Essäer om religionen - Tidningen Kulturen

Essäer om religionen

Den samiska shamanen och författaren Ailo Gaups beskrivning: ”Solporten är en passage från ett medvetandetillstånd till ett annat och utgör en symbolisk övergång från en tidsålder till ett nytt tidevarv. Denna utomordentligt vackra Solport tillverkades av Anna-Katariina Hollmerus och Jörg Spätig samt installerades tillsammans med norska medhjälpare som en del av Shaman gathering (shamanernas sammanträffande) 2012 i Norge”Om man gräver djupt nog i vilken människa som helst finner man gudomlighet (Augustinus)

Enligt min mening och erfarenhet lever människorna i den västliga världen begränsat och uttnyttjar inte alla sina inneboende möjligheter. Människan i väst lider därför av själsliga smärtor förorsakade av dualismen. I väst indelas människan i kropp och själ men egentligen handlar det om två sidor av samma sak. Dessa själsliga smärtor förorsakade av dualismen försöker hon dämpa genom stimulans utifrån, genom materialistiskt livsinnehåll, t ex genom ständigt ökande konsumtion, konsumtion och återigen konsumtion. Därigenom blir hon främmande för sig själv, sin inre kärna, och sitt egentliga jag.

Dagens människa lever i ett dualistiskt tillstånd eftersom hon indelar världen i kropp/själ, gott/ont och betraktar världen som svart/vit samt hon lever enligt en antingen/eller princip . Hon följer härvid Kristendomens dualistiska syn som präglas av två makter, en god (Gud) och en ond (Djävulen).

Medvetandefilosofi är den gren av filosofin som studerar medvetandets natur, mentala processer, mentala funktioner, mentala egenskaper och deras relation till den fysiska kroppen. Kropp–själ-problemet, det vill säga förhållandet mellan medvetandet och kroppen, betraktas ofta som den mest centrala frågan inom medvetandefilosofin, kroppen.

Dualism och monism kallas de två huvudsakliga skolor som försöker lösa kropp–själ-problemet. Enligt dualismen är medvetande och kropp i någon kategorisk mening separata från varandra. Den kan spåras tillbaka till Platon och Aristoteles samt sankhya- och yoga-skolorna inom hinduisk filosofi, men den formulerades mest precist av René Descartes under 1600-talet.

Läs mer...

VarnhemSer man på det senaste decenniets historiska och religiösa ”flugor” både i Sverige och internationellt, jag tänker bland annat på tempelherrar, ”Arn”, St. Hildegard av Bingen, St. Birgitta av Vadstena, bara föra att nämna några få, så finns det en gemensam nämnare för alla dessa. En religiös orden, utan vars existens inget av ovan hade någonsin funnits eller fått någon framgång, nämligen Cisterciensorden.

Cisterciensorden var den mest betydande och inflytelserikaste religiösa orden i det medeltida Norden. Som den första egentliga klosterorden, med en regel som förskrev att kloster skulle etableras i obebyggd landsbygd och med en av munkarna på livstid vald abbot, passade den utmärkt i Norden med dessa enorma rurala områden och i det då rådande nordiska politiska systemet.

1000-talet var på många sett en brytningstid i Europa. Den politiska kartan förändrades, men också den religiösa. Den gamla synen på Jesus som segraren och världshärskaren försvann och ersattes med den lidande Kristus som ständigt korsfästes för människornas synders skull. Detta gjorde sig inte minst gällande inom delar av det västerländska klosterväsendet, och en religiös orden in linje med detta nya tänkande var Cisterciensorden.

Läs mer...

dansenJames Mooney har skrivit om den indianska Andedansreligionen i boken The Ghost Dance Religion and the Sioux Outbreak of 1890. Jag tar upp denna kulturkrock mellan indianer och vita eftersom mitt tema är att och hur kommunikation påverkar politiska processer. Begreppet kommunikation innebär förståelse för varandra i ordets vidaste bemärkelse men betyder inteatt acceptera allt beteende. Hos indianerna omfattar detta att beakta livets olika områden eftersom man hos hos urfolk inte kan skilja på aspekt som kultur och religion. De hör ihop och står i en ständig växelverkan.

