Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/tidningenkulture/public_html/libraries/src/Plugin/PluginHelper.php on line 103

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/tidningenkulture/public_html/libraries/src/Plugin/PluginHelper.php on line 103

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/tidningenkulture/public_html/libraries/src/Plugin/PluginHelper.php on line 103
Jakten efter det absoluta Om Fredrik Böök - Tidningen Kulturen
person_outline
search

Warning: imagejpeg(): gd-jpeg: JPEG library reports unrecoverable error: in /home/tidningenkulture/public_html/modules/mod_news_pro_gk5/helpers/gk.thumbs.php on line 563

Humanism och humanitarism En polemisk betraktelse

I likhet med sin sentida kollega Harold Bloom var den amerikanske litteraturprofessorn Irving Babbitt (1865 – 1933) en stridbar man. Hans välturnerade sarkasmer förskaffade honom många fiender. Så här kunde det ...

Av: Göran Lundstedt | 24 augusti, 2012
Essäer om litteratur & böcker

Om den amerikanske författaren James Purdy

”The Complete Short Stories of James Purdy” har just kommit ut i USA (Liverright Publishing, 35 dollar), en tegelsten på 726 sidor. Recensenten i New York Times Book Review i ...

Av: Ivo Holmqvist | 05 augusti, 2013
Essäer om litteratur & böcker

Foto: Tarja Salmi-Jacobson

Bilder från Turkmenistan

Tarja Salmi-Jacobsons underbara resa till Turkmenistan i bilder och ... ord.

Av: Tarja Salmi-Jacobson | 17 september, 2015
Resereportage

Carl von Linné och världens skenbara lycka

Carl von Linné och världens skenbara lycka Idag, detta år då trehundraårsjubileet av hans födelse ska firas, är det hart närt omöjligt att förstå den vurm och oreserverade dyrkan som en ...

Av: Crister Enander | 18 januari, 2007
Essäer

Jakten efter det absoluta Om Fredrik Böök

Fredrik BöökKristianstad hyllar inte minnet av sin en gång framgångsrike son. Det är som om Fredrik Böök aldrig har funnits. Aldrig fötts här, aldrig gått i skolan, aldrig varit en hängiven son som alltid framställde staden som ett föredöme.

Fredrik Böök är bortplockad, raderad, kanske rentav glömd. Det finns ingen staty i parken, där står ingen byst, det finns ingen minnesplatta uppsatt på husen där han en gång bott. På turistbyrån vet damen knappt vem han är. Men efter en stund hämtar hon en äldre kollega. Hon vet litet mer, i alla fall vem Fredrik Böök var. Till slut får vi till och med köpa en liten broschyr utgiven av Kristianstadbladet som heter "Fredrik Böök och Kristianstad". I samma tidning skrev Böök i sin ungdom. Där föddes också hans livslånga motvilja, ja hat till Hjalmar Söderberg. Ty även Söderberg hade i sin ungdom arbetat på Kristianstadbladet och skrev då:

"Denna stad är en ganska sorglig företeelse: en liten dum och smutsig rektangel med kyrkan i ena änden och läroverket i den andra."

Fredrik Böök förlät aldrig Hjalmar Söderberg hans hånfulla ord om Kristianstad. Hans motvilja är exceptionell i både ihärdighet och intensitet. Den kom sedan länge att bestämma den bildade borgerlighetens nedvärderande syn på Hjalmar Söderbergs författarskap och moraliska vandel.

 

Ty snart var Böök den bildade borgerlighetens enväldige smakdomare och moraliska väktare. Från sin position som Svenska Dagbladets kulturchef och professor i litteraturhistoria i Lund utövade han ett idag svårförståeligt inflytande över bokmarknaden. Hans ord avgjorde en boks framgång eller fall. Erik Hjalmar Linder formulerar det med att Böök "bara genom en handrörelse kunde avgöra en boks liv eller död på bokhandelsdisken".

