Vandring i oändligheten. Om människor och djur. - Tidningen Kulturen

the secret doctrine 1

Agora - filosofiska essäer
Verktyg
Typografi
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Gud danade markens djur ur jorden, varpå han gav människan till uppgift att benämna dem, vilket visar att människan fanns före djuren.
Detta enligt en fotnot i Hemliga Läran, Helena Petrovna Blavatskys viktigaste verk. (Inledande anmärkningar Hemliga Läran II. s.1.) Av många också ansedd som den moderna teosofins portalverk.
Jfr f.ö. 1a Mosebok, enligt vilken djuren fanns före människan.

 

Om Helena Blavatsky


 

Största krisen inträffade 1884 när två av hennes nära vänner, Alexis och Emma Coulomb, anklagade henne för att vara en bedragerska som utförde falska mirakler. Dessa skildras i den s.k. Hodgson-rapporten på uppdrag av Society for Psychical Research. Skuggan faller fortfarande över såväl henne själv som hennes verk trots att SPR senare gjorde en ny undersökning av Hodgson-rapporten , där dess äkthet ifrågasätts.
Skuggan säger kanske mer om hennes vedersakare än om henne själv.
Helena Petrovna Blavatsky

Helena Petrovna Blavatsky

Annons:

Hemliga Läran är ett jätteverk i två band, sammanlagt 1500 sidor. Del 1: Världsdaningen. Del II: Människans daning.

Vilka är vi? Människan är sin egen dimension i kosmos helhet eller mångfald. Vår kärna utgörs av det som teosofin benämner "monaden", en kombination av ande och själ.

Enligt samma Hemliga Lära danades den människa som vi känner i dag – tvåkönad och sexuellt fortplantande - för 18 000 000 år sedan. Då i jätteformat, mätt med senare måttstock och i vad som benämns 3e rotrasen under fjärde runden.
Emellertid är människan som eterisk substans danad långt tidigare – i de första och andra rotraserna. De kan ses som modeller.

Vi läser: "----uppkomsten av den astrala kroppen före den fysiska i det att den förra är modellen till den senare; och – att människan i denna rund föregick alla däggdjur inom den animala världen – de människoliknande aporna däri inbegripna." (inledande anmärkningar Hemliga Läran II s.1)

Förnekar vi oss själva? Den tanken uppkommer när jag studerar Hemliga Läran II.
Fattig syndig. Dålig karma. I den teosofiska filosofin finns varken skuld eller synd, men misstag som kan rättas till genom insikt, medkänsla och vilja.

Att läsa Hemliga Läran är inte gjort på en kafferast.

Allt kan, i texten, tyckas sammanblandat och inkastat i en enda röra. Hänvisningar både hit och dit, ofta utan uppenbart samband. H.P. Blavatsky (Helena Petrovna Blavatsky) läser Bibeln och hon läser Veda. Hon läser sin tids och andra tiders lärda och filosofer. Associationerna trängs i en text utan luft. Det ankommer på läsaren att reda ut och identifiera dessa vildsinta trådar, nystan, härvor och fotnoter. Eller inte.
Och sedan: själva nystandet innebär en intellektuell utmaning av icke skådat slag. Den som vill undvika demens och hålla hjärnan i trim
kan med fördel läsa Hemliga Läran .

Från eterisk kropp till stökigt vidunder. Dagens människa.

Om Hemliga Läran I+II kan beskrivas som en himmelsk röra, kan vår tid möjligen beskrivas som en mer trivial oreda. Eller oredor. Hur har vi utvecklats från det som kallas första rotrasen och dess subtila varande till detta stökiga vidunder, monstruöst babblande, tjatande, skvallrande, skitpratande, huggande i ryggen, tjafsande, intrigerande o allt sånt som tillhör den moderna människans vardagliga beteende, vår smak och våra val. Det vi kallar kultur och politik. Pokemon Go. Hur vi lär oss fokusera på strunt och förbigå allt väsentligt.
Och värre: krig, vapenindustri, svält, förföljelse och folkmord.

Hemliga Läran är ingen sagobok där grodor pussas och blir prinsar.

Värre monster än grodor förekommer. Ondska förekommer, beskrivs i sin utveckling och hur den tar plats. Den har dock sin funktion.
"Ve de som leva utan lidande. Stillastående och död vänta allt som vegeterar utan att undergå förändring."
Eller, som min farfar brukade uttrycka det: "Se upp med den slöa vanetanken!"
Det är vid ondskans trösklar som utvecklingen sker.

