte gillades av henne själv. Hon menade att hennes konst framkom ur en djupare inre dimension och att i det abstrakta fanns alltid det figurativa. Med hjälp av symboler hade hon nått en symbios mellan det abstrakta och det figurativa. Målningarna vittnade om en högre andlig verklighet. Vad gäller formerna dominerade det kristna korset och någon kritiker skrev att hon var besatt av Korset i tillvaron och det inte som dekoration utan som kämpande symbol. Violet Tengberg är medveten om korsets förkristna ursprung. Hon ser livsträdet som föregångare. I den medeltida världen stod livsträdet liksom korset för världsaxelns centrum i kosmos. Hodin menade att korssymboliken i hennes arbeten fram till 1967 föreföll att vara ett direkt uttryck för den kristna tron, men för konstnärinnan representerade denna symbol då även frigörelse.

Ernst Josefssons målning "Näcken" har betytt mycket för henne. Den blev liktydig med frigörelse från all hämmande intellektualism och civilisationens begrepp, då den förde henne till den personliga upplevelsens källa, till naturen till skapandet. Violet Tengberg säger: " I 'Näcken' såg jag en frihet att man inte nödvändigtvis måste hålla sig inom en begränsad ram. Man kan utrycka sig i sagans form". Visionerna uppfattades som ett budskap från en annan dimension av verkligheten. Fantasin, eller inbillningskraften är ett nyckelbegrepp för henne liksom hos William Blake: "Det är skapelsens urkraft liksom människans poetiska förmåga. Den grundas på en tro på Själens bilder som den sanna verkligheten, en tanke på färdiga bilder som kan hämtas inifrån och avbildas i konsten". Violet Tengberg har, efter vad jag förstår, i likhet med Blake begåvats med en förmåga att se eidetiska bilder, dvs. ovanligt tydliga bilder, ett slags fotografiskt minne. Dessa bilder eller visioner har självfallet spelat en viktig roll i hennes konstnärliga skapande. Den andliga utvecklingen som människan genomgår kan oftast inte förklaras med ord, för ord räcker inte till, därför gestaltas människans vandring mot fullkomnande i tecken och symboler.

 Enligt Jung pekar symboler på någonting som är mycket lite känt eller fullständigt okänt. De förbinder oss med områden av vår varelse som är helt oåtkomligt för vår analytiska intelligens. Sålunda tränar de oss att förstå genom att se direkt och hoppa över det diskursiva tänkande som utgör mellanstadier och ibland mera är ett hinder än en hjälp när det gäller att förstå. Detta djupare slags förståelse väcker en förmåga vars betydelse nästan överallt glöms bort. Intuition är förståelse inifrån av den formlösa verklighet som symbolen representerar. Symbolen är grundläggande för mänskligt medvetande. Senare symboliserar korset för henne även återlösning och en andlig reningsprocess. Detta hänger samman med ett par mycket intensiva uppenbarelser som drabbade henne under vistelser i Paris 1969 - 71.

LjuskorsViolet Tengberg upplever sig vara åsyna vittne till Kristi korsfästelse och få insyn i en annan dimension. Även starka ljusupplevelser nämns och möte med "Urelden" som följs av en känsla av frigörelse från det vanliga jagmedvetandet och vanlig självupptagenhet och en enormt vidgad och förhöjd medvetenhet. Elden är, menar hon, det rena ljuset, den största upplevelse en människa kan uppnå under sitt liv. Ingen kan få det av egen kraft utan den är en universell uppenbarelse som ett fåtal människor benådats med i olika tider. Hon får en känsla av att gå upp i helheten. Denna inre insikt har den paradoxala karaktären att samtidigt som den är förbunden med känslan av att man förlorar eller glömmer sin personlighet har man en upplevelse av rikare, mer vittomfattande och verkligare liv. Kort därefter inträffar något som Violet Tengberg beskriver som "under" eller mirakel, hon upplevde sig ha haft delaktighet i "Jesusbarnets födelse", vilket gav henne enorm styrka och utstrålning av kraft och energi.

