Den målande arkitekten. Om Friedensreich Hundertwasser

Böljande fasader, organiska former och byggnadsverk som sticker ut i stadsrummet. Byggnader som uppfattas som annorlunda, roliga, konstiga, eller fantastiska. Arkitektur som bryter med funktionalismens strikta formspråk, och istället inbjuder ...

Av: Simone Frankel | 15 juni, 2013
Konstens porträtt

Wagner och det musikaliska dramat

I år är det 200 år sedan Wagner föddes och 130 sedan han dog. Om Richard Wagner har det skrivits en ansenlig del – både ris och ros. Men en ...

Av: Guido Zeccola | 25 februari, 2013
Essäer om musik

Den blundande guiden

  Turkiet har alltsedan 1980-talet varit ett stigande populärt resemål för nordbor. Med Istanbul som Europas kulturhuvudstad 2010 kommer säkerligen historien om det moderna Turkiet att återberättas mer än en gång ...

Av: Åsa Carin Bharathi Larsson | 13 augusti, 2009
Resereportage

En bemerkning om Claude Monet og livsvirksomheten hans

Oscar Claude Monet, som var Monet's fulle navn, ble født i Paris, den 14. november, 1840.  Foreldres navn var Louise-Justine Monet og Adolph Monet. Fra før av hadde ekteparet Monet ...

Av: Thor Olav Olsen | 06 juli, 2010
Agora - filosofiska essäer

  • Essäer
  • Publicerad:

Om tro och vetande och behovet att ett gemensamt samtalsrumaltEn sentida hypotes hävdar att det finns en gen som styr individens spiritualitet. Den så kallade gudsgenen.

Denna hypotes framlades i modern tid av den amerikanska genetikern Dean Hamer, och har givit upphov till en del kontroverser och kritisk respons från både den vetenskapliga och religiösa världen. Hypotesen föreslår i korthet att spiritualitet till viss del är ärftligt och under evolutionens gång har kommit att favoriseras och därmed öka i förekomst och utsträckning i den mänskliga populationen. Den ärftliga funktionen tillskriver Hamer VMAT2-genen (The Vesicular Monoamin Transporter 2).

Han själv är noggrann med att påpeka att mycket forskning kvarstår innan hypotesen uppnår tillfredställande klarhet genom utgallring av existerande frågetecken såsom varför spiritualitet har kommit att favoriseras ur ett evolutionärt perspektiv .

Historiskt sett har naturvetenskapens försök att på ett vetenskapligt sätt hantera trosfrågor ofta mötts av skepsis från teologers håll; en skepsis som nuförtiden är aningen mer återhållsam. En allmän atttityd att tro och vetande är ikommensurabla är dock fortfarande förekommande i den religiösa och teologiska diskursen. Detta har dock inte hindrat flertalet forskare inom olika natur- och humanvetenskapliga discipliner, däribland Hamer, att applicera att använda sina respektive vetenskapliga mätmetoder på religiositet och spiritualitet.

Stöd Tidningen Kulturen

Köp en prenumeration! Klicka för mer information.

 

Hamers hypotes utgör bara en bråkdel av natur- och humanvetenskapens inträde på religionsvetenskapens och teologins scen. Ett annat exempel som kan anges är den amerikanska psykologen Paul Blooms påstående att människan är medfött disponerad att vara kreationist. Huruvida Hamers hypotes och Blooms påstående stämmer eller inte är säkerligen inte av så stor vikt för den övertygat troende. Han eller hon kommer med största säkerhet att ignorera dylika påståendens sanningshalt och bibehålla sin övertygelse. Det faktum att dessa påståenden överhuvudtaget existerar är dock en nagel i ögat för den religiösa diskursens förutvarande ensamrätt att uttala sig om trosfrågor.

En urholkning av denna ensamrätt är enbart en naturlig och positiv utveckling. Naturlig i den bemärkelse att vetande är en ständig rörelse framåt, och att en fusion mellan olika sorters vetande slutligen är oundvikligt. Positiv i den bemärkelse att ett utökande av -låt oss kalla det- plausibelt vetande erhåller ett värde i sig. Samt positiv i den bemärkelsen att natur- och humanvetenskapliga hypoteser till förekomsten av religiositet och spiritualitet helt enkelt erbjuder alternativa förklaringar och därmed med stor sannolikhet äger potentialen att tillfredställa och/eller tilltala en bredare demografi.

altNaturvetenskapen demokratiserar så att säga religionen.

