Agora - filosofiska essäer - Tidningen Kulturen
×

Varning

JUser: :_load: Det går inte att ladda användare med ID: 168

Agora - filosofiska essäer

Forord

Picasso. Kvinna med stor näsaVårt liv i verden begynner med fødselen og ender med døden. Således er hvert enkelt liv tilmålt, skjønt ingen av oss kjenner dagen og timen for vår utgang. I videre forstand består vårt liv av steder for klargjøring av hva for mening det har, som varer så lenge vårt sinn er i orden og at vi holder ut å tenke på og snakke om alvorlige ting, det vil si at oppgaven er en livstidsoppgave. Det er OK å ha en livstidsoppgave, for i blant er det slik at spørsmålet om livsmening kollapser – at det svinner hen mellom dine fingrer som duggen for sola. Dermed er det så avgjort av stor betydning for oss at vi prøver å beholde kontakten med realiteten. Drøm og drømmer er en del av livet; når drømmen overtar styringen av ditt liv, oppstår dagdrømmen.

Å leve på dagdrømmer, er miste kontrollen på ditt liv, for da får du et ‘skinnliv’. Gitt at et skinnliv innebærer serier av drømmer som aldri blir til realitet, så står en overfor et nitrist liv. Den som tror og mener at hun ønsker og vil ha et skinnliv, bedrar seg selv, for det er å mene at en foretrekker det som negativ framfor det som er positivt. Imidlertid, å tenke på realiteten og å ha kontakt med den, er å ha, eller å utarbeide, en adekvat oppfattelse om hvordan relasjonen mellom oss selv og realiteten kommer i stand, og det står for å ha en erkjenningsteori om realiteten: Spørsmålet er om det er tilstrekkelig å ha en erkjenningsteori som ikke treffer realiteten, når en skal ta stilling til hva som gjør livet verdt å leve. Dermed har jeg mine sterke tvil om at Hitler, Himler og Goebbels levde meningsfylte liv; deres liv sprang ut av fantasier om en verden der den rene rase styrte – at grunnlaget for det hele var rasehygiene.

Tiden mellom fødselen og døden står for det som løper fort av sted

Läs mer...

Henrik SchückJag har i många decennier arbetat med att läsa in, förstå och dra slutsatser av vad andra skrivit, framför allt i ny engelsk-språklig forskning. Det har varit givande, men samtidigt har jag lämnat därhän min egen tidigare produktion. Ibland har det känts avigt, att jag kommit allt längre från och alltmer glömt vad jag själv åstadkommit i fyra stora böcker: Mot en ny vetenskap (1986), Världen och vetandet sjunger på nytt (1994), Nya tankar, nya världar (1999) och Sökandet är vårt största äventyr (2003). Och det gäller naturligtvis inte bara mig. Vem sitter i dag och läser i dessa gamla böcker?

Jag har på nytt försökt att orientera mig lite i dem och deras resultat och poänger och börjar med den första uppsatsen i den första boken: ”Filmrutan och filmremsan”. Först en bakgrund.

Vår glädje över att höra till de arvsberättigade”

Ett viktigt aktstycke för den svenska litteraturvetenskapens historia finner man i tidskriften Samlaren, årgång 1980. Man firade då i Uppsala tidskriftens 100-årsjubileum med ett högtidstal av professor Magnus von Platen, rubricerat ”Arvet efter Schück”. Javisst det var Henrik Schück (1855-1947) som var ”den mest drivande kraften” bakom både tidskriften och det sällskap, Svenska litteratursällskapet, som ger ut den.

I talet apostroferas Schück oupphörligt: han är, heter det, ”grundaren av en modernt vetenskaplig litteraturforskning i Sverige”, han har ”slutgiltigt (!) fotat vår disciplin på ett fast historiskt-empiriskt fundament”, och eftersom Schück gav ut sitt första större verk år 1890, så har ”hos oss litteraturhistorisk forskning bedrivits efter vetenskapliga principer i jämnt 90 år”.

Läs mer...