Den som läser uppmärksamt ser att det som verkar vara galenskap inte saknar metod.

Andra perspektiv.

Helena Petrovna Blavatsky påvisar, att vad som påstås i Hemliga Läran står i strid med såväl modern vetenskap som religiösa dogmer. Detta är själva poängen i hennes framställning.
Hon tar striden, medveten om att hennes framställning kommer att "framkalla de häftigaste gensägelser." (II inl. anm. s. 3)

Hon formulerar tre satser: a/ sju mänskliga huvudgrupper utvecklades samtidigt på sju "olika delar av vår jord." b/ Den astrala kroppen var modell för den fysiska kroppen c/människan kom före däggdjuren.

Helena Petrovna Blavatskys raslära har blivit ett knepigt ämne i vår tid och efter andra världskriget, Hitler och nazism.

Hemliga Läran utkom 1888, tre år före hennes död.
Till en början hade "ras" ingenting att skaffa med den förvridna raslära som präglade nazistisk ideologi med begrepp som undermåliga raser och herremänniskor. Rotraserna i Hemliga Läran betecknar helt enkelt mänsklighetens kollektiva utveckling genom världscyklerna - runder– eller det som Veda benämner "kalpas", oändliga tidsrymder på många miljarder år. Hos Helena Petrovna Blavatsky finns ingen värdemässig uppdelning av överlägsna eller underlägsna "raser", eller något påstående om att vissa raser skall behärska de övriga. Framför allt har det ingenting att göra med den utrotning och förföljelse av "undermåliga raser" som blev nazismens otäcka signum.

Genom snår av legender och mer eller mindre lärda påståenden, citat från urkunder, sin tids moderna föredrag och filosofiska diskussioner, framställer Helena Petrovna Blavatsky människans danande och vidare utveckling genom rotraser. Mänskligheten som helhet tillhör samma rotras. Utvecklingen går långsamt och i cykler. Trots att det stundtals saknas all logik, kan vi följa ett resonemang som börjar i en ogripbar urtid fram till den mänsklighet som lever och verkar i modern tid.

Fortplantningens utveckling

Tidsrymderna är oändliga och handlar om fler miljoner år för varje rotras än våra mänskliga hjärnor normalt kan omfatta.

I tidernas begynnelse frestades den vise yogin Kandu av den vackra nymfen Pramlocha, sänd av svartsjuka gudar för att locka honom bort från visdomens väg. Hon förförde honom, men när han vaknade upp ur förtrollningen ca tusen år senare, blev han arg och körde iväg henne. Hon flydde, förfärad, och torkade bort svetten som droppade ur kroppen med löv som hon rev av träden.
Yogin Kandu beskrivs som den första rotrasen. Han saknar förnuft och omdöme.
Andra rotrasen beskrivs som könlös, storvuxna med vattniga kroppar.
Tredje rotrasen uppstod sedermera ur de ägg, som formades ur andra rasens svettdroppar från Pramlocha.

Den tredje rotrasen beskrivs därefter som "androgyn eller hermafroditisk." Helena Petrovna Blavatsky hänvisar till Platons dialog Gästabudet, i vilken alla omtalade beskrivs som runda "med ryggen och sidorna böjda såsom i cirkel" och att de hjulade fram. De var starka och maktlystna.
Sålunda bestämde Zeus att de måste delas upp och bli två för att på så vis försvagas.
Detta var alltså under tredje rot-rasen och begynnelsen av sexuell fortplantning.

Under fjärde rotrasen (vi utgör den 5e) parar sig mannen med ett vidunderligt hondjur täckt av röd päls. En apa. Detta beskrivs som ett sidospår, ett misstag, rentav synd och resulterar i missfoster med kort livslängd. Helena Petrovna Blavatsky menar att här har vi den sk felande länken mellan apa och människa, något vetenskapen aldrig lyckats få fatt.

Talförmågan uppstod under fjärde rotrasen. I tredje rasen hade utvecklats ljud "som blott var en ringa förbättring av de olika ljuden i naturen". De första språken var enkla och enstaviga, och föregicks av ett slags tankeöverföring, även om också tänkandet var föga utvecklat. Först när gudarna måste inkarnera i de "förnuftslösa människorna" kunde språket börja utvecklas.
HBP beskrivning av denna utveckling av språk och talförmåga är både förvirrande och fascinerande. Inte minst hur tredje rasen samtalade med hjälp av insektslika ljud. Då var vi med, fast vi har glömt det, om vi nu skall tro Hemliga Läran .

