En av Sveriges starkaste liberala röster

Det första intrycket av Dilsa Demirbag-Sten är hennes energi och engagemang. Redan innan vi har satt oss vid ett bord för att diskutera hennes nya biografi Fosterland, har hon hunnit ...

Av: Waldemar Ingdahl | 27 Maj, 2010
Övriga porträtt

Veckans Bodström

Förre justitieministern, fotbollspelaren och deckarförfattaren Thomas Bodström har skrivit en bok som avslöjar det som alla redan för länge sedan visste. Dessutom tycker han att socialdemokraterna ska förnya sig genom ...

Av: Gregor Flakierski | 29 Maj, 2011
Veckans titt i hyllan

Attraktionslagen gäller alltid

Du känner till attraktionslagen. Den styr dig när du blir förälskad och när någon blir förälskad i dig. Jag drogs till min nuvarande hustru, jag drabbades inte av henne. Jag ...

Av: Stefan Whilde | 01 juli, 2013
Stefan Whilde

Veckan från hyllan, Vecka 24-2013

Rasisterna i SD (Sicherheitdienst? Det skulle förklara en del) har varit i blåsväder (igen) eftersom de uppbär massa partistöd för mandat som ingen företräder. De får helt enkelt pröjs för ...

Av: Gregor Flakierski | 08 juni, 2013
Veckans titt i hyllan

Foto Gilda Melodia

Inuti och inpå hudenReligionen skulle försvinna, trodde tänkare som Emile Durkheim och Karl Marx. Människan skulle frigöra sig. I dagens samhälle ser vi en förändring från människa som samhällsvarelse till individ, som hellre ser till sina inre erfarenheter och som blir sin egen auktoritet. Sociologen Charles Taylor kallar det för den subjektiva vändningen. Religionsvetare ser dessa tendenser inom den andlighet som övertar den organiserade religionen i västerlandet. Vissa talar till och med om en revolution. Frågan är om det stämmer att subjektiviteten och andligheten gör oss fria? Som antites begrundar jag Ernst Jüngers skogsvandrare. 
Bild Hebriana Alainenatalo

Bild Hebriana Alainenatalo

I en liten hydda i Hampi, Indien, träffade jag en italienare som hade valt livet som sadhu. Han var endast klädd i ett höftskynke och kroppen var mager. Sitt liv hade han vigt åt Shiva. I denna enkla hydda inte långt från floden hade han bott i över trettio år. Han sade inte mycket och mina frågor ville han inte besvara. Men det fanns ett lugn i honom, vilket gjorde att jag gärna satt kvar i hans närhet med blicken mot floden. För mig är han en av dagens fredlösa, de som söker sin frihet i skogen.
Foto Guido Zeccola

Foto Guido Zeccola

Annons:

Samhället, hävdade Emile Durkheim, är uppdelat i delar som bildar en helhet. Varje del har sin del i konstruktionen och däri ingår religionen. Han delade upp samhället i det profana och det heliga. Religion definierade han som 'a unified system of beliefs and practises to sacred things, that is to say, things set a part and forbidden – beliefs and practices which unite into a single moral community called a Church' (citerat ur Possamai, 2009:44). Religionen var ett socialt klister som höll ihop samhället runt det heliga, därigenom formades ett kollektivt samvete, utan vilket inget samhälle skulle kunna existera. Med tiden, hävdade han, skulle religionen dock försvinna. (Ibid, 43ff)

En annan som hoppades på detsamma var Karl Marx som såg religionen som ett sätt för borgarklassen att hålla arbetarklassen i schack. Utifrån en föreställning om ett liv efter detta kunde man hålla dem passiva så att de inte sökte efter rättvisa förhållanden här och nu. (Ibid, 42) Religionen har dock inte försvunnit, utan i stället har den förändrats och många söker hellre en personlig relation till religionen, vilken är andlighet. (Ibid, 62)

I monografin The spiritual revolution (2005) frågar sig författarna Heelas och Woodhead om det sker en andlig revolution. Spörsmålet är tvåfaldigt. Det tar sin utgång i Charles Taylors kungörelse att den moderna kulturen har tagit en subjektiv vändning och inriktar sig på den enskilde, där hennes erfarenheter och känslor blir viktigare än en anpassning till den allmänna kulturen. Vändningen består i att människor i väst hellre ser till sina egenupplevda erfarenheter i motsats till förr då man hellre såg till de plikter och ålägganden som kom "utifrån". Nu ska man bli sin egen auktoritet, inte följa tidigare trampade stigar utan bli sitt sanna jag. (Ibid, 2005:1f)