Den mystika erfarenheten innebär en överjordiskt skön känsla av obegränsad glädje och hänryckning. Hon kände en orubblig visshet och inre övertygelse om verkligheten av denna erfarenhet. Dessutom greps hon av en stark drift att ge uttryck åt och att dela med sig av denna underbara skatt och en medkännande kärlek till dem som fortfarande vandrar och lider i mörker. Religiös omvändelse är att gripas av den yttersta verkligheten, den är outsäglig och kan jämföras med att bli förälskad. Under 1965 - 75 hade Violet Tengberg många visioner eller uppenbarelser som hon själv föredrar att kalla dem och de uppfattas som budskap från en annan dimension av verkligheten.

Vad öppnade portarna till dessa extraordinära erfarenheter? En viktig faktor är hennes upplevelse av de skapande ögonblicken och hon menar att hennes måleri berikas av nya element som kom in utanför hennes styrda handling och att det i måleriet fanns något utanför hennes egen tankebana. Det var troligen därför som hon uppfattade sig som ett medium för något outtalat. Den andra och avgörande faktorn är tveklöst de intensiva religiösa upplevelserna i Paris, erfarenheter som med William Blakes ord "öppnade portarna till en förut okänd men anad värld".

Symboler och symbolspråk i Violet Tengbergs konst

ApokalypsenDessa händelser påverkade hennes livsinriktning som människa och hennes plats och uppgift som budbärare framstod som fullkomligt klar. Upplysning innebär att få insikt, en plötslig lösning på ett stort problem, att se sitt liv i ett nytt perspektiv och få en klar känsla av mål och mening i en förandligad vision av den yttre verkligheten. Den innebär att fatta Sanningen beträffande världens natur och en känsla av gemenskap med alla varelser och av att ta del i allas öde. Den följs av en märklig inre tystnad, vågor av strålande glädje, frigörelse och en känsla av djup tacksamhet. Hur vi än klassificerar de mystika erfarenheterna eller upplevelserna så existerar de. Den troligaste förklaringen är den som hävdar att de representerar nästa steg i vår mänskliga utveckling. Denna tes framlades redan 1901 av den framstående kanadensiske psykiatern Richard Bucke i boken "Cosmic Consciousness". Han hävdar att det finns olika nivåer av medvetande. De högre djuren har enkelt medvetande, förnimmande medan människan förutom detta har ett kosmiskt medvetande och att detta blir allt vanligare tills i sinom tid alla människor kommer att äga det och lyftas över dödsfruktan, okunnighet och brutalitet. Människosläktet närmar sig alltmer den nivå av självmedvetande från vilket kosmiskt medvetande uppstår.

Säkra fall av kosmiskt medvetande är, enligt Bucke, bland andra Dante, Blake, Pascal, Spinoza, Plotinos, Johannes av Korset, Jacob Böhme och Wordsworth. Detta uppstår inte hos vem som helst, utan det måste vara fråga om en andligt och moraliskt högtstående person. Karakteristiskt för kosmiskt medvetande är en känsla av enhet med världsalltet, av insikt i tillvarons sanna natur och en känsla av odödlighet, vidare en moralisk upphöjdhet och en obeskrivbar känsla av lycka och glädje. Målningarna som följde efter dessa religiösa erfarenheter hade ofta bibliska namn som "Bebådelsen", "Apokalypsen", "Jacobs stege", "Livets träd" och de ackompanjeras av poem. Ord och bild kompletterar varandra. Hon samarbetade en tid med Bo Setterlind och han kallade de nya målningarna för ikoner på grund av återfödelsen. Violet Tengberg säger: "Dikterna är ett slags uppenbarelser, de är verbalinspirerade och därför bör inte en bokstav ändras, poemen flyter upp ur det undermedvetna ibland under arbetets gång eller vid olika tidpunkter på dygnet, ofta kommer de på engelska. Dessa poem, är vid lyckliga stunder för mig en kommunikation med bilden och integreras som en del av den". Hon hämtar ord från Herbert Read som säger om sin poesi:" allt jag skrivit skrivs direkt, ögonblickligt i ett tillstånd av trance".

 Paradisets äppleDikterna handlar om konstnärens skapande ögon blick, ursprunget är pånyttfödelsen och de erbjuder svar på inre frågor om människans svåra livsväg, tröstlösa nätter och känslan av att vara utestängd. Budskapet har med kärlek och jämvikt i världen att göra samt själens tillväxt och framför allt naturen. För Violet Tengberg var naturen en rik inspirationskälla som hon försökte utforska och gestalta. Den var en port till andlighetens mysterier det vill säga att allt i den materiella världen har sin motsvarighet i den andliga världen. Förbindelsen mellan mikro- och makrokosmos förutsätter möjligheter till kommunikation mellan de olika världarna. Individens medvetande kan förenas med det kosmiska medvetandet genom olika föreställningar. Detta sker till exempel med hjälp av symboler, ritualer, yoga eller förmedlande andar. Hennes skapande handlar om Människan som mikrokosmos och hennes plats i universum, makrokosmos. Denna korrespondenslära slog även an hos William Blake.