Att Fredrik Böök idag är raderad ur medvetandet beror självfallet på hans hängivna stöd till Tyskland under krigsåren. Det är den skammen som idag styr och bestämmer dagens glömska. När krigsslutet kom var Böök den ende bland de många framträdande kulturpersonligheterna, vilka här i Sverige stött Tredje riket, som drabbades av fördömelsen. Fredrik Böök fick ensam stå - isolerad och utstött - vid skampålen. De andra medlöparna, de flesta avsevärt mer anfäktade av nazismen än Böök, klarade sig absurt nog helskinnade.

Fredrik Bööks älskade Kristianstad intar alltid en särställning i hans skrivande. Ändå tvingas han lämna staden under synnerligen snöpliga former. År 1899 inleder den då blott sextonårige Fredrik Christoffersson - som han då ännu hette - en intim förbindelse med en tio år äldre flicka. Hon arbetade som butiksbiträde och nåtlerska i hans fars skomakeri. Två år senare, i augusti 1901, föder hon dottern Karin. Det råder ingen tvekan om att Fredrik är far till barnet. Trots sin ungdom är Fredrik Böök redan på väg ut i den stora världen. Han skriver redan kulturartiklar i flera tidningar. Korrespondensen med Verner von Heidenstam är i full gång.

Men rektorn ger honom sänkt sedebetyg. Anledningen är något oklar. I den självbiografiska romanen "Storskolan" hävdar Böök att det som föranlett ett B i sedebetyget var hans skriverier i Malmö-Tidningen och Kristianstadbladet. Fredrik Böök accepterar det hursomhelst inte. På eget bevåg lämnar han nu Kristianstad för att läsa in studenten som privatist i Lund.

Fredrik Böök förlät aldrig rektorn. Han hämnades med romanen "Storskolan" fyrtio år senare. Hämnden ska ju - enligt ordspråket - förtäras isande kall.

Han var en märklig man. Yvigt, ja närmast med sydländskt livliga gester, sjudande av entusiasm och utstrålande en kraftfull och obändig vitalitet, ständigt smittande genom fängslande utläggningar i de mest skiftande ämnen förmådde Fredrik Böök magnetisera och trollbinda sin omgivning. Cigarren, den ständige följeslagaren, for under samtalen som en fyr - eller likt ett irrbloss - genom luften.

Det är en bild som hårt och beständigt etsar sig fast på näthinnan och är svår att frigöra sig ifrån. En mer stimulerande middagsvärd eller föreläsare är svårt att föreställa sig bland seklets svenska skribenter och litteraturhistoriker.

Lärd och med en djup beläsenhet som få i detta land tar sig Fredrik Böök - född år 1883 under namnet Martin Fredrik Christoffersson - med rekordfart upp till en av de absoluta toppositionerna i det litterära Sverige. År 1907 disputerar han och blir docent i litteraturhistoria vid Lunds universitet. Samma år erbjuds Böök arbetet som - vad vi idag skulle kalla - kulturchef på Svenska Dagbladet, en post som stått obesatt alltsedan Oscar Levertins död femton månader tidigare. År 1922 valdes Böök in i Svenska Akademien.

Rollen som det obestridda oraklet, den litteräre smakdomaren framför andra, var därmed för lång tid framöver förbehållen Fredrik Böök. Den bildade borgerligheten, som då mer eller mindre var identisk med den bokköpande allmänheten, fann i Böök en trovärdig uttolkare av och representant för såväl sina estetiska värderingar som ideologiska och politiska ståndpunkter. En stark värdegemenskap upprättades mellan å ena sidan läsekretsen och å andra sidan den framgångrike kritikern och författaren.

"Böök har litterär makt. Böök upphöjer författare och han avrättar författare; i ena fallet är man livrädd, i det andra dömd, ty folk rättar sig efter vad Böök skriver i sin tidning, Svenska Dagbladet." Så sammanfattade Vilgot Sjöman det i "Drömtydaren".