SUMMARY

Léo MatosIn this paper an attempt is made to define depression and to explore its roots by bringing it into the context of human experience of reality. Also discussed is the issue of dualism in cognizing inner and outer reality as an important factor in the formation of depression. Symptoms of depression are defined and a theory about the reasons of suicidal behavior is presented. The author further introduces the technique of psychological ego-death-rebirth for treating depression and suicidal tendencies.

Depression is defined in the Webster Dictionary as something lower than its surroundings, and the verb to depress means to press down. Accepting this semantic significance of the word depression, we can ask what the depressive patient is pressing down which causes his disease.Attempting to throw some light on the roots of depression I want to elaborate the hypothesis of what a depressive patient is pressing down, which then emerges as the symptoms of depression.Freud (1953) showed in his paper "Mourning and Melancholia", first published in 1917, that there was a similarity between mourning and melancholia (as depression was then called):

"a profoundly painful dejection, abrogation of interest in the outside world, loss of capacity to love, inhibition of all activity".

Freud concluded this article assuming that: “melancholia consists in mourning over loss of libido”.

 Loss of libido could be equated with loss of his aliveness.

Läs mer...

Erland LagerrothInspirerad av en granne, som ansåg, att Aniara var det främsta svenska diktverket, kom jag att läsa om en liten bok jag gett ut 1991, Aniara – en dikt av sin tid. Och fann i den en lång not om tidsläget, när Aniara publicerades 1956 och jag själv arbetade på min avhandling om landskapet i Gösta Berlings saga, som mynnade ut i disputation två år efteråt, 1958. Det är alltså fråga om tidsandan på 1950-talet, som var helt dominerad av den logiska positivismen och den analytiska filosofin. Noten slutar med en hänvisning till min Litteraturvetenskapen vid en korsväg från 1980, som på sidorna 47- 69 visar sig erbjuda en – åtminstone för mig - fascinerande läsning.

”Huvudpersonen” vid disputationen, E.N. Tigerstedt, lämnade inte efter sig något skriftligt yttrande, och tanken i den senare boken är att hans uppfattningssätt i stället får sökas i det sakkunnighetsutlåtande om mig, som han avgav 1968. Det jämförs där med andra utlåtanden, av vilka ett överensstämmer med T:s, de andra inte. Inbillar mig att detta är så lärorikt, att det i hög grad förtjänar att läsas. Jag har koncentrerat framställningen till bedömningen av en serie romanstudier i mina Selma Lagerlöfs Jerusalem (1966) och Svensk berättarkonst. Röda rummet, Karolinerna, Onda sagor och Sibyllan (1968) och därtill också kortat framställningen på åtskilliga punkter. De som vill ha det hela, hänvisas till de ovan nämnda sidorna.

Läs mer...

Innledning

le voyageMenneskets forhold til dets verden er flerfoldig, og dette har å gjøre med følgende forhold. For det første er det slik at verden er der, forutfor og uavhengig av det selv som blir satt inn i den. For det andre, ettersom barnet vokser opp, er det ikke lenger bare et vedheng til verden: Det blir selv skaper av verden. Vel å merke: At dette finner sted ut fra dets konkrete omstendigheter, det vil si alt det som står og finnes rundt mennesket selv. Omstendighetene innebærer så vel tid som sted, og som ingen enkeltmennesker har skapt, skjønt det mennesket selv gjør fører til at både tidsforståelsen og at et sted blir endret som resultat fra dets inngripen. Det betyr at menneskets skapelse av verden er ulik Guds skapelse, som skjedde ut fra ingenting. Et annet aspekt er at kristne mennesker snakker om at mennesket er skapt i Guds bilde, som skaper, og at denne skapelsen finner sted ut fra menneskets egne vilkår. Med de nevnte forbehold er det rimelig å mene at for mennesket gjelder det at det skapes og at det selv framstår som skaper. Med andre ord, at skapelsen går begge veier – fra verden til mennesket og fra mennesket til verden.

Läs mer...