Det är därför han i en av sina mest kända dikter kunde utropa att man kan skönja en evighet i ett sandkorn och ett himmelrike i en blomma. I taoismen och kinesisk poesi förklaras harmoni med Yin och Yang, negativt och positivt i förening som utgör den perfekta balansen mellan de två huvudkrafterna i universum. Dessa motpoler har Violet Tengberg gestaltat som ett kosmiskt ägg, där två små profiler är sammansvetsade, svävande fritt i universum. "Det kosmiska ägget" eller "Världsägget" är ett av hennes viktigaste begrepp och det framkommer i ett flertal av målningarna. Hon säger att det Platon gestaltar som utsprunget till enhet av mänskligheten, negativt och positivt, är gällande som princip för hela skapelsen och skulle kunna kallas Urägget. Detta urägg är en förening av den manliga principen och den kvinnliga principen som bildar en enhet, en androgyn. Denna enhet klövs en gång i två halvor och först genom återförening av dessa halvor i sann kärlek kan människan nå det gudomliga. Hela vår tillvaro är en syntes av naturen. Människan med öppna möjligheter för utveckling och släktets bestånd är avhängig av mikrokosmos och makrokosmos där allt av liv innesluts. Vi är alla både jordiska och kosmiska, andliga och materiella varelser.

yin och yangTanken på urägget återfinns hos Platon, i taoism och i indisk visdom. Dessa tankesystem har det gemensamt att de söker enhet, harmoni. De har som mål det vi i vår kultur kallar frälsning, i taoismen att bli ett med Tao, i indisk visdom att nå Nirvana. Det är att nå fullkomnandet och därmed harmoni. Platons idé är att de en gång separerade skall återförenas till en i essens. Förutom Violet Tengbergs fria associationer och tolkningar av sina verk efter dess fullbordan har jag här använt mig av analyser som professorn i religionspsykologi och religionshistoria, Antoon Geels, skrivit i en bok "Skapande Mystik, en psykologisk studie av Violet Tengbergs religiösa visioner och konstnärliga skapande" som utgavs 1989. Sommaren 1971 gjordes målningen "Paradisets äpple". Det består av två ansikten i profil där motivet har sitt upphov i ett delat äpple. I samband med uppkomsten av detta motiv vittnar Tengberg om ett intressant psykologiskt fenomen, tänkandet i motsatser. Äpplehalvorna med dess kärnor sågs som en värld i sig bestående av positivt och negativt, ljus och mörker, andligt och världsligt.

Uppenbarelser

Konstnärinnan menar att det visar ett tvärsnitt av skapelsen. Det handlar om ett kärleksbudskap, om mötet mellan människor, värme och kyla, avstånd och närhet symboliserat av röda och blå armar. Den andliga tolkningen har med fullkomningen att göra: äpplet som cirkel som symbol för evigheten, den mörkblå nästan kosmiska bakgrunden understryker detta, en värld i världar, ett mikrokosmos i makrokosmos. De röda och blå trådarna nedåt och uppåt är förbindelse till denna helhet. Solens vitgula ljus symboliserar det gudomliga, den andliga upplevelsen. Målningen "Pallas Athenas födelse" rymmer liknade tankar, först manligt och kvinnligt sedan tid och evighet. Tiden representeras av armarna─kretsloppet, naturens och skapelsens ständiga kretslopp. Men även den andliga insiktens ständiga födelse. Urägget eller det kosmiska ägget är ständigt återkommande i hennes målningar. Violet Tengberg var den första svenska konstnär som officiellt inbjöds av de indiska kulturmyndigheterna för en större separatutställning under det egna mottot: "Vision of the World Egg" 1996. Målningen "Apokalypsen" eller "Den krönta skapelsen" framhäver också motsättningar mellan det himmelska och det jordiska. Budskapet innebär att människan har möjlighet att via sin egen mur söka den gudomliga hemligheten inom sig i det fördolda. Guldet står för livets mysterium. De fyra evangelisterna hjälper henne i sökandet efter den absoluta helheten.

