Dags att avliva myterna?

Våra tänder blir starka och friska av fluor. Vaccin räddar liv. Detta är standardiserade sanningar framlagda av tandkrämsproducenter och läkemedelsindustri. Har de rätt? Troligen inte, men de skyddar sina intressen ...

Av: Stefan Whilde | 01 januari, 2013
Stefan Whilde

Målning av Melker Garay (detalj)

Litteratur och tid

Melker Garay om den stressade läsaren.

Av: Tidningen Kulturen | 15 januari, 2016
Melker Garay : Reflektioner

Nora och James

Hon sitter och gråter. Det går inte att låta bli. Tårarna bara kommer trillande, en efter en. Envisa och ohejdbara. Hon sitter ensam på en soffa i den lilla fula ...

Av: Crister Enander | 03 juli, 2011
Essäer om litteratur & böcker

Ålderdom

Tre småkakor låg på assietten. Kaffet hängde i luften, timmen var slagen till mitt på dagen, det var halvtid. Hennes hand var knölig, hon satt och tittade ut genom fönstret ...

Av: Jenny Berggren | 30 juli, 2013
Gästkrönikör

Umberto Eco Foto Rob Bogaerts CC BY SA 3.0

Umberto Ecos medeltida mikrokosmosKort efter författaren och semiotikprofessorn Umberto Ecos död bestämde jag mig för att läsa om hans debutroman Rosens namn. Jag hade redan läst den ett par gånger, men detta var snart tjugo år sedan. Detta är en bok med gott om referenser och anspelningar på såväl medeltida fenomen som samtida filosofisk diskussion. Den har beskrivits som allt från kriminalroman i medeltida klostermiljö till filosofisk roman. I inledningen konstaterar författaren att det har varit en befrielse att fördjupa sig i ett mysterium som ligger så långt borta från vår egen tid att det nu saknar all praktisk relevans.

 


 

En central roll i berättelsen har också de otaliga, mer eller mindre kätterska, rörelser som inspirerats bland annat av det franciskanska fattigdomsbudskapet. Gemensamt för dessa var avståndstagandet från påvemakten. Eco tar samtidigt avstånd från idén om att de alla skulle vara en del av en och samma rörelse. I boken är det främst inkvisitionen och dess anhängare som ser det på det viset, och då främst eftersom de uppfattar allt kätteri som inspirerat av djävulen. William understryker istället det partikulära i de olika rörelserna, men förklarar samtidigt att detta spelar mindre roll för deras ofta outbildade anhängare.

Annons:

Detta är i viss mån sant, men samtidigt är det svårt att tolka som något annat än ett utslag av Ecos ironiska humor. Rosens namn är en bok som utspelar sig vid modernitetens gryning, och som just därför ger Eco tillfälle att säga åtskilligt om modernitetens egen världsbild.
Mest typiskt detektivromaninspirerad är nog relationen mellan huvudpersonerna.

Franciskanermunken William från Baskerville framstår som en medeltida Sherlock Holmes, med benediktin- novisen Adso från Melk i rollen som Watson. Liksom i Sherlock Holmes blir detektivhistorien ett slags metafor, eller exempel, för hur analys av empiriska iakttagelser gör det möjligt att se sådant som från början är dolt. Precis som Watson är Adso också bokens jag-person och berättare. Liksom i Sherlock Holmes får vi också del av sammanhangen i berättelsen främst genom att den egentlige huvudpersonen förklarar saker för berättaren, som sedan återger förklaringen för läsaren Vid sidan av Adsos berättelse har Rosens namn dessutom ytterligare en jag-person - den nutida forskaren "Umberto Eco" - som i en fiktiv inledning ger en beskrivning av de underliga omständigheter under vilka han funnit, översatt, och till sist förlorat Adsos manuskript. De många lagren i berättandet är ett tema som också går igen i senare böcker av Eco.

Stöd Tidningen Kulturen

Köp en prenumeration! Klicka för mer information.