Vad finns att säga om oss själva

– denna "5e rotras", enligt Hemliga Läran , ur vilken ytterligare egenskaper eller förmågor skall danas för kommande cyklers rotraser? Detta aggressiva och räddhågade släkte, där krig efter krig startas, förstörelsevapen utvecklas alltmer sofistikerat, människor drivs på flykt, ofta till säker död, medkänslan tycks vara ett alltför okänt begrepp; hatet, hånet, oförsonligheten tycks få allt större utrymme.
Detta njutningslystna sörplande släkte där drinken ytterligare sänker ett redan ynkligt omdöme till absolut botten-nivå och där frys och kyl allt som oftast fylls med tröst i bedrövelsen.
Ja, så blev det då skrivet.

De finns – till dem hör jag själv – de fantasifullt eftertänksamma som föreställer sig att ännu okända egenskaper är under utveckling i denna bedrövelsens epok. Som t.ex. telepati eller klärvoajans, och att vi, som släkte, i 6e rotrasen (några årmiljoner härefter) kommer att uppstå likt evighetens fåglar Fenix med helt nya slag av såväl tankeförmågor som utseende och fysiska funktioner. Enigt Hemliga Läran kan vi helt enkelt inte veta vad detta skulle innebära, eftersom det tillsvidare övergår vår fattningsförmåga.

Ett schema på sid 754 i svenska upplagan av Hemliga Läran II, visar första rasen som den astrala urmänniskan. Då bildades också däggdjurens astrala urtyper. Andra rotrasen beskrivs enkelt som "astral." Under tredje rotrasen, "halvastral" delades människan i två kön, liksom däggdjuren. Fjärde rotrasen betecknas "fysisk" medan femte rotrasen, där vi nu befinner oss, saknar beteckning. I fjärde rasen uppstod lägre apor.

Helena Petrovna Blavatsky förnekar, ihärdigt och fascinerande, att människan och apan skulle ha gemensam stam. Hon benämner Darwins lära "ett frodigt barn av modern materialism" och menar att ockultismen löst ett problem där modern vetenskap gått bet.
Vi skall inte låta lura oss av de fysiska likheterna människa-apa. Vi är ingen "naken apa." Apan blev till av ett misstag, eller "synd" genom avkomma av förnuftslös förening mellan människa och djur.

Hemliga Lärans svårläslighet är och förblir en gåta.

Helena Petrovna Blavatsky hade verkligen inga svårigheter med det verbala uttrycket. Hon skrev berättelser och reseskildringar för brödfödan, redigerade tidskrifter och skrev artiklar. Vid noggrann läsning, dock, är det som att själva texten viker undan – lärans "kropp" – för att visa det som ligger bakom texten.

Namnet på den tidskrift hon gav ut: "Lucifer", för tankarna till avsnitten om Djävulens härstamning i Hemliga Läran . s 525, en av de mest intressanta aspekterna av teosofin och kan uttryckas: Gud och Djävulen är två sidor av samma mynt.

Det finns inget ont som kan alstra en djävul.

Det vi kallar ont är oundvikligt i framskridandet "liksom natten är nödvändig för dagens framträdande och döden för livets – på det att människan må leva för evigt. S 428 Hemliga Läran . II

På s 179 kallas Lucifer "Tankefrihetens ande", ledstjärnan, som "hjälper människan att finna vägen mellan livets skär och bränningar."

Resonemanget går vidare på s 259, där vi får veta att kyrkan förbannar "Guds kosmiska avspegling", och förkastar Guds visdom som vårt begränsade förnuft inte kan omfatta.
Vidare: Satan/Lucifer verkställer karmas domar.
Längre fram i Hemliga Läran . II kallas Satan-Lucifer "vår tänkande själ." Därigenom kan vi bli ansvariga för våra handlingar i motsats till djuren, som handlar på instinkt. S 565

Hemliga Läran utkom 1888 då Helena Petrovna Blavatsky var 57 år gammal. Teosofiska Samfundet hade bildats 1975 i New York tillsammans med general Olcott och juristen Judge. Hon hade alltså hunnit med en del. Den tidigare utgivna (1877) Isis Unveiled hade, av henne själv, ansetts ofullständig och krävde såväl tillrättalägganden som kompletteringar. Hemliga Läran avspeglar både hennes beläsenhet och hennes resvana. Hon hade studerat skilda folkslags traditioner, symboler och religioner på plats i olika delar av världen. Hon kunde samtala, läsa och skriva på flera språk.

