Jag hör mitt eget kött skrika - Tidningen Kulturen

Bild: Francesca Woodman

Agora - filosofiska essäer
Verktyg
Typografi
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times
Denna text är en psykos samtidigt som den är ett intellektuellt testamente.


Fidelis ad mortem


Bild: Hebriana Alainentalo

Bild: Hebriana Alainentalo

I denna natt törnar ilskan mot över att vara fångad i den andres frihet
Natten som är den ställföreträdande dagen
har ingjutit i mig ett ordlöst språk som ingen talar
Ordlös andas jag ut i det, i en rymd av tystnad som skriker
I denna natt törnar ilskan mot över att vara fångad i den andres frihet. (Hebriana Alainentalo)
Bild:  Ida Thunström

Bild: Ida Thunström

Annons:

Mitt liv är nu ett liv fullt av besvikelser. Tiden jag har kvar att leva på den här sidan av Staden måste bli ett måste, ett majestät som desakraliserar men som förblir majestätiskt.

Under hela mitt liv offrade jag mig till alla eller nästan alla, dock utan riktiga förväntningar.

Jag försökte demaskera maktens hyckleri genom att med mitt liv skapa en parodi av makten, en "grand guignol" med makabra och blodiga skräckföreställningar.

Mitt liv förefaller mig vara typexemplet på den sortens upplösning av principer; det är en bild ställd på fötter och förd till den religiösa galenskapens, förvirringens och det klarsynta vansinnets högsta punkt, en bild av alla mänskliga motsättningar, och av motsättningen inom principen, som jag har velat begripa. Jag måste finna en metod genom vilken de icke-normativa krafterna kan uppdagas.

Det är ett tabu, det är den heliga otillåtenheten som försvarar det som världen kallar natur; inte den goda uppfostran, inte lagen. Om trädet är heligt för en gud kommer ingen att röra det; om djuret är heligt ska ingen äta det.

För mig har monoteismen blivit mer och mer monoateism och förstört alla kulturer, hela den sakrala bävande skräcken för naturen. Jorden kan förintas, ty den är inte längre helig!

Lagen, det sunda omdömet – som också är sunt förnuft – och moralen. ”Lagen” tar gestalt i en osynlig varelse som minutiöst förintar våra inre organ. Den liknar en cancer. Geologiskt och geografiskt organiserad har ”Lagen” herravälde över oss, både mentalt och fysiskt.

Så jag blev någon som straffades av ”Lagen” så att varje rörelse i riktning mot mig blev omtolkad av Lagen – tanken blev en metafor, i den mer allmänna betydelsen.

Jag är trött på alla de parasiter som kallar sig kulturarbetare, författare, förläggare, kulturmecenater, aktivister o.s.v.  och  böjer sig inför normen, makten och den dominerande tanken.  De yttrar sig genom en orgie av objekter, bilder, bullshit news, sms, twitter, chattar...

Det postmoderna samhället nivellerar våra språk och kulturer så att även om alla i grund och botten säger samma sak bråkar de med varandra, därför att de inte förstår varandra.

Ett nytt Babel fullt av betoningar, populismer, hycklerier, myterier.

Myt och myteri

Den andliga fronten som under 1900-talet kämpade mot den moderna teknokratins destruktiva metoder existerar inte längre.

I svetsfogen mellan "usura" och den globalism som är totalitarismens verkliga grund, tycks teknokratin ha omöjliggjort all form av motstånd mot den systematiska nihilism som styr oss.

På den politiska arenan har detta "omöjliga" motstånd dock ingen självklar plats.
Det verkliga motståndet mot den moderna guden: tekniken, motståndet mot dekadens och orättvisa har ingen legitimering vare sig hos de vänsterradikala eller hos de högerradikala politiska rörelserna.

Detta därför att båda dessa rörelser domineras av ideologier som rent strategiskt ser likadana ut: hegemonin hos en makt (eller klass, eller ras) som står ÖVER tingen, djuren, växterna och människorna. En idé om en makt som skulle ersätta en annan makt. Ett avantgarde av skurkar som kallar sig internationella socialister eller nationella socialister.