Hela handlingen utspelar sig under några få dagar i ett benediktinskt kloster i bergen i norra Italien. Liksom munkarnas liv är bokens kapitel organiserade efter de gudstjänster som i kloster markerar dygnets olika tider. Året är 1327 och Ludwig av Bayern - kejsaren av Det Heliga Romerska Riket av Tysk Nation - är på väg söderut till Italien för att krönas. I Avignon härskar den franske påven Johannes XXII, och kampen mellan kejsare och påve pågår för fullt. Samtidigt skakas kyrkan av religiösa stridigheter, kättaruppror och kättarförföljelser. Överallt ses tecken på att apokalypsens fyra ryttare är i antågande och världens undergång, historiens slut och Kristi återkomst står för dörren.

Klostret framstår som något av en mikrokosmos för den högmedeltida världen – eller kanske också för världen i stort. Den teologiska diskussion som äger rum under berättelsens gång är ett slags skärningspunkt för det hög- och senmedeltida Europas stora politiska och religiösa strider. Klostrets pro-kejserlige abbot har bjudit in representanter för den mot påven oppositionella franciskanorden för att möta en delegation från det påvliga hovet i Avignon. I teorin är det som ska diskuteras frågan om Kristi fattigdom och huruvida de första kristna ägde egendom, eller om de bara använde föremål utan att göra anspråk på att äga dem. Precis som William påpekar för Adso är det som det verkligen handlar om emellertid inte huruvida Kristus var fattig, utan huruvida kyrkan och prästerskapet bör vara fattiga.

I verkligheten levde det påvliga hovet i Avignon i enorm lyx, medan franciskanerna och deras anhängare förordade fattigdomen som kristet ideal. Även stora delar av franciskanorden levde dock i egna kloster, även om dessa officiellt tillhörde kyrkan, och franciskanerna själva alltså tekniskt sett inte ägde någonting. Samtidigt stöddes de av kejsaren i ett försök att väga upp påvemakten genom att kritisera kyrkans makt och rikedom.

En central roll i berättelsen har också de otaliga, mer eller mindre kätterska, rörelser som inspirerats bland annat av det fransiskanska fattigdomsbudskapet. Gemensamt för dessa var avståndstagandet från påvemakten. Eco tar samtidigt avstånd från idén om att de alla skulle vara en del av en och samma rörelse. I boken är det främst inkvisitionen och dess anhängare som ser det på det viset, och då främst eftersom de uppfattar allt kätteri som inspirerat av djävulen. William understryker istället det partikulära i de olika rörelserna, men förklarar samtidigt att detta spelar mindre roll för deras ofta outbildade anhängare.

Med en insikt som torde vara tillämpbar på upprorsrörelser i alla tider förklarar han att varje rörelse ärver sina företrädares anhängare. Vilken rörelse en person ansluter sig till beror mer på predikanternas personlighet och på rena sammanträffanden, som vem som råkar befinna sig geografiskt närmast, än på det budskap som predikas. Anhängarna kände, enligt William, ofta inte ens till detaljerna i den lära som deras predikanter predikade. Inte heller inkvisitorerna eller de världsliga myndigheter som bekämpade kättarna var särskilt intresserade av dessa detaljer. Skillnaden mellan en kättare och ett helgon ter sig också för William som något av en gråzon: passionen är den samma. Det som saknas är självdistansen, kanske är det också det som enligt Eco gör den totala övertygelsen så destruktiv.

Också Eco tycks instämma i denna måttlighetspredikan där fanatismen som sådan framstår som det främsta problemet, och gör den tydlig genom att kontrastera den måttfullt intellektuelle William från Bascerville inte bara mot inkvisitorn Bernard Gui – som till en början framstår som bokens främste antagonist – utan också mot fransiskanmystikern Ubertino. Både William och Ubertino har själva varit inkvisitorer. William har emellertid avslutat denna karriär eftersom han inte längre vill, eller anser sig kunna, döma om tankens brott eller demoniska aktiviteter, utan enbart om materiella fenomen och händelser i den iakttagbara världen. Det handlar alltså om ett slags filosofisk reträtt från det metafysiska till det empiriska. För Ubertino framstår det däremot som enkelt att se skillnad på goda och onda, helgon och kättare – det handlar bara om att vara stark i tron. Hans konflikt med det påvliga hovet handlar om vem som är kättare och vem som är sant kristen, inte om huruvida distinktionen är meningsfull.