I sitt arbete vill författarna se om den subjektiva vändningen har inverkat på "det heliga landskapet" (2005:6). Författarna ställer två olika rörelser emot varandra, den kyrkliga och den andliga. De hävdar att dessas ändamål är två olika, där det kyrkliga inriktar sig på det gemensamma och det andliga på det individuella. De tidigare sätter det allmännas bästa framför sitt eget, emedan de senare inriktar sig på att leva ut det inre livet. De skiljer mellan det subjektiva-livet (subjective-life) och livet-som (life-as) till exempel fru, barn eller besättningsman. Livet-som är de kyrkliga, emedan de andra söker sig till de andliga praktikerna, vilka gemensamt kallas för den holistiska miljön. (2005:13)

Stöd Tidningen Kulturen

Köp en prenumeration! Klicka för mer information.

De kyrkliga och de som tillhör den holistiska miljön skiljer sig utifrån var de lägger fokus. Kyrkobyggnaden får stå som illustration. Inträdet i byggnaden får besökaren att rikta sin uppmärksamhet från sig själv och mot något utanför en själv. Genom att undertrycka det individuella anpassar man sig till det allmänna, till exempel regler, ideal och visioner om ett familjebaserat samhälle. Hellre pekar man på den transcendens som innefattar allt istället för det immanenta. Man ser till 'vad jag bör vara' mer än 'vad jag är'. Det finns en stark moralism och individen ska göra vad den högre auktoriteten säger utan att se till de resurser som finns inombords och följa denne. (Heelas & Woodhead, 2005:13ff)

I den holistiska miljön ser man till individen och hur man ska centrera sig i sig själv, skapa en harmoni mellan kropp, medvetande och ande. Genom att finna harmonin kan man växa och komma förbi de hinder som existerar. Hindren kan vara sjukdomar, negativa känslor, problem i sociala sammanhang som på arbetet eller i hemmet. I sitt inre finner man andlig energi vars namn man hämtar från olika religiösa traditioner, t.ex. prana, qi eller sann natur. Man ser till den individuella vägen och den sammanlänkas med den andliga vägen och härigenom kan man läka sig själv. Fokus i den holistiska miljön utgår från den unika individen hellre än något högre. (Ibid, 26ff)

Genom att skapa ett värde i det subjektiva, skriver författarna, erhålles ett värde i det unika, att man ger sig själv auktoritet och blir fri. När det heliga finns inuti det subjektiva livet, hävdar utövare, uppkommer inre svar som är anpassade till den unika utmaningen och man blir helt levande i nuet. (Ibid, 82f) Frågan som uppkommer är dock om det verkligen är en individuell väg som söks? Hur vet man när man är rätt? Ska man då hänvisa till ett inre välbehag, en inre röst som berättar att man gör rätt?

För att närma mig problemet vill jag ta upp Max Webers tankar kring teodicé. I varje religion finns besuttna och obesuttna, de lyckade och de misslyckade. (McGuire, 2002:240) Om en individ når framgång, i vilken bemärkelse det nu månne vara, har hon fått nåd, för att använda Webers terminologi. Det blir ett sätt att rationalisera sin nuvarande situation. (Weber, 1996:32) Om en individ inte når framgång enligt den holistiska miljön så innebär det att det finns en obalans inom individen, vilket innebär att hon måste arbeta hårdare för att uppnå den, t.ex. genom att gå fler kurser, kämpa ännu mer. Trycket blir alltså på individen och att hon själv är ansvarig för om det går bra eller inte. Nåden visar sig i om hon tillhör de besuttna eller ej.

Eller med Webers ord: "[o]m man med 'lycka' menar allt gott som kommer ur ära, makt, ägande och njutning, så är detta den mest generella formeln för den legitimeringstjänst som religionen gör åt alla härskare, besuttnas, segrares och friskas yttre och inre intressen. Religionen förser de lyckliga med lyckans teodicé" (ibid 25).