Fast, åtminstone sedan Nietzsche, har man kommit till en tidig diagnos av modernitetens perversioner här i Europa. Om den nietzscheanska revolutionen bestod främst i upptäckten att den så kallade moderniteten ingenting annat var än en renodlad tolkning av de andliga ruiner och myter som funnits i monoteismen, var det flera tänkare som sökte ett modernt vapen för att kämpa mot modernitetens dekadens i det arkaiska och i ”Traditionen”.

I hjärtat av kampen mot nihilismen finner vi några av de viktigaste teoretikerna av den andliga och aristokratiska revolten, från Klages till Jünger, från Bertram till Baeumler, Evola, Spengler och Heidegger. Om den moderna nihilismen förmedlade en själlös och pervers teknokrati som ledde till det inhumana, var det nödvändigt att utveckla en ännu större nihilism, något ännu mer extremt. Paradoxalt nog blev detta av positiv, konstruktiv och övermänsklig natur.

Bara genom en transgression av de nygamla myterna: monoateism, teknologi och pengamakt kunde människan återfinna det ursprungliga ”Ordet”.
Syftet var att överskrida den moderna själen genomsyrad av borgerliga medelmåttigheter, genom en heroisk gemenskap i stånd att avslöja maktlusten hos den moderna guden: Teknokratin, och möta sig själv i kosmos orubbliga frihet.

Denna "krisens filosofi" producerade i själva verket en Lebensphilosophie, en nyhednisk världsåskådning som såg sakraliteten som livets kärna.

Martin Heidegger, filosofen som med hjälp av en modern Herakleitos etymologiska blad talade skogshuggarens ålderdomliga språk, har flera gånger tydligt sagt: nihilismen i vilken vår civilisation drunknar är inte så mycket att fördöma, utan att diagnostisera.

Nihilismen följer den riktning som hade förutsagts av Nietzsche: en ny mänsklighet, en ny typ av människa - knuten till nya värderingar och väl jordisk - som måste iakttas för att kunna ta historiens sista språng. För att verkligen kunna se det som vi vanligtvis bara noterar, behöver vi en ny försokratisk blick. Inte emot, utan bortom intet.

Som bekant bedömde schwarzwalds tänkare att Nietzsches konstaterande av Guds dödsfall avslutade den västerländska metafysiken och öppnade nya möjliga vägar.

Efter att "alla värderingar" brustit uppstod en övermänsklig vilja till transformation och restauration. (Observera Nietzsche dödar inte Gud, han bevittnar hans död i samhället.)

Martin Heidegger åtar stigar till en form av postnihilism, han föreslår att vi ska "återställa de moraliska banden mellan människan och hennes värld, en värld som inte längre omfattas av principerna om allmänordning.

Vad som kommer att agera på postmodernitetens okända mark är inte en voluntaristisk etik, utan livsformer som inte är absoluta utan relativa. Heidegger fördömde humanismens tyranni född av den judisk-kristna brytningen mellan människa och natur.

Några despotiska transcendenser hade, enligt honom, gillrat fällor och svek, och allt detta fick människan att glömma sin egen identitet.
Det är därför som den framtida filosofin måste ta den nietzscheanska viljan till makt som en fråga för denna värld: makten över tekniken.

Hellre än att förbli slavar under en teknik som är kommersiell och profan föreslår Heidegger att vi ska föreställa oss ett område av det mänskliga medvetandet där skaparkraften konfronteras med den materiella världen.

Precis som den gamla hantverkaren, (konstnären, ”homo faber”), förenade Techne med Logos och Mythos, så måste vi förnya de föråldrade sambanden mellan begäret och makten.
Men var skall människan hitta den rätta viljan, som kan undergräva den moderna världens nihilism?

Det kommer att bli där den högsta nihilismen håller hus. Men bara till den punkt där denna nihilism ger människan möjligheten att förgöra den vetenskapliga sfären av teknikens makt.