Michel Houellebecq”Extension du domaine de la lutte”, titeln på Michel Houellebecqs debutroman, har uppenbarligen vållat översättare vissa svårigheter. En bokstavlig svensk översättning skulle lyda ”Utvidgning av kampens domän”. Den engelska översättningen av boken fick den intetsägande titeln ”Whatever”, medan den svenska utgåvan fick heta ”Konkurrens till döds”. Den svenska titeln antyder att den ”utvidgning av kampens domän” som åsyftas är överföringen av en hänsynslöst socialdarwinistisk ekonomisk ordning på den privata och intima sfären, framförallt på sex och relationer. Sexualiteten som ytterligare en konkurrenssfär, skildringen av ett samhälle där ”liberalismen har utvidgats från det ekonomiska till det sexuella området”, och kapitalismens upplösande effekter på traditionella sociala gemenskaper är återkommande teman i Houellebecqs författarskap. Men i Frankrike syftar frasen ”extension du domaine de la lutte” på någonting helt annat. Den är en paroll hämtad från 1960- och 70-talets franska vänster, och syftar inte på en utvidgning av den ekonomiska konkurrensens sfär, utan på utvidgningen av den politiska kampens metoder till områden som av den marxistiska vänstern betraktades som marginella i förhållande till den egentliga politiska domänen. Dessa nya områden var framförallt sexualiteten, psykiatrin, kriminalitet och invandring.

Läs mer...

Innledning

Caravaggio. Il riposo durante la fuga in Egitto 1596Vitenskapelige forklaringer inntar en sentral plass og spiller store roller i moderne samfunns selvforståelse, der konsepsjonens om forutsigbarhet i handling står sterkt. I alle fall om en skal tro på det som sies om konsepsjonens betydning for oss ut fra det som kringkastes i massemediene (Jf. bedømmelsene av W. Putin som en som handler uten at en vet på forhånd hvordan han kommer til å handle). Vi skal imidlertid merke oss at i vitenskapelige forklaringer inngår det også andre ting enn forutsigbarhet(prediksjoner), for de er bygd opp omkring forhold som observasjon, eksperiment og sammenfatning av undersøkelsenes utfall i en empirisk lov. Det hele hviler på en anerkjent teori og en viss metode, for eksempel at teorien er helhetlig og at metoden er hypotetisk – deduktiv. Til vitenskapelig forklaringer svarer det likeledes at de har oppstått ut fra hypotesedannelse, utledning av en empirisk konsekvens, som testes overfor data.

Det gis ikke et tilsvarende vitenskapelig begrepsapparat med henblikk på forståelse, det å forstå.

Personer utfører handlinger

Läs mer...

John ClarkeI min bok Världen och vetenskapen – ett olyckligt äktenskap? från 2012 hade jag en särskild avdelning om föreningen Scientific and Medical Network (SMN) med bas i England men medlemmar världen över. Den ger ut en förnämlig tidskrift Network Review, som utkommer tre gånger om året med 72 stora sidor varje gång. Eftersom jag blev medlem år 2000, hade jag där ett helt bibliotek på 2736 sidor. Jag hade en plan att presentera och diskutera dessa sidor, men fick ge upp: det var helt enkelt för ansträngande, för krävande. I stället valde jag att ta fram de bidrag, som jag tyckte var bäst, som gett mig mest.

Och det visade sig då vara två bidrag av John Clarke, professor emeritus i idéhistoria och tidigare ordförande i SMN: ”The Self-Creating Universe” och ”Emergentism and the Evolution of Consciousness”. Clarke har nu, 2014, kommit med en helt ny bok, som presenteras/recenseras i det nummer av tidskriften (115), som kom häromveckan: The Self-Creating Universe: the Making of a Worldview ( s 42). I sanning en remarkabel händelse, som, tror jag, motiverar titeln härovan. Och gåtan är: hur har liv kunnat uppstå ur materien och medvetande ur livet?

Bokens tema är, menar recensenten Martin Lockley ”emergentism”, d v s ”framträdandet av nya, komplexa system eller helheter, som uppstår de novo och ganska mysteriöst från mindre komplexa föregångare. Sådana nyhetsproducerande processer tycks medfött skapande och underförstått progressiva.”

Läs mer...