Istället för att se till Webers teodicéproblem pekar författarna på två förhållningssätt, individualiserad och relationell subjektivism, som utövarna använder sig av. I det subjektiva-livet, skriver författarna, går man typiskt nog utanför sig själv för att finna inre lösningar. I den individualiserade subjektivismen söker man efter yttre framgångsmarkörer som i en finare bil, ett steg upp i karriären etc. Men i den relationella söker man efter försäkran i andra personer som bekräftar i samtal ens position. (Ibid, 96f) Det finns således här en inneboende konflikt i att trots att man söker efter en subjektiv upplevelse av att göra rätt, så går man utanför sig själv för att finna svaret i objekt eller i relationer. Det handlar om själv-i-relation istället för själv-i-isolering. (2005:11)

Låt oss här återvända till Durkheim och Marx. Religionen verkar inte längre vara det kitt som håller samman samhället, i alla fall inte om man ser det utifrån kyrkosymbolen. Men om man istället ser det som en symbol för samhället, så ser vi en rörelse iväg från plural, de kyrkliga, till singular, det subjektiva. Snarare liknar det religiösa landskapet en marknadsplats där man väljer sin inriktning, utifrån där man tror att man kan få störst ersättning. (Possamai, 2012:45 & 61) Det andliga blir likt en souk, där man spatserar runt och testar olika esoteriska produkter. Där står fältet öppet och man kan pendla mellan den individualiserade eller den relationella subjektivismen.

Frågan som här uppstår blir om man egentligen utvecklas eftersom man inte kan transcendera och gå utanför sig själv? För att hårdra: Om man inte gillar något man har köpt kan man ju alltid byta, lämna tillbaka eller kasta bort det. I övergivandet av sina plikter, sin t.ex. sin roll som far, finns det inget som håller en tillbaka då man kan söka annat som lockar mer. (Heelas & Woodhead, 4) Om man dessutom ständigt känner efter är det lätt att hävda att man blivit kränkt så fort en kommentar svider till.

Är människan fri att följa den fria anden eller är det bara en bluff? Ur ett marxistiskt perspektiv skulle man kunna säga att hon har invaggats i tron att hon befinner sig på en andlig resa, men där hon egentligen har förblivit en kugge i maskineriet. Känslan av att inte ha nått Webers definition av nåd gör att hon går på ytterligare en kurs i mindfulness för att inte känna av stressen så att hon kan bli ännu produktivare. Religionen tycks förbli ett opium för folket.

En man som tidigt såg vart det kunde ta vägen var Ernst Jünger. Några år efter Andra världskrigets slut skrev han essän Der Waldgang (1951). Titeln anspelade på den fredlöse, den som tvingades bort från samhället och kunde dödas av vem som helst. (1980:40) I Jüngers betydelse är hon en människa som värdesätter sin frihet och som bjuder motstånd. Hon är beredd att gå under i kampen. (Ibid, 28) Hos henne ser Jünger en ny slags människa, en utpräglad individualist som genom att söka inåt i sig själv finner skogen, i betydelsen ett metafysiskt vara, något transcendent och evigt.

Skogens motbild är fartyget är det timliga. Genom fartygets fönster ser vi hur vi rör oss, men vi glömmer bort att vi rör oss bort ifrån och mot en ny hamn. Hamnen och skogen är två bilder för det eviga och det mytologiska, den tidlösa verkligheten. (Ibid, 36ff)

Vi kommer alltid att befinna oss i det timliga, men existentiellt kan vi välja friheten. I dagens samhälle måste den törstige söka sig allt djupare för att finna medlen till att nå sitt oberoende. Fast det stora problemet är att de flesta inte vill vara fria i dess existentiella betydelse. (Ibid, 85)
Att det västerländska samhället har tagit en subjektiv vändning betyder således inte att hon har tagit sig ur opiumhålans dunkel utan snarare att hon inte kan se igenom illusionen. Om allt kan hänvisas till ett subjektivt värde, kan allt relativeras och förlorar alltså sin relevans. För att kunna hitta vägen till den mörka och okända skogen ser han Kyrkan som vägledare. Det är religionens roll att bjuda dagens värderelativism motstånd. (Ibid, 60)

I en liten hydda i Hampi, Indien, träffade jag en italienare som hade valt livet som sadhu. Han var endast klädd i ett höftskynke och kroppen var mager. Sitt liv hade han vigt åt Shiva. I denna enkla hydda inte långt från floden hade han bott i över trettio år. Han sade inte mycket och mina frågor ville han inte besvara. Men det fanns ett lugn i honom, vilket gjorde att jag gärna satt kvar i hans närhet med blicken mot floden. För mig är han en av dagens fredlösa, de som söker sin frihet i skogen.

