Ett subjektivt försök till ett ifrågasättande av det kända

Föreställningen Farfar var Samuraj (och dödade massa amerikaner) hade sin urpremiär på Pusterviksteatern i Göteborg den 4 april. Skådespelaren David Fukamachi Regnfors kör i föreställningen en enmansshow, på utsidan till ...

Av: Linda Johansson | 19 april, 2011
Kulturreportage

Svensk Musikvår 17-20 mars 2016.

Kraftsamling för nutida svensk konstmusik

Efter närmare 25 år återuppstod festivalen Svensk Musikvår, 17-20 mars 2016. I Stockholm kunde man lyssna till framföranden av 250 musiker och närmare 50 svenska tonsättare. En riktig kraftsamling för ...

Av: Thomas Wihlman | 26 mars, 2016
Musikens porträtt

Riva ner och bygga nytt – eller hur man demolerar en konstinstitution

I hörnet står en maskin som snurrar ett järnklot runt sin egen axel. Varje gång järnklotet träffar betongväggen i galleriet ryker dammet och murbruk faller ner på golvet. Som en ...

Av: Mathias Jansson | 22 december, 2014
Essäer om konst

En friare filmstruktur Intervju med Sergei Loznitsa

  Filmen "The Joy" är en av de mest kompromisslösa filmer som vi har skådat under 2000-talet. Den ryske regissören Sergei Loznitsa har med hjälp av fotograf och klippare lyckats skapa ...

Av: Roberto Fogelberg Rota | 17 februari, 2011
Filmens porträtt

Samernas och finnarnas olika syn på användningen av markernaPekka Aikio vid en föreläsning vid LMU (Ludwig Maximilian universitetet) i München år 2006. Foto: LMUDet handlar om samhällets omorientering från destruktiv och narcissistisk inställning ”jag-i-centrum” till ”vi-i-centrum”. Willigis Jäger i förordet till Hans Wielens bok

Samernas rättigheter till land är ett känsligt, mycket omdiskuterat och ännu olöst problem. Det centrala för det samiska folket är inte att äga landområdena, utan att ha fullständig rätt att använda dem, något som de finska beslutsfattarna inte helt förstår. Under de år jag har lärt känna samernas situation i Sameland, på samiska Sápmi (norra Norge, Sverige, Finland och Ryssland), har jag blivit allt mer övertygad om att kommunikationen mellan dem och majoritetsbefolkningen påverkar politiska beslut eftersom dessa folkgrupper inte förstår sig på varandras mentalitet och världsbild.

Turismen och renskötseln, vilka jag här går närmare in på, konkurrerar om användningen av land i Lappland. Båda näringarna företräder olikheter i synen på land hos samerna och finnarna. Mina källor är främst samiskan dr Anni-Siiri Länsmans avhandling Väärtisuhteet Lapin matkailussa (2004) och informationer av Sametingets f.d. president,dr h.c. Pekka Aikio.

Interkulturell kommunikation

Stöd Tidningen Kulturen

Köp en prenumeration! Klicka för mer information.

Interkulturell kommunikation betyder växelverkan mellan människor från olika kulturer. Man lär sig förstå hur människor påverkas av olika världsbilder, mentaliteter, tidsuppfattningar, maktförhållanden, värden m.m. och av skillnader mellan individuell samt kollektiv inställning. Tyvärr kombineras ofta dessa differenser med nedvärdering så att främlingshat, fördomar eller rasism uppstår.