Denna exempellösa makt, detta inflytande över såväl bokmarknaden som den borgerliga läsekretsens sinnen behöll Fredrik Böök fram till slutet av Andra världskriget. Ställningstagandet för Hitler och Tredje riket - och då inte minst hans mod att, till skillnad från alla de övriga så kallade tyskvännerna i svensk press, stå fast och öppet vidhålla sina åsikter även efter det att den tyska krigslyckan vänt - berövar sedan i ett slag Fredrik Böök hans publik, position och popularitet. Det är nu, efter kriget, som Böök skriver sina lysande biografier över Victoria Benedictsson och Esaias Tegnér, Erik Johan Stagnelius och vännen Verner von Heidenstam.

Plötsligt är Böök en ensam man, bespottad och skymfad, ett allas villebråd. Med tunga steg tar han sin promenad ute i Önnarp. Ryggen något krökt, tryggt stödd på käppen i högra näven och nu med tankarna alltmer riktade bakåt, mot litteraturhistorien.

Fredrik Bööks öde är beseglat. Han ensam gavs rollen som den stora syndabocken.

Tiden krävde helt enkelt ett offentligt offer, en konkret person att hänga ut till allmän varnagel. En symbolgestalt som, likt en kur av glömskans barmhärtiga morfin, kunde döva samvetet på den förhållandevis enade och samstämmiga borgerlighet som låtit sig hänryckas av stöveltrampet och löftena om nyording i ett starkt Europa under tyskt ledarskap.

Att just Böök - av Sveriges alla Hitlervänner - blev den som drabbades kan varken betraktas som rättvist eller allra minst som lyckosamt för svensk litteraturforskning. Domen över Böök kom dessvärre att överflygla även de stora insatser han gjorde som litteraturhistoriker.

Fredrik Böök var en ytterst komplext sammansatt människa och intellektuell. Livet igenom drabbades Böök av mer eller mindre svårartade depressioner. Ständigt pendlade han mellan olika ytterligheter. Å ena sidan närde han ett tärande självförakt orsakat av påtagliga skuldbördor som det oäkta barnet han fått som artonåring och senare den oberörbara smärtan över att ha försvarat den regim som genomförde det bestialiska folkmordet på det judiska folket. Å andra sidan var han en man som ägnade sig åt ett nästan oförblommerat självförhärligande, trots depressioner och svårmod vilade Bööks självsyn på en grundmurad egenrättfärdighet som periodvis måste ha varit milt sagt påfrestande för familj, kolleger och vänner i den litterära världen.

Som intellektuell sökare tycks Böök ha försökt inta och anamma de flesta tänkbara åskådningar som florerade i hans samtid. Konservatism och nazism. Marxism och hegelianism. Perioder av storvulen nationalism kunde avlösas av ett närmande till den svenska socialdemokratin. Allt prövade han. I många avseenden framstår Fredrik Böök som en folkhemsk parallell till den centraleuropeiske kosmopoliten Arthur Koestler, men med en avgörande skillnad.

I grunden sökte förvisso bägge en ersättning för tron på en Gud. Böök skriver till exempel på ett ställe att "tidvis törstade jag efter den omedelbara religiösa upplevelsen, efter en varm och konkret tro".

Koestler sökte oavbrutet ett substitut för den Gud som definitivt mött döden i Första världskrigets skyttegravar i "absoluta sanningar" draperade bakom skiftande politiska ideologier mot makten, medan Böök i sitt sökande ständigt förenade sig med makten.

I den politiska makten ville Fredrik Böök ytterst finna de svar som skulle förmå döva plågan och ledan, ovissheten och den utopiska längtan efter en mer fullgången värld. Böök tenderade att förväxla målet med medlet. Till syvende og sidst var det oftast själva makten i sig, tanken på att få styra och råda över historiens gång, i litet och stort, som var den innersta hårda kärnan och substansen i drömmen som hägrade i Bööks medvetande.

Att Fredrik Böök sedan förmådde kanalisera sina frustrationer och egenartade idiosynkrasier i tusen och åter tusentals artiklar och mängder av böcker framstår mot den bakgrunden närmast som ett mysterium.