Litteratur

Jünger, Ernst, 1980 (1951), Der Waldgang, (Klett-Cotta, Stuttgart)
Heelas, Paul, & Woodhead, Linda, 2005, The spiritual revolution: Why religion is giving way to spirituality, (Blackwell Publishing, Oxford)
McGuire, Meredith B., 2002, Religion: The social context, (Wadsworth Thomson Learning, Belmont)
Possamai, Adam, 2012, Sociology of religion for generations X and Y, (Acumen Publishing Limited, Durham)
Weber, Max, 1996, Religionen, rationaliteten och världen, (Grahns boktryckeri, Lund)
 

Gustaf Redemo

Klicka här för att söka efter böcker hos Bokus apropå den här artikeln.
Varje köp via denna länk stödjer TK.

Klicka här för att söka efter artiklar hos CDON.com apropå den här artikeln.
Varje köp via denna länk stödjer TK.

Ur arkivet

view_module reorder

August Strindberg 2012

Om August Strindbergs liv, leverne, texter och persona tvistar de lärde ständigt. De flesta har en uppfattning om Strindberg och ofta en ganska stark sådan. Det är anmärkningsvärt att en ...

Av: Jessica Johansson | Jessica Johansson | 07 januari, 2012

Illustration: Hebriana Alainentalo

Fantasi och mening

Kärleken har behov av verklighet.

Av: Tidningen Kulturen | Melker Garay : Reflektioner | 15 september, 2015

En intervju med Markus Andersson

Konst har alltmer kommit att handla om att provocera, utmana konventioner och tänja på gränserna för det acceptabla. Samtidigt kan man skönja ett växande intresse för figurativt måleri och traditionellt ...

Av: Tobias Ridderstråle | Konstens porträtt | 18 februari, 2013

I juletid blommar körsbärsträden i Central Park

Efter en tolvtimmars flygresa över Atlanten i ”monkeyclass” kan det kännas skönt att sträcka på benen med en promenad. Vi är på besök hos dottern och ska fira jul på ...

Av: Lilian O. Montmar | Resereportage | 15 januari, 2012

Det är som om öarna åter stiger upp för min syn

Det är som om öarna åter stiger upp för min syn   Klipporna på Färöarna är otaligt många och fantastiskt vackra. Har rest på många sätt, och i många länder, men särskilt starkt ...

Av: Björn Gustavsson | Resereportage | 09 februari, 2007

Det är vackert i sin uppgivenhet och i det vackra finns i sin…

I dessa dagar då samhället tampas med problem som utanförskap och ungdomar på glid, fyller två guldpärlor 30 år. Guldpärlor i form av film om just tonårens utmaningar, utanförskap och ...

Av: Nicole E. Wallenrodhe | Essäer om film | 24 april, 2013

Europas vatten

Att Försvaret bitit sig fast vid Vättern som föreslaget utökat övningsområde för militärt flyg oroar. Dessutom förmår man inte sända representanter till Ödeshög eller Jönköping för samråd om det som ...

Av: Per-Inge Planefors | Gästkrönikör | 15 november, 2011

Orientalism – västs syn på Öst

Foto: Simon Amarcord TEMA ÖST-VÄST Idéhistorikern Mohammad Fazlhashemi beskriver hur den västerländska självbilden vuxit fram i kontrast till ett, mer eller mindre, konstruerat Öst. Resor till fjärran länder i syfte att upptäcka ...

Av: Mohammad Fazlhashemi | Essäer om samhället | 30 april, 2008

Botanisera i arkivet
close

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Få de senaste artiklarna direkt i din brevlåda - helt kostnadsfritt.

Du kan när som helst avsluta din prenumeration - enklast klickar du bara på länken du hittar i varje nyhetsbrev.

Cron Job Starts