Detta sätt att återerövra teknologin aktualiseras av den alternativa proteströrelse som också Ernst Jünger föreställer sig i Über die Linie (1950). Med tanke på att det "mellan kaoset och intet finns ett beslut", finns det en verklig möjlighet att opponera sig till den nutida defaitismen, för att ge tillbaka utrymme till den gamla Nomos och till ”Traditionen”.

Den "positiva"nihilismen, förordad av Heidegger och i stånd att återupprätta det arkaiska Grekland, kommer inte att växa fram vare sig ur reflektion eller god vilja, utan ur en kamp: "En kamp som är nödvändig för att det ska kunna avgöras vilken del av mänskligheten som ovillkorligt kan uppfylla nihilismens öde".

Endast en kamp om herraväldet över tekniken kan fortfarande frälsa subjektivitet i det övermänskliga, kan man läsa i Verwindung der Metaphysikav Martin Heidegger.

Mänskligheten kommer att "historiskt förverkliga den ovillkorliga nihilismen". Heidegger rekommenderar oss alltid att inte förlora tillhörighetskänslan och bandet till ursprunget. Hans var en åkallan till ”Bodenständigkeit”, förankring till jorden, och ett försök att "hålla sig inuti det skydd som är vår släkt."

Men Heidegger inte var emot det moderna för att han var reaktionär. Han var lika "inaktuell" som Nietzsche, hans tänkande låg i framtiden, en framtid förankrad vid ursprunget, befriad från en av kristendomen rationellt konstruerad historia och sedan förbenad av den liberala merkantilismen.

Heidegger föreslår kampen och risken och tänker, tillsammans med Friedrich Hölderlin: "Där faran finns, växer också det som räddar", och avslutar: "Vi ser inuti faran och ser det som frälser växa."

Denna önskan att leva farligt, denna önskan till önskan, kräver, långt ifrån att vara ett mål i sig, verktyg för att minska dominansen av den teknoglobalism som förvaltas av dem som "förvandlar jorden till en världsmarknad ... som löser varje enhet i en beräkningsverksamhet", som det står i Heideggers bok Holzwege.

Heidegger bär en slags uppmaning till att se efter om den samtida negativiteten - nihilismen - inte kan förvandlas till någonting positivt i framtiden. Och om förnekandet inte kan bli till en stor framgång.

Pajasen blir kung. Det är ju roligt

I denna natt törnar ilskan mot över att vara fångad i den andres frihet

Natten som är den ställföreträdande dagen

har ingjutit i mig ett ordlöst språk som ingen talar

Ordlös andas jag ut i det, i en rymd av tystnad som skriker

I denna natt törnar ilskan mot över att vara fångad i den andres frihet.  (Hebriana Alainentalo)

Här är varje tanke hotad av lagen

Lagen, det sunda omdömet – som är också sunt förnuft – och moralen. Lagen som tar gestalt i en osynlig varelse som minutiöst förintar våra inre organ. Den liknar en cancer. Geologiskt och geografiskt organiserad har Lagen herraväldet över oss, både mentalt och fysiskt.

Såsom en insektsvärm lämnar sin kupa, svärmen tar form, blir en rotation, en snurr av tusentals små varelser, var och en svävandes i sin egen bana: cirkulära, elliptiska, avlånga, i vertikala, i horisontala; flätande in i varandra, i en dynamik som ständigt växlar och tar nya former. Ett stort klot som nu vidgar sig, nu knyter till sig, en utvidgning och en kompression, in och ut som i en andning. För att sedan plötsligt försvinna, guidad av begäret, till en ny fortplantning, till ett nytt liv.

”Din omsorg gäller bara gärningen
inte gärningens frukter, låt inte dessa förföra dig att handla
eller kedja din höga själ i den icke-gärningens klumpighets band”
(Bhagavad-Gita II, 47)

Jag vill skrika och skratta och, om mina ben håller, vill jag också dansa min ”Maskerad”.