Innledning

Madonna med barnet i magen av   Marianne Preindelsberger Stokes 1907I uminnelige tider har så vel lek som lærd undret seg over hva som menes med ‘sannhet’ og hva for egenskaper, eller kvaliteter, som gjør at en kan hevde om noe at dette er virkelig og sant. Spørsmålsstillingene går tilbake til den tid da den europeiske filosofi etablerte seg som aktivitet og praksis, det vil si at den ærverdige disiplinen som går under navnet «filosofi», hadde blitt til tradisjon. I nåtiden er spørsmålet om og etter sannheten i ferd med å bli avskaffet, slik det også er med den grunnleggende realiteten – livet. Spørsmål som stiger fram for bevisstheten, er om det gis ulike former for sannhet, eller om sannheten er en, og at det som er sant, er det samme for alle og enhver, eller at en diskursen om sannhet kun gjelder dens ubestemte form – sannhet? I sikten min gis det mange ulike områder der en snakker om sannhet, så som i det teoretiske liv, i praktiske sammenhenger, som omfatter etikken/moralen, det sosiale liv og politikken. Dessuten er det slik at det føres diskurser om å leve i sannhet. Hvorvidt begrepet om å leve i sannhet står for det samme som å leve autentisk og at livsføringen er genuint din egen livsføring, gjenstår å se. Utover dette, er det slik at i kristne sammenhenger er det ikke uvanlig at en oppfatter det på den måten at sannheten har guddommelige røtter og at det guddommelige er sannhet.

Gangen i min artikkel er slik. Jeg starter opp med å snakke om sammenhengen mellom intellektuell utvikling og sannhet, for så å komme inn på mytologiske forestillinger i den tidlige greske kultur og filosofi, for så å snakke om å ha et liv å leve, det vil si i termer av livsføring, der forestillingen om sannhet kommer inn som å strebe etter å leve ut fra det en holder for sant.

Etter å ha snakket om teori og praksis, liv og lære, ideal og virkelighet, eller om måtene vi fører vårt liv, avslutter jeg artikkelen med å snakke om kristendom og sannhet, der jeg kommer inn på etiske, sosiale og politiske aspekt.

Läs mer...

Innledning

DymphnaLogikk var ikke Georg Wilhelm Friedrich Hegels (1770 – 1831) sterkeste side. Ut fra hans idéer om erkjennelsen av verden så er den basert på at en trekker opp skillet mellom tre former for erkjennelse, som han beskriver i termer av den subjektive fornuftserkjennelse, den objektive fornuftserkjennelse og den absolutte fornuftserkjennelse. Dermed kan en tenke seg at til hver og en av disse erkjennelsesområder så finnes det en realitet eller virkelighet. Med andre ord, til den subjektive fornuftserkjennelsen svarer den subjektive virkelighet(verden), til den objektive fornuftserkjennelsen den objektive virkelighet og til den absolutte fornuftserkjennelsen svarer den absolutte virkeligheten. Det er videre slik at ut fra en hegelske konsepsjon så kan en eksistere på høyden av sin tid, eller at en lever opp til den absolutte åndens/fornuftens fordringer, eller at en befinner seg under dette nivået, hva det nå enn måtte bestå av. Imidlertid, intensjonen min er ikke å diskutere hvorvidt Hegels klassifiseringer er vitenskapsfilosofisk fruktbare eller ikke; jeg kommer i fortsettelsen til å snakke om virkeligheten eller – om en ønsker og vil – realiteten.

Det gis en realitet, skjønt hver og en av oss tyder og beskriver den på ulikt vis

Å snakke om og tenke på realiteten, er å snakke om private, personlige, økonomiske, sosiale, kunstneriske, kulturelle og historiske realiteter: Fortidens realitet, for eksempel middelalderens eller renessansen realiteter, var verken mer eller mindre realitet for datidens mennesker enn realiteten er for nåtidsmennesket.

Läs mer...

Innledning

François Boucher. Léda et le CygneTil hvert eneste arbeid svarer det en eller flere historier. Hver eneste historie har en forhistorie.

I mitt tilfelle består denne forhistorien av en skisse, et utkast, som utgjøres av 10 + 6 teser. Siden jeg er opptatt av språk og menneskeliv, og den indre sammenhengen mellom disse størrelser, så er tesene mine om menneskelivets språklige status, dets epistemologi og ontologi qua menneskelig liv.