Bernard Gui och William från Bascerville framstår båda som svalt logiska i jämförelse med den passionerat religiöse Ubertino. Medan Gui utgår från att han redan känner sanningen arbetar William istället – som Adso uttrycker det – med att sätta upp ständigt nya alternativ. Med inspiration från sin namne William från Ockham bygger William från Bascerville hypotetiska bilder och prövar dem mot verkligheten, i skarp kontrast mot de övrigas förställningar om att man först bör finna sanningen och sedan utgå ifrån den. Denna attityd står inte minst i kontrast mot den åldrade Adso - bokens berättare - som senare i livet själv snarare tycks ha utvecklat en ödmjukhet inför människans oförmåga att förstå kosmos, än den fascination för det empiriska som kännetecknar William, åtminstone när han inte istället fullständigt misströstar. Därmed framstår radikaliteten i Williams förhållningssätt också ännu tydligare.

Här är den centrala metaforen klostret självt, som också i sin arkitektur utgör ett slags mikrokosmos för världen. I centrum för klostret står biblioteket, en byggnad som endast bibliotekarien, hans medhjälpare och abboten äger tillträde till. Övriga munkar kan endast ansöka hos bibliotekarien om att få böcker utlämnade till sig för läsning i skriptoriet, i våningen under det egentliga biblioteket. Själva biblioteket är utformat som en labyrint där rummen har namn efter olika länder och världsdelar, men som också utgör delar i en kod. Flera av munkarna är övertygade om att biblioteket är hemsökt. Nattetid, då byggnaden är stängd, går enda vägen in genom benhuset, där de döda munkarnas kvarlevor lagras.

Den gotiska beskrivningen av bibliotekslabyrinten kan ses som en metafor för en kunskapssyn där kunskapen vaktas av bibliotekarier, som utifrån sin egen bild av sanningen väljer ut vilka böcker som kan visas för vem. Överst i tornbyggnaden ligger biblioteket, nedanför ligger skriptoriet, där munkarna kopierar, översätter och illustrerar utvalda böcker. Under detta rum för lärd verksamhet ligger köket, en plats för betydligt mer materiel verksamhet, där arbetet dessutom leds av den praktiske, men kätterimisstänkte, broder Remigio. Längst ned ligger benhuset, den dödens plats som William och Adso måste ta sig igenom nattetid och i hemlighet för att komma in i biblioteket. Därefter måste de lära sig att hitta i labyrinten, något som William uppnår bland annat genom att resonera rationellt och empiriskt med utgångspunkt i byggnadens yttre form.

En stor del av Rosens namn handlar om olika försök att få tag i en bok som döljs inne i biblioteket. Till sist visar det sig också att de dödsfall som hemsökt klostret förorsakats av försöken att skydda den kunskap som döljs inne i biblioteket. Att försöka stänga kunskapen inne är emellertid alltid dömt att misslyckas, åtminstone på lång sikt. I senmedeltidens Europa var lärdomen redan på väg att spridas från klostren till städer och universitet. William och Adso är samtida med Dante, och berättelsen utspelar sig i Italien. Klostrets slutenhet är en väg till irrelevans snarare än till att samla kunskap eller makt. Ytterst skyddas inte kunskap av att stängas inne, liksom med fysiska böcker innebär detta snarare att den förgörs. Till och med i det slutna klosterbiblioteket faller böckerna sönder och kunskapen förgås om den inte kopieras till nya böcker.

För William från Baskerville, liksom för William från Ockham – och för Umberto Eco? – är kunskap däremot till för att göra mänskligheten lyckligare. För Eco handlar böcker i hög grad om andra böcker, och biblioteket blir därmed platsen för ett slags samtal mellan författare från olika tider som genom historien kommenterar varandra. När ingen läser böckerna avstannar samtalet och kunskapen förblir död. Samtidigt är Rosens namn emellertid också en hyllning till mänsklig kreativitet; förlorad kunskap kan rekonstrueras, upptäckas på nytt eller ersättas. Historien har inget slut.