1a svenska upplagan, baserad på ursprungstexten, kom 1918. Översättarna är anonyma.

Hemliga Läran kan uppfattas som sammanflätning av olika uppfattningar.

Helena Petrovna Blavatsky hade upptäckt likheter mellan vitt skilda traditioner på olika platser på jorden och vid olika tidpunkter. T.ex. Eddan, Gamla testamentet, Platon, modern vetenskap, Veda-böckerna.

Hon sammanflätar och associerar mellan så olika uppfattningar som Voluspa, Darwin, aktuella föreläsningar och artiklar i nyss utkomna magasin. Ofta utan att ens, stilistiskt, skilja av resonemangen med ett kommatecken. Detta späckas rikligt med hennes egna resonemang och slutsatser, en och annan brasklapp samt snärtar mot alltför snäva uppfattningar i namn av vetenskap eller dogmatisk teologi. Syrlig humor och djup ironi tonar fram allt som oftast.
De monoteistiska religionernas gudar kallar hon "hädiska och bedrövliga vrångbilder av det Evigt Ovetbara." Hemliga Läran I företal s 4.

Avsikten med Hemliga Läran har varit att sammanlänka, inte åtskilja. Den vill heller inte förneka existensen av olikheter i såväl livsform som utveckling och tänkesätt. Komna ur gemensam källa utvecklas vi åt så många håll som det bara är möjligt. Källan förblir densamma.

Fortplantning sker inte enbart genom sexuell förening kvinna-man. Det senare betecknar Helena Petrovna Blavatsky som en av gudarnas gåvor och naturens nödvändiga utveckling.

Helena Petrovna Blavatsky utsattes för svek, förföljelse och förtal.

Största krisen inträffade 1884 när två av hennes nära vänner, Alexis och Emma Coulomb, anklagade henne för att vara en bedragerska som utförde falska mirakler. Dessa skildras i den s.k. Hodgson-rapporten på uppdrag av Society for Psychical Research. Skuggan faller fortfarande över såväl henne själv som hennes verk trots att SPR senare gjorde en ny undersökning av Hodgson-rapporten , där dess äkthet ifrågasätts.
Skuggan säger kanske mer om hennes vedersakare än om henne själv.

Dock ger hennes vänner och långvariga medarbetare en helt annan beskrivning av Helena Petrovna Blavatsky.
Hon lär ha varit frispråkig som ett litet barn och snäll som en ängel. Sin sista slant gav hon bort om någon behövde det, liksom hon kunde ge bort sitt sista klädesplagg till den som frös. Donationer gav hon till samfundet, även om de varit avsedda för hennes person. Hon var inte långsint eller hämndlysten, ärelysten eller fåfäng. Däremot vänlig, omtänksam och generös.

Ja, så beskrivs hon, och mer till. "Det var en furstligt ädelmodig natur Helena Petrovna Blavatsky hade, och alltid fanns någon kanal där den kunde flöda över – pengar, kläder, smycken, vad hon hade, allt kastade hon med båda händer till första bästa som led nöd."
Så skildras hon av sin vän och lärjunge Annie Besant, som vidare såg den orimliga, nästan skrattretande, motsatsen mellan "den bedrägliga, listiga varelse" som hennes belackare målade upp och den kvinna som Annie B själv lärt känna genom dagligt umgänge och arbete i gemensam bostad.

Våra mänskliga monader är på resa genom världar.

Vårt inre liv har varken början eller slut. Det färdas genom otaliga system av strukturer, ännu okända dimensioner. När tankeförmågan öppnas fördjupas livslusten liksom viljan till utveckling.
Vi säger att katter ser i mörker. De ser i ljus, precis som vi. Deras pupiller vidgas och gör omvärlden synlig och begriplig.

Det finns livsformer med för oss främmande metaboliska system. Varje planet, varje värld i den oändlighet vi kallar universum har sina förutsättningar. För varje stor rund med sina stora raser krävs nya uppsättningar av "skal" eller livgivande egenskaper.