I mer konkret forstand er mine teser om doktorarbeidets grunnposisjon, problem og perspektiv. Nedenfor følger forhistorien til det som kom til å bli min doktordissertasjonen, Fortellerbegrepet. En studie av forholdet mellom fortelling og menneskelig liv (Universitetet i Tromsø, 2001). Jeg føyer til at mine teser ble nedtegnet i 1994.

 

Läs mer...

Annons

Populära artiklar i denna kategori

Annons

Media. En intervju med Guido Zeccola som slutade arbeta på Tidningen Kulturen.
http://tidningenkulturen.se/index.php/ovrigt-kat/ovrigt-kat-11/ovrigt-kat-13/22772-innan-festen-tar-slut
Läs mer...

Media. Den svenske journalisten Dawit Isaak, född i Eritrea, har tilldelats UNESCO:s Guillermo Cano World Press Freedom Prize 2017. Dawit Isaak arresterades under en räd mot medier i Eritrea 2001. Sveriges Radios vd Cilla Benkö som är ordförande för juryn för UNESCO:s Guillermo Cano Frihetspris 2017 kommenterar: – Jag hoppas att denna utmärkelse får hela världen att ropa ”Free Dawit Isaak now”.
Läs mer...

Musik. CIRCADIA på Nissanscenen, Halmstad Stadsbibliotek 23 mars kl 19.00. Fri Entré.
Konserten sänds live över nätet och ligger sedan kvar:www.inesplay.se Tidigare konserter finns också på: http://bambuser.com/channel/Musikgemaket
Circadia är en grupp sammansatt av gitarristerna David Stackenäs och Kim Myhr, bassisten Joe Williamson (the Electrics a.o) och slagverkaren Tony Buck (the Necks a.o). Gruppen begick sin debut på Fylkingens 80-års jubileum i november 2013 och blev därefter omnämnda i Sound of Music som en av årets musikaliska höjdpunkter. 2016 släppte de sin debut CD på norska skivbolaget Sofa Music, och har fått strålande recensioner i både svensk och internationell press.
Kommande INES konserter i vår: Nissanscenen må 10 april kl 19 VIVA BLACK MED GRETLI OCH HEIDI Nissanscenen 4 maj kl 19 SHITNEY MARIA FAUST – saxofon, effekter

Läs mer...

Scen. HARVEY
En komedi av Pulitzerpristagare Mary Chase
Föreställningen spelas på italienska
En sammanfattning av pjäsen på svenska och engelska delas ut på teatern 
6 - 7 - 8 april 2017, kl. 19.30 Ordinarie pris: 150 kr (förköpspris t.o.m. 1:a april: 110 kr);
(Barn under 12 år: fri entré) Köp biljetter här: https://billetto.se/sv/events/harvey-teatro-in-italiano
 Föreställningen genomförs i samarbete med ABF, FAIS och Teater Tre
 Handling (spoiler alert!!!):
Elwood P. Dowd är en trevlig man som uppger sig ha en osynlig vän som heter Harvey, beskriven som en två meter lång vit kanin, vilken han presenterar till alla. Hans syster Veta tycker att Elwoods beteende är både obehagligt och generande och hon bestämmer sig för att lägga sin bror på Professor Chumleys berömda psykiatriska klinik. När hon kommer till kliniken hamnar hon dock i en rad roliga missöden som leder henne till att reflektera över vem som egentligen är tokig i kliniken. Och vad tycker ni? Är vi verkligen normala när man tittar närmare? Författarinnan, Pulitzerpristagare Mary Chase, ger oss ett underbart tillfälle att börja en inre resa genom huvudpersonen Elwoods och hans vän Harveys äventyr. Pjäsen lyfter fram konflikten mellan vem vi egentligen är och vad sociala konventioner kräver från oss. Komedin ”Harvey” har haft stora succéer på Broadways teatrar och med en Oscarpristagare film i 1950 med James Stewart i huvudrollen. För mer info besök gärna hemsidan: www.varforinte.net
Läs mer...

Annons

Rekommenderad läsning på Tidningen Kulturen