Via människokärleken kan människan uppnå själens förening bortom tid och rum i ett evigt nu. "Apokalypsen" är likaså grundad i personlig religiös erfarenhet av visionär och auditiv art. "Jacobs stege" handlar liksom "Apokalypsen" om andlig utveckling eller mognad, Växandets eller mognandets stegar, det världsliga röda och andliga vita (mognandet). Det är Jacobs stege uppenbarad i en dröm. Han såg en stege vara rest på jorden och dess övre ände räckte till himmelen. I målningen har stegen elva trappsteg precis som de elva ljusstrålarna i "Apokalypsen". Ett annat inslag av talmystik är de sju stenarna i nedre delen av målningen. Sjutalet är också högfrekvent i bibeln som ofta fungerar som inspirationskälla för henne.(Geels, 1989) Violet Tengberg säger att uppenbarelserna har öppnat hennes sinnen för det outgrundliga. Målningarna och poemen är spegelbilder av det som upptar själ och sinnen. Varje påbörjad bild kan ofta bryta sig fri och gå en egen väg. Resultatet blir ofta en överraskning. Hon känner sig då som medhjälpare eller förlösare av bilden. William Blake har sagt att han endast är sekreteraren.

Violet Tengberg Fantasin ses som den skapande kraftens kärna. Skapelsen är för Blake resultatet av en gudomlig folie d´amour. Den skapande människans särart är uppenbar. Platon kallade konstnärlig ingivelse för gudomlig mani och att denna kan liknas vid en källa som springer fram ur personlighetens djup. En från Platon och Plotinos härledd idealism är ett genom- gående tema i svensk romantik. Den grundas på en tro på själens bilder som den sanna verkligheten. Personligen upplever jag att konst med tematik som berör det andliga eller spirituella nu får allt mer utrymme i etablerade svenska konstsammanhang på gallerier men också på vissa konsthallar och museer jämfört med för ett par år sen. Här finns en nyfikenhet, ett nyvaknat intresse som kanske kommer att märkas allt tydligare. Jag tror att konst förmår tydliggöra andlighet eller spiritualitet och det gemensamma i olika religiösa uttrycksformer och därmed bidra till andlig frigörelse och harmoni. Idag talas det mycket om den nya andligheten men även ordet spiritualitet används med samma betydelse. Vissa menar att andlighet och religion är samma sak, vilket bör ifrågasättas.

Det är svårt att ge en fullvärdig definition på andlighet men enklast kanske man kan beskriva andlighet som människans strävan efter en högre makt eller kraft utanför eller inom sig själv, bortom det hon kan se eller kanske till och med förklara. Men mystikforskaren Antoon Geels menar att mystiker genom historien visat sig kunna förklara verkligheten bättre än de religionstillhöriga. Människor utvecklas, enligt honom, till att bli allt mer subjektiva och den holistiska enheten prioriteras.

Den nya spiritualiteten är öppen och går bortom dogmerna. Violet Tengberg säger att hon är troende utan att för den skull vara religiös. Målningarna kan fungera som bot för trasiga själar. I sin högsta mystika kraft vittnar de om en högre verklighet och mening med livet. Man söker i tider av kris och misär efter inre ordning. Mystiker överskrider rummets och tidens gränser för att nå höga sanningar som inte går att förklara med språket, men sinnena förnimmer även sådant överskridande. Violet Tengberg har som få svenska konstnärer gjort en internationell karriär genom en omfattande utställningsverksamhet, vilket väckt berättigad uppmärksamhet både ute i världen och här hemma. Professorn i konsthistoria Teddy Brunius skriver att hennes produktivitet kan tyckas furiös, då hon använder sig av många olika tekniker, teckning, målning, akvarell, litografi, träsnitt, emalj, men det mest fantastiska med henne är att hon äger både ett rikt inre liv och en utåtriktad verksamhet. Han tillägger att hon dessutom är djupt personlig, eftersom ingen annan målar på det sätt som hon gör. Även om hennes verk under senare år fallit i glömska tror jag att människor idag kan vara andligt mogna för at förstå hennes konst.