Följande händelse är ett exempel på kombinationen av fördomar och nedvärdering: Marit Manfredsdotter skriver i en artikel i ”Samefolket” 4/2009 (tidskrift för Sveriges samer) om tre ledamöter från skogsägarföreningen i Norge som har undertecknat en skrivelse där det står ”medlemmarna i familjen Fjellheim från Brebben är för intelligenta för att vara samer och de borde därför gentestas”. Sverre Fjellheim som är en av de drabbade sade att det är tragiskt att man på 2000-talet har en så föråldrad syn på samerna. Händelsen uppfattats som rasistisk och som ren hets mot folkgrupp och kommer att leda till allvarliga konsekvenser.

 en ren som äter hö Foto: Jan SaijetsDet är våra marker” (fi. Meijän maat)

Länsman beskriver främst i kapitlet ”Meijän maat” (”Våra marker”) samernas och de finska turisternas olika syn på Lappland som en plats. Hon skiljer mellan begreppen land och landskap. Land hänför sig till boende, där land används och odlas, där bostäder byggs osv. Landskap är däremot en plats som kopplas till fritiden och konsumeras även visuellt. Ur turistens synvinkel är Lapplands landskap annorlunda och exotiska. Den lokala befolkningens sällskap erbjuder social färg och omväxling i vardagen. Dessa områden är för turisten platser där man slappnar av och slår sig lös från vardagslivet medan samerna ständigt bor och lever där.

De i Länsmans forskning intervjuade samerna talar om en ”vi-grupp” som precis vet till vem de bästa hjortronställena och fiskeplatserna hör. Det finns oskrivna överenskommelser, ”tyst kunskap”, som man inte talar med utomstående om. Samerna för inte turisterna till dessa ställen eftersom ”de tar allt” medan de själva tar endast det som de behöver. Samerna är dock visa, finkänsliga och kreativa i fråga om att minimera spänningar som kan uppstådärigenom. Länsman ger ett exempel på turister som frågade var man får mycket fisk. Samerna förde dem till en sjö där det fanns mycket gäddor och behöll för sig själva sjöar där det fanns mycket sikar - samerna uppskattar nämligen inte gäddor särskilt mycket. De hittar alltid ett sätt att mötas där båda parter är nöjda.

Dessa landområden har gått i arv från generation till generation. Att tala om ”våra marker” speglar en grundläggande kulturell, etnisk och kollektiv identitet som utesluter utomstående. Det samiska kollektiva vi-samfundet bygger på den traditionella samiska seden att förena plats och identitet till en enhet. Samerna behöver markernas resurser för sin utkomst och inte för rekreation eller för sitt nöje så som turisterna använder sig av naturen. Finnarna har en individuell inställning till land som något som ägs av individen och avgränsas med staket.

Dräktiga renkor på väg till områdena där de får sina kalvar i början av aprill år 2006.  Renkarlarna följer med hjorden vid sidan om och bakom den utan brådska. Foto: Pekka AikioDen allemansrätt som hör till finnarnas tradition är i strid med samernas traditionsbundna användning av land, men de förstnämnda har lagen på sin sida. Samerna är kritiskt inställda även till den makthavande befolkningens sätt att tala om ”obebodda och orörda ödemarker”. Det finns inget samiskt ord för ödemark, men flera begrepp för ödemark som används på olika sätt. En orsak till att turisterna talar om orörda ödemarker är att samerna inte lämnar spår efter sig. Samernas användning av naturen förblir därför osynlig så att föreställningen uppstått att inte någon tidigare har varit där.

Samernas kollektiva inställning, vi-gruppen, kolliderar med den västliga världens (i detta fall finnarnas) individuella syn, ”jag i centrum”, vilket leder till kulturkrockar. Kulturkrockar är missförstånd och sammanstötningar mellan människor från olika kulturer, där olika sätt att tänka stöter på varandra.

Traditionell och nutida samisk renskötsel

Pekka Aikio, som också arbetar som renskötare, samordnar sedan hösten 2008 samisk undervisning, forskning och samiska projekt vid Lapplands och Uleåborgs universitet. Han utnämndes i maj 2009 till hedersdoktor som en ärebetygelse för hans gedigna kännedom om samisk kultur och renskötsel. Han betraktas som Finlands främsta expert för den samiska rennäringen.