Ty först och främst bör Böök tveklöst leva vidare som en av vårt sekels verkligt stora litteraturhistoriker. Att unna sig nöjet att slå följe med Böök som ciceron bland Sveriges författare är en njutning som alla bör tillåta sig. Med svåröverträffad stilsäkerhet och väl utvecklad förmåga att presentera sitt forskningsmaterial med största tänkbara känsla för det dramatiska, i ordets bästa betydelse, förmår han som få att verkligen väcka liv i de döda.

Fredrik Böök skrev medvetet för läsare, och inte som så många litteraturvetare idag för andra specialister och kolleger. I ett brev från 1907 till Verner von Heidenstam framhåller Böök redan om sin doktorsavhandling: "F.ö. blir allt läsbart, möjligen med undantag av några partier, jag menar läsbart för en verklig läsare och inte bara för akademiska perukstockar."

Crister Enander
enander@kajen.com

Ur arkivet

view_module reorder

Från gatan till designavdelningen

Från gatan till designavdelningen Vad är subkulturen? Finns det fortfarande utrymme för en konst som inte låter sig inramas?

Av: David Cardell | Essäer om konst | 14 september, 2006

 Dominospel på gång på synagogans innergård Johny till vänster snappade upp min kamera

Bukharajudar i sidenvägens knutpunkt (Del 3 av 3)

Dagen efter att Johny och jag skilts åt osams på väg mot den andra synagogan, ville jag ställa Johny några frågor med tanke på att jag kanske ändå skulle skriva ...

Av: Text och foto: Tarja Salmi-Jacobson | Resereportage | 24 februari, 2017

Kombinationen av nytta och nöje

Klockan är ett. Om tre timmar ska jag ha skrivit färdigt en krönika, vilket jag i och för sig fick veta igår. Så jag borde ju ha haft lite bättre ...

Av: Julie Blomberg Gudmundsson | Gästkrönikör | 26 september, 2008

Alex Gino tillsammans med författarkollegan Sara Lövestam Foto Belinda Graham

Be Who You Are!

Författaren Alex Gino är varm, mysig och trevlig, har en vinnande New York dialekt och ett öppet sätt. Det är svårt att tänka sig Alex förbannad. Men det var tydligen ...

Av: Belinda Graham | Reportage om politik & samhälle | 27 oktober, 2016

Malcolm Cowley, detalj ur bokomslag

Malcom Cowleys brev i urval

Om Malcom Cowley och den förlorade generationen i tjugotalets Paris skriver Ivo Holmqvist.

Av: Ivo Holmqvist | Essäer om litteratur & böcker | 14 mars, 2015

Alhazred och Alhazen. H P Lovecraft och verkligheten bakom myten

Howard Phillips Lovecraft uppfann myten om Necronomicon och dess vansinnige författare Abdul Alhazred. På medeltiden levde en verklig arab som mycket väl kan ha inspirerat myten.  Abdul Alhazred var en ...

Av: Rickard Berghorn | Essäer om litteratur & böcker | 18 juli, 2008

Elisabet Lunga

Kan livets smärta förklaras och botas av Billy Idol? Kanske, kanske inte

Vid vissa tillfällen slår livet dig i ansiktet. Hårt och obarmhärtigt snärtar det till dig så att ögonen tåras och kinderna hettar. I det ögonblicket vet du inte ens vad ...

Av: Elisabet Lunga | Gästkrönikör | 22 april, 2015

Tehusens tyrann

Samuel Johnson, enligt en målning av Joshual Reynolds. Tehusens tyrann Han var en svårartat konservativ man, och det mitt i upplysningens och radikalismens stolta tidevarv. Därtill såg han illa intill tidvis blindhet ...

Av: Crister Enander | Litteraturens porträtt | 30 april, 2010

Botanisera i arkivet
close

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Få de senaste artiklarna direkt i din brevlåda - helt kostnadsfritt.

Du kan när som helst avsluta din prenumeration - enklast klickar du bara på länken du hittar i varje nyhetsbrev.