Så långt är Rosens namn en lovsång till modern empirism. Inte heller Williams metoder är emellertid ofelbara. Människans benägenhet att se mönster, och dessas förmåga att sedan forma själva verkligheten, är ett av Ecos favoritteman. Det skulle bli huvudtemat i hans nästa roman – Foucaults pendel – men är ett bärande tema också här. Till sist hittar William en gärningsman, men mest genom ett misstag. På ett plan kan detta ses som en av poängerna med hypotesprövning; en välformulerad hypotes behöver inte vara sann, och en idé med tveksamt ursprung kan ibland – vid prövning mot empiriska data – visa sig komma närmare verkligheten. För Adso framstår Williams intellektuella högmod som hans största svaghet.

När hans första teori visar sig felaktig slås William av tvivel. Finns det överhuvud taget någon sanning – eller någon Gud – när vi inte längre är förmögna att bygga heltäckande system? Detta är i hög grad ett problem som är relevant i våra dagar, inte minst för postmodernisten Eco. Det svar som han lägger i Adsos mun är att vi kan finna partiella sanningar; att det är bättre att veta något än att inte veta någonting alls men samtidigt tro sig veta allt. Början till visdom är att veta vad man inte vet. Det är också därför som fanatismens kärna inte bara är övertygelsen om att sitta inne med sanningen, utan också en brist på självdistans som gör det omöjligt att bedöma den egna världs- och självbildens rimlighet. Slutligen är det också därför som humorn blir så central för Eco: utan självdistans, ingen humor, och utan humor, ingen självdistans.

Tobias Harding

Klicka här för att söka efter böcker hos Bokus apropå den här artikeln.
Varje köp via denna länk stödjer TK.

Ur arkivet

view_module reorder

Vampyren ett monster i tiden

Ingen har väl kunnat missa vampyrtrenden inom populärkultur och litteratur just nu? På TV har under våren Alan Balls hyllade serie "True Blood" visats och på biblioteken är Stephanie ...

Av: Annsofi Lindberg | Essäer | 08 september, 2010

Andlighet och psykisk hälsa. Synkronicitet

Vi lever i en tid som skapat större välstånd åt fler människor någonsin i mänsklighetens historia men många västerlänningar upplever en andlig kris eftersom de traditionella religionerna mister sin förmåga ...

Av: Lena Månsson | Essäer om religionen | 10 augusti, 2009

Som djur

Människor och andra djur kan systematiskt förvandlas till ting av andra människor "Ni håller er med köpta slavar här. De har det sämst men skall ändå utföra det tyngsta arbetet; ...

Av: Lisa Gålmark | Essäer om samhället | 19 januari, 2009

Syndabocken som offer

Det är befriande att utse någon till syndabock. Skönt att ha någon att skylla på - så länge jag inte själv är syndabocken! Uttrycket har sitt ursprung i Bibeln. I Tredje ...

Av: Birgitta Milits | Essäer om konst | 10 april, 2012

Anne-Sofie Nielsen; novell – Hon var som en utspänd fjäril

 Jag har skrivit länge nu. Om mossan, den kärleksfulla, om granar med dess breda mörkgröna handflator, mjuka eller taggiga beroende på årstid, starka och rotfasta bland blåbärsris och fåfänga vattenväxter. Jag har ...

Av: Anne-Sofie Nielsen | Utopiska geografier | 03 december, 2012

Hockneys vatten

Vattnets svalka och skimrande reflexer; det bedövande starka ljuset hos sommardagen - när man går in i huset kommer delar av verkligheten att vika undan för ens blick - klordoften ...

Av: Thomas Sjösvärd | Konstens porträtt | 07 september, 2010

Pojkflickan med den kritiska rösten har gjort sitt intåg i den marockanska filmen

I den marockanska filmen Traitors som visades under Stockholms filmfestival, gjord av amerikanen och numera Marockoboende Sean Gullette, står en ung kvinna Malika, i gestaltning av Chaimae Ben Acha (som ...

Av: Roberto Fogelberg Rota | Filmens porträtt | 07 december, 2013

11. Söder

 Sprutande, porlande, kluckande, drippande och droppande är stadens park för den som går förbi Högevallsbadet, står en stund framför någon av fontänerna, promenerar kring dammen eller råkar hamna där siste ...

Av: Söder | Lund har allt utom vatten | 24 februari, 2012

Botanisera i arkivet
close

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Få de senaste artiklarna direkt i din brevlåda - helt kostnadsfritt.

Du kan när som helst avsluta din prenumeration - enklast klickar du bara på länken du hittar i varje nyhetsbrev.