Renskötselområdets markyta utgör hela 36 % av hela Finlands yta. Därför har renskötseln stor kulturell och ekonomisk betydelse. Renskötsel bedrivs sedan 1932 genom ett system med renbeteslag. Samerna i Finland har inte monopol på renskötseln som i Sverige ooch Norge. Alla renskötare är inte samer utan även finnar utövar denna näring. Varje renskötselföretagare är delägare i ett av sammanräknat 56 renbeteslag. Renbeteslagen har bestämda gränser, är till ytan olika stora och även antalet renar som man får hålla varierar. Renbeteslagens områden är helt eller delvis omgärdade av staket så att renarnas rörelsefrihet hindras.

Samiska flaggan (Sámi leavga) är Astrid Båhls design. Dess motiv härstammar från shamantrumman och sydsamen Anders Fjellners dikt Páivien párneh (solens söner) där Fjellner beskriver samerna som solens döttrar och söner. Flaggans röda cirkel återspeglar solen och den blå månen. Foto: Nina Michael (utanför Kautokeino högskola)Aikios speciella sorgebarn är den samiska traditionella renskötselns framtid, en form av renskötsel där renarna betar och vandrar fritt i naturen. Denna form av renskötsel håller på att uppslukas av politikernas ambitioner att göra samerna till bönder och renarna till nötkreatur i ladugårdar och utfodra dem med hö. Detta innebär att renarna inte mera kan följa sin naturliga instinkt att vandra mellan sommar- och vinterbetesmarker, vilket är rena rama djurplågeriet! ”Renen är inte någon ko” brukar Aikio förnärmat säga till denna ”utveckling”.

Renarna slaktas maskinellt på löpande band. Samernas traditionella slaktmetoder har inneburit att allt från renen tagits tillvara medan det i moderna slakterier uppstår ”problemavfall”. Renarnas antal i Finland begränsas till ca 200.000 djur vilket innebär att finländarna kan konsumera knappt ett halvt kilo renkött per person och år. Enligt Aikio hålls renskötarna fattiga med lagar som gynnar lantbruket - trots att renkött skulle ha stor marknad i Europa..

Även den samiska renskötseln återspeglar samernas kollektiva syn: de äger renarna, arbetar och lever tillsammans med familj och släktingar. Därför har samerna inte kunnat besvara frågan om hur många renar hon/han har. Renskötseln är ett sätt att leva på och har inte maximal köttproduktion och personlig rikedom som mål.

Aikios favorittanke är att renen, människan och miljön bildar ett inbördes system som möjliggör att alla parter kan anpassa sig till ett liv i det kargasubarktiska livet på gränsområdet mellan taiga och tundra. Han anser att den traditionella samiska renskötseln utgör grunden för samisk kultur. Då han blickar tillbaka har livet förlorat mycket av sin forna kvalitet, säger han.

Avslutning

Jag har här försökt ge en bild av finska samernas och finnarnas olika syn på användningen av markerna. Olika faktorer speciellt av ekonomisk natur påverkar den finska synen. Länsman går in på interkulturella synpunkter som försvårar situationen. Det är uppenbart att det finns stora skillnader i mentalitet och världsåskådning mellan de två kulturerna.

Hans Wielens säger i sin bok Pengar & spiritualitet. Kan den materiella världens kris övervinnas? ”Om dessa två olika syner verkligen kan mötas så att växelverkan äger rum kan man ha hopp om att en ny och intressant utveckling kommer igång.” Han anser att denna handlar om att integrera de olika synsätten och inte att skilja dem från varandra.

Det är ett allmänt känt faktum att alla världens små kulturer med tiden kommer att uppslukas av de stora nationalstaterna. Den samiska kulturen representerar inre värden som hos oss i väst har gått förlorade, men som vi kan återvinna (inte enbart på fritiden som turist) om vi öppnar oss för att lära av varandra. Det vore vöärt att sträva efter att bevara denna färgrika och mångfacetterade kultur som ständigt är i en process av omvandling så att samerna inte ses endast ur förgånget perspektiv, vilket ofta är fallet.