Här handlar det inte om att förstå eller känna något inför kompositionerna, ytan, färgerna, formspråket genom att relatera dem till något i betraktarens vardag som annars är det vanliga i föreställande konst, utan om att erbjuda en dörr till en annan och minst lika verklig verklighet. Bilden är alltså ett medium mellan betraktaren och denna dolda verklighet och fungerar därför inte som en illustration av detta dolda utan som en katalysator för att betraktarens egen intuitiva förmåga ska stimuleras. Violet Tengbergs visioner och konstnärliga skapande hör ihop, det är två sidor av samma medalj. Det är de intensiva erfarenheterna som motiverat till denna sköna konst.

Violet Tengberg är ett medium för den gudomliga inspirationen och hennes uppdrag är profetiskt. Hon vill med hjälp av konsten och poesin förmedla kärleksbudskapet till en disharmonisk mänsklighet. Hon uttrycker detta med följande poem: "Jag målar det jag ser eller tro mig se. Jag målar det jag vet eller tror mig veta. Jag begrundar denna sammanblandning av tanke och vetskap. Är vetskap det andra låtit mig veta? Vad är en tanke? En sökare (vandrare) bär på det outsagda, det sagda och det som inte kan sägas. Varje tittare och läsare plockar ut det som är viktigt just då för dem". Hon avslutar med orden:

"Jag upplever bilderna som väv av liv. Varpen är satt långt innan väven påbörjas. Jag sköter skytteln som är min pensel".

 Lena Månsson

     

 

 

Ur arkivet

view_module reorder

När Arvo Pärt kom till Mexiko

Lördagen den 20 oktober var det första gången som Arvo Pärts musik framfördes i Mexiko City, och det utav Estlands Filharmoniska Kammarkör och Tallins Kammarorkester under ledning av Tõnu Kaljuste ...

Av: Rebecka Villanueva Ulfgard | Musikens porträtt | 02 november, 2012

Älskade vare de som sätter sig. En intervju med Roy Andersson

Foto: Sofie Nikolajsen Bergh Tidningen Kulturens Sofie Nikolajsen Bergh träffade Roy Andersson för ett samtal om hans konstnärskap - hur det hela började och vad som format honom genom åren.  

Av: Sofie Nikolajsen Bergh | Filmens porträtt | 15 oktober, 2010

Margit Friberg. Foto: Thorsten Jansson

Öland genom Margit Fribergs ögon

I slutet av oktober i år hade Anna Cnattingius film "Margit Fribergs Öland" premiär. Margit Fribergs böcker har kommit att spela en stor roll för att levandegöra och gestalta livet ...

Av: Lena Andersson | Essäer om film | 08 november, 2015

Roman Charity och amning i konsten

Den gamla mannen suger girigt på den unga kvinnans fasta bröst. Motivet med sina erotiska undertoner lockade många konstnärer under 1600- och 1700-talet. Peter Paul Rubens målning av Roman Charity ...

Av: Mathias Jansson | Essäer om konst | 23 december, 2014

Der Watzmann, Gemälde von Caspar David Friedrich, 1824/25

Människa och Natur: Into the Wild

Drömmen att överleva ensam i vildmarken. Att leva av det naturen har att ge, och uppleva hur man som människa måste finna sin naturliga plats i ett obarmhärtigt rike. Att ...

Av: Ivar Sagbakken | Agora - filosofiska essäer | 15 september, 2015

Att unna sig ett inomhusmaraton

Jag har precis haft några teveseriedagar. Det är ett fenomen som för mina föräldrar är fullkomligt obegripligt. På dagarna är man ute i solen om den lyser, och hittar på ...

Av: Jessica Johansson | Jessica Johansson | 27 juli, 2011

Ögonblicket mellan livet och döden

Att stiga in i döden med berått mod äger både för och nackdelar. Att för egen hand avsluta sin tillvaro innebär att man inte kan uppleva konsekvenserna av sin handling ...

Av: Benny Holmberg | Essäer om religionen | 13 januari, 2010

Metaforen i poesi och psykoterapi

Att förklara händelser i livet precis som de var kan te sig omöjligt. Språket kan endast snudda vid våra upplevelser, men aldrig riktigt befinna sig i dem. Metaforen har dock ...

Av: Mattias Segerlund | Essäer om litteratur & böcker | 06 mars, 2012

Botanisera i arkivet
close

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Få de senaste artiklarna direkt i din brevlåda - helt kostnadsfritt.

Du kan när som helst avsluta din prenumeration - enklast klickar du bara på länken du hittar i varje nyhetsbrev.