På samma gång som man med enkelhet kan lyfta fram det positiva häri går det inte att förneka existensen av en överskuggande problematik, vilket är det faktum att de båda fälten -natur- och humanvetenskapen samt religionen- agerar utifrån radikalt skilda spelregler; utifrån radikalt skilda epistemiska antaganden. När detta är fallet är det av vikt att parterna sinsemellan visar varandra vederbördig respekt och att denna respekt vidhålles över tid. Detta är något som båda parter -av politiska eller personliga skäl- ofta medvetet som omedvetet förbiser. Kommunikationen mellan den religiösa och vetenskapliga världen är från första början behäftad med problem. Visas inte vederbördig respekt tenderar denna problematik att blomma ut i en omaskerad och destruktiv antagonism, vilket ofta är fallet i kommunikationen mellan radikalt övertygade individer av alla de olika slag. Om man är övertygad i sin tro om något, och denna tro ligger till grund för ens allmänna hållning till livet, är det naturligt att beakta allt som urholkar denna grund som mer eller mindre fientligt. Alla försök som direkt eller indirekt leder till en urholkning av den radikalt övertygades grund är dock inte något som kan eller ska undvikas. Vad som dock kan undvikas är att de teser som den vetenskapliga eller religiösa verksamheten ger upphov till används i nedlåtande syfte gentemot motparten. Ett sådant beteende brister i respekt och i längden även trovärdighet. Ett exempel på denna sortens beteende från den sekulära världen är evolutionärbiologen Richard Dawkins privata korståg mot all organiserad religion. Tillsammans med filosofen Daniel Dennet, neuroforskaren Sam Harris och journalisten, samt författaren Christopher Hitchens för han en ofta hetsig och ateistiskt militant diskussion om religionens avskaffande. Istället för att på ett produktivt sätt propagera för den naturalistiska världshållningen strävar althan efter en sorts vetandets homogenisering. I mångt och mycket skiljer detta förhållningssätt sig inte nämnvärt från den skadliga dogmatism som är vanligt förekommande hos många religiösa rörelser. En dogmatisk ateist håller lika (osunt) hårt fast vid sina övertygelser som en dogmatiskt troende.

Om uppkomsten av ett civilt samtalsrum i trosfrågor ska vara möjlig, vilket borde vara önskvärt, måste den dogmatiska ateisten ändra sitt hetsiga tilltal medan den dogmatiskt troende inte kategoriskt förvägrar natur- och humanvetenskapen att uttala sig i frågor om religion och spiritualitet. Detta skulle dock avkräva ett avskaffande av dogmatismen hos båda parter, vilket förefaller vara en naiv förhoppning. Om de båda emellertid vore villiga att släppa sin dogmatism skulle den möjliggjorda kommunikationen sannolikt ge upphov till uppkomsten av just ett sådant civilt samtalsrum. Ett samtalsrum som skulle kunna fungera som både frirum för båda parter och som en kreativ källa. I detta sammanhang, som ett inlägg till ett sådant öppet forum, ser jag Hamers hypotes som uteslutande positiv. Om det visar sig att genen finns eller inte är i förhållande till detta - enligt mig- mindre viktigt.

Aje Björkman

 

 

Ur arkivet

view_module reorder

Den felande länken och amöbans intelligens

Till Birthe, humanist med naturvetenskaplig bakgrund, precis som författaren Erland   Inspirerad av Erich Jantsch, The Self-Organizing Universe från 1980 och Ilya Prigogine och Isabelle Stengers, Ordning ur kaos från 1985 (1979) ...

Av: Erland Lagerroth | Essäer | 03 september, 2010

Skapandet och Jante

Vem är den där Jante? Jag tänker på hen just nu. Alla som bär på någon form av drömmar känner säkert igen sig: det är inte alltid lätt att själv ...

Av: Marja Beckman | Gästkrönikör | 28 januari, 2014

Om å humanisere livet

Vi publicerar en essä av Thor Olav Olsen. Texten är på norska därför att vi gärna vill öppna vår tidning för bidragen från skribenter från andra nordiska länder. Livet i det ...

Av: Thor Olav Olsen | Agora - filosofiska essäer | 24 februari, 2009

Teori og praksis

I filosofi er gjentakelser nærmest ikke til å komme forbi, og således tar jeg opp og utdyper sentrale punkt i essayet mitt «Livet selv, ett sammendrag.» Filosofi er aktivitet og virksomhet ...

Av: Thor Olav Olsen | Agora - filosofiska essäer | 09 oktober, 2009

Monarki eller republik

"Ja. Monarkins bästa tid är nu". PJ Anders Linder"Nej. Monarkin har aldrig varit farligare än nu". Per Svensson.  AB. 2010-06-09En bok om monarkin sedd från två håll."Jag är högst infamt ...

Av: Birgitta Milits | Gästkrönikör | 18 juli, 2010

Barry Lyndon Foto China Crisis ccbysa30

stanley kubrick i helformat

Under året 2017 presenterar Konstföreningen GL STRAND i samarbete med Deutsches Filmmuseum, Frankfurt am Main, Christiane Kubrick, Jan Harlan och The Stanley Kubrick Archive vid University of the Arts London,med stöd från ...

Av: Nataša Ďurovičová och Vladimir Oravsky | Utopiska geografier | 04 mars, 2017

Giuseppe De Nittis (1846-84) – Italienskt Londonmåleri

Sedan konstmuseet Petit Palais i Paris för några år sedan öppnats efter en genomgripande renovering, har en rad intressanta, bortglömda konstnärskap fokaliserats i välgjorda utställningar, ofta i ett internationellt samarbete ...

Av: Eva-Karin Josefson | Essäer om konst | 10 augusti, 2012

Formale og materielle verdier

En filosofisk framstilling av verdibegrepet med henblikk på dets formale og materielle aspekt. Max Scheler (1874-1928). En av de filosofer som var opptatt av en filosofisk motivert framstilling av ...

Av: Thor Olav Olsen | Agora - filosofiska essäer | 03 januari, 2011

Botanisera i arkivet
close

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Få de senaste artiklarna direkt i din brevlåda - helt kostnadsfritt.

Du kan när som helst avsluta din prenumeration - enklast klickar du bara på länken du hittar i varje nyhetsbrev.