Nina Michael, München

info@nina-michael.com

http://groups.yahoo.com/group/baerenkreis/

www.nina-michael.com

 

Källor

Aikio, Pekka: Personlig kommunikation sedan 2003

Länsman, Anni-Siiri: Väärtisuhteet Lapin matkailussa. Kustannus-Puntsi. Saarijärvi 2004

Manfredsdotter, Marit: ”Gentesta samer - de är för intelligenta!” Samefolket 4/2009

Michael, Nina: ”Den långa vägen till Helsingfors - samernas och finnarnas syn på hur markerna används.” Seminariearbete: Interkulturell kommunikation. Åbo Akademis Öppna Universitet 2008

Wielens, Hans: Im Brennpunkt: Geld & Spiritualität. Ist die Krise der materiellen Welt überwindbar? Verlag Vianova 2004

 

 

 

 

Ur arkivet

view_module reorder

Veckan från hyllan, Vecka 49 - 2012

Göran Rosenberg tilldelades Augustpriset för sin bok ”Ett kort uppehåll på vägen från Auschwitz”. Världen må förlåta mig, men jag tycker att det är en så fantastiskt bra och viktig ...

Av: Gregor Flakierski | Veckans titt i hyllan | 01 december, 2012

På tal om Herakleitos

  Under en längre period denna höst 2012 har jag haft anledning att i lugn och ro ägna mig åt Herakleitos, vilket allteftersom gett upphov till följande i den gamle upphovsmannens ...

Av: Bertil Falk | Agora - filosofiska essäer | 22 december, 2012

En rökares försvarstal

 En av mina väninnor försöker leva ett hälsosamt liv, för att må bra. Nu äter hon rätt, a la diet nya modellen och motionerar som sig bör. Hon springer varje ...

Av: Jenny Berggren Keljevic | Gästkrönikör | 30 december, 2013

Violet Tengberg ─ föregångare till den nya andliga konsten

Samhället har alltid fruktat udda konstnärer, diktare, helgon och mystiker. Det främmande och okända är skrämmande och farligt och ofta har man förföljt och på olika sätt försökt tysta ner ...

Av: Lena Månsson | Konstens porträtt | 22 juni, 2009

Biografiskt lexikon för Finland nu på nätet

Numren 710:1-4 i serien Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland är ett imponerande storverk: de fyra mycket bastanta delarna av Biografiskt lexikon för Finland, utgivna 2008-2011 med understöd av ...

Av: Ivo Holmqvist | Essäer om litteratur & böcker | 09 december, 2014

Kvalité och känsla

Kvalité och känsla "Franskspråkig skönlitteratur i svensk översättning" är Elisabeth Grate Bokförlags motto, men en och annan bok från den anglosaxiska världen har smugit sig in i utgivningen.

Av: Agneta Tröjer | Porträtt om politik & samhälle | 25 september, 2007

Den felande länken och amöbans intelligens

Till Birthe, humanist med naturvetenskaplig bakgrund, precis som författaren Erland   Inspirerad av Erich Jantsch, The Self-Organizing Universe från 1980 och Ilya Prigogine och Isabelle Stengers, Ordning ur kaos från 1985 (1979) ...

Av: Erland Lagerroth | Essäer | 03 september, 2010

Roger Scruton om liberalism

Liberalism är inte en enhetlig tradition. Det finns emellertid en uppsättning ställningstaganden som kan sägas utgöra dess kärna och som förenar olika formuleringar av den genom familjelikhet. Av dessa besläktade ...

Av: Claes-Magnus Bernson | Agora - filosofiska essäer | 12 mars, 2012

Botanisera i arkivet
close

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Få de senaste artiklarna direkt i din brevlåda - helt kostnadsfritt.

Du kan när som helst avsluta din prenumeration - enklast klickar du bara på länken du hittar i varje nyhetsbrev.