Jag kommer inte att dö som en ful gubbe, Gudarna kommer att hjälpa mig. 

Men min tid som intellektuell är slut. Jag känner mig som en schimpans i en kristallbutik.

Och snart kommer jag att lämna denna sida av Staden, festen har tagit slut.

Jag vill vara redo.

Guido Zeccola

Annons

Populära artiklar i denna kategori

Annons

Media. En intervju med Guido Zeccola som slutade arbeta på Tidningen Kulturen.
http://tidningenkulturen.se/index.php/ovrigt-kat/ovrigt-kat-11/ovrigt-kat-13/22772-innan-festen-tar-slut
Läs mer...

Media. Den svenske journalisten Dawit Isaak, född i Eritrea, har tilldelats UNESCO:s Guillermo Cano World Press Freedom Prize 2017. Dawit Isaak arresterades under en räd mot medier i Eritrea 2001. Sveriges Radios vd Cilla Benkö som är ordförande för juryn för UNESCO:s Guillermo Cano Frihetspris 2017 kommenterar: – Jag hoppas att denna utmärkelse får hela världen att ropa ”Free Dawit Isaak now”.
Läs mer...

Musik. CIRCADIA på Nissanscenen, Halmstad Stadsbibliotek 23 mars kl 19.00. Fri Entré.
Konserten sänds live över nätet och ligger sedan kvar:www.inesplay.se Tidigare konserter finns också på: http://bambuser.com/channel/Musikgemaket
Circadia är en grupp sammansatt av gitarristerna David Stackenäs och Kim Myhr, bassisten Joe Williamson (the Electrics a.o) och slagverkaren Tony Buck (the Necks a.o). Gruppen begick sin debut på Fylkingens 80-års jubileum i november 2013 och blev därefter omnämnda i Sound of Music som en av årets musikaliska höjdpunkter. 2016 släppte de sin debut CD på norska skivbolaget Sofa Music, och har fått strålande recensioner i både svensk och internationell press.
Kommande INES konserter i vår: Nissanscenen må 10 april kl 19 VIVA BLACK MED GRETLI OCH HEIDI Nissanscenen 4 maj kl 19 SHITNEY MARIA FAUST – saxofon, effekter

Läs mer...

Scen. HARVEY
En komedi av Pulitzerpristagare Mary Chase
Föreställningen spelas på italienska
En sammanfattning av pjäsen på svenska och engelska delas ut på teatern 
6 - 7 - 8 april 2017, kl. 19.30 Ordinarie pris: 150 kr (förköpspris t.o.m. 1:a april: 110 kr);
(Barn under 12 år: fri entré) Köp biljetter här: https://billetto.se/sv/events/harvey-teatro-in-italiano
 Föreställningen genomförs i samarbete med ABF, FAIS och Teater Tre
 Handling (spoiler alert!!!):
Elwood P. Dowd är en trevlig man som uppger sig ha en osynlig vän som heter Harvey, beskriven som en två meter lång vit kanin, vilken han presenterar till alla. Hans syster Veta tycker att Elwoods beteende är både obehagligt och generande och hon bestämmer sig för att lägga sin bror på Professor Chumleys berömda psykiatriska klinik. När hon kommer till kliniken hamnar hon dock i en rad roliga missöden som leder henne till att reflektera över vem som egentligen är tokig i kliniken. Och vad tycker ni? Är vi verkligen normala när man tittar närmare? Författarinnan, Pulitzerpristagare Mary Chase, ger oss ett underbart tillfälle att börja en inre resa genom huvudpersonen Elwoods och hans vän Harveys äventyr. Pjäsen lyfter fram konflikten mellan vem vi egentligen är och vad sociala konventioner kräver från oss. Komedin ”Harvey” har haft stora succéer på Broadways teatrar och med en Oscarpristagare film i 1950 med James Stewart i huvudrollen. För mer info besök gärna hemsidan: www.varforinte.net
Läs mer...

Annons

Rekommenderad läsning på Tidningen Kulturen