Raderna, meningarna och orden i Hemliga Läran pekar alla åt ett och samma håll
trots skenbar oreda. Utveckling till allt högre medvetenhet, djupare förståelse för vad livsprocessen egentligen innebär. Då färdas vi inte bara genom världar, utan också genom idéer, religioner, vetenskaper och tankemönster som bryts upp för att kalejdoskopiskt fogas samman till ännu nya idéer, traditioner och tankemönster. Genom tidens stora rum i rummets stora tid.

Annakarin Svedberg

Klicka här för att söka efter böcker hos Bokus apropå den här artikeln.
Varje köp via denna länk stödjer TK.

Annons

Populära artiklar i denna kategori

Annons

Media. En intervju med Guido Zeccola som slutade arbeta på Tidningen Kulturen.
http://tidningenkulturen.se/index.php/ovrigt-kat/ovrigt-kat-11/ovrigt-kat-13/22772-innan-festen-tar-slut
Läs mer...

Media. Den svenske journalisten Dawit Isaak, född i Eritrea, har tilldelats UNESCO:s Guillermo Cano World Press Freedom Prize 2017. Dawit Isaak arresterades under en räd mot medier i Eritrea 2001. Sveriges Radios vd Cilla Benkö som är ordförande för juryn för UNESCO:s Guillermo Cano Frihetspris 2017 kommenterar: – Jag hoppas att denna utmärkelse får hela världen att ropa ”Free Dawit Isaak now”.
Läs mer...

Musik. CIRCADIA på Nissanscenen, Halmstad Stadsbibliotek 23 mars kl 19.00. Fri Entré.
Konserten sänds live över nätet och ligger sedan kvar:www.inesplay.se Tidigare konserter finns också på: http://bambuser.com/channel/Musikgemaket
Circadia är en grupp sammansatt av gitarristerna David Stackenäs och Kim Myhr, bassisten Joe Williamson (the Electrics a.o) och slagverkaren Tony Buck (the Necks a.o). Gruppen begick sin debut på Fylkingens 80-års jubileum i november 2013 och blev därefter omnämnda i Sound of Music som en av årets musikaliska höjdpunkter. 2016 släppte de sin debut CD på norska skivbolaget Sofa Music, och har fått strålande recensioner i både svensk och internationell press.
Kommande INES konserter i vår: Nissanscenen må 10 april kl 19 VIVA BLACK MED GRETLI OCH HEIDI Nissanscenen 4 maj kl 19 SHITNEY MARIA FAUST – saxofon, effekter

Läs mer...

Scen. HARVEY
En komedi av Pulitzerpristagare Mary Chase
Föreställningen spelas på italienska
En sammanfattning av pjäsen på svenska och engelska delas ut på teatern 
6 - 7 - 8 april 2017, kl. 19.30 Ordinarie pris: 150 kr (förköpspris t.o.m. 1:a april: 110 kr);
(Barn under 12 år: fri entré) Köp biljetter här: https://billetto.se/sv/events/harvey-teatro-in-italiano
 Föreställningen genomförs i samarbete med ABF, FAIS och Teater Tre
 Handling (spoiler alert!!!):
Elwood P. Dowd är en trevlig man som uppger sig ha en osynlig vän som heter Harvey, beskriven som en två meter lång vit kanin, vilken han presenterar till alla. Hans syster Veta tycker att Elwoods beteende är både obehagligt och generande och hon bestämmer sig för att lägga sin bror på Professor Chumleys berömda psykiatriska klinik. När hon kommer till kliniken hamnar hon dock i en rad roliga missöden som leder henne till att reflektera över vem som egentligen är tokig i kliniken. Och vad tycker ni? Är vi verkligen normala när man tittar närmare? Författarinnan, Pulitzerpristagare Mary Chase, ger oss ett underbart tillfälle att börja en inre resa genom huvudpersonen Elwoods och hans vän Harveys äventyr. Pjäsen lyfter fram konflikten mellan vem vi egentligen är och vad sociala konventioner kräver från oss. Komedin ”Harvey” har haft stora succéer på Broadways teatrar och med en Oscarpristagare film i 1950 med James Stewart i huvudrollen. För mer info besök gärna hemsidan: www.varforinte.net
Läs mer...

Annons

Rekommenderad läsning på Tidningen Kulturen