Anthony F.C. Wallace från universitetet i Pensylvania presenterar Mooneys (1861-1921) liv och verk i början av boken. Mooney var etnolog i USA. Han publicerade många böcker och betraktas som en av de klassiska antropologerna samt var en av grundarna av American Anthropological Association. Förutom att Mooney intresserade sig för båda amerikanska kontinenternas indianer ägnade han sig åt sin egen iriska härkomst, vilket är grundförusättning för att kunna förstå andra kulturer. Mooney gjorde fältstudier 1892-94 av ungefär 20 olika indianstammar som sioux-, kiowa-, omaha- och paiuteindianerna samt deltagande observationer hos arapaho- och cheyenneindianerna.

Mooney talar om inställningen bakom Andedansreligionen. Han ansåg att denna inte endast är typisk för indianerna utan för hela mänskligheten. De visa männen berättar att vi har blivit lyckligare, lever längre än våra förfäder, har mera bekvämligheter och mindre mödor. Var och en längtar efter den förlorade ungdomens drömland, en gyllene ålder. Alla väntar på en förlösare och ett mirakel för att få tillbaka det förlorade. Författaren skriver att så är det även med Andedansreligionens visioner.

Läs mer...

castaneda ser det som är viktigt att se

Den ensamma fågeln har fem förutsättningar:
Den första är att den flyger till den högsta punkten;
den andra är att den inte längtar efter sällskap,
inte ens utav sin egen art;
den tredje är att den riktar näbben mot skyn;
den fjärde är att den saknar en bestämd färg;
den femte är att den sjunger mycket lågt.

San Juan de la Cruz (Johannes av Korset): Dichos de Luz y Amor
I Carlos Castaneda Tales of power(1974)

 

Nyschamanen, författaren och antropologen Carlos Castaneda har i sin sista bok The Active Side of Infinity (1998) samlat sitt livs mest betydelsefulla och minnesvärda händelser ”som ett tillförlitligt sätt att mobilisera energiförråd”. Han ville få intellektuell kunskap av den indianska schamanen don Juan Matus om hur indianerna använder medicinska växter men fick i stället i tretton års tid bege sig på en oändligt lång inre resa. Boken är en utmärkt sammanfattning av don Juans läror och är den mest begripliga och klaraste redogörelsen av dem i jämförelse med Castanedas tio andra böcker som är relativt svåra att förstå.

Castanedas böcker handlar om högre medvetandetillstånd. Det uppstår lätt missförstånd då man talar om dessa upplevelser emedan det saknas exakta begrepp på västerländska språk. Många fenomen kan inte heller beskrivas verbalt. Detta är troligen en väsentlig orsak till att Castaneda blivit så missförstådd, omdiskuterad och kritiserad - man förstår helt enkelt inte vad han vill säga!

Läs mer...

Valdensernas nattvard. Skulpturfris i katedralen i Naumburg, 1200-taletItalien – påvedömets land och en pålitlig, urgammal bastion för den katolska tron. Så framstår förmodligen Italien för de flesta människor i frågor som rör kyrka och kristendom. Kanske ligger därför en av de bäst bevarade hemligheterna på den europeiska kyrko- och samfundskartan förborgad i det faktum, att det äldsta ännu idag bestående reformationskristna, protestantiska samfundet en gång uppstod i Italien, där det lever än idag, som en liten men livaktig och starkt utåtriktad minoritet. Det handlar om valdenserkyrkan, i århundraden en jagad och förföljd martyrkyrka, idag en respekterad minoritetskyrka.

Det hela började under den medeltid som såg så många proteströrelser och andliga reformrörelser födas, riktade mot den officiella kyrkan och dess förfall i korruption, maktmissbruk, våld och utsugning av de fattigaste av fattiga och ett liv i lyx, frosseri och överflöd inom kyrkans ledande skikt.

Troligen har inte alla insett vidden och djupet av den betydelse och den symboliska sprängkraft som ligger i den italiensk-argentinske kardinalen Jorge Bergoglios radikala val av namn i sitt nya ämbete: påve Franciskus – vid första påseendet en självmotsägelse, en cirkelns kvadratur, en contradictio in adjecto. Undertecknad, som följde påvevalet i direktsändning i brittisk TV, var säkerligen inte den ende som studsade till inför denna formidabla nyhet, utan troligen även många med mig.

Läs mer...

Mellan himlen och jordenTvå saker borde barn få av sina föräldrar: Rötter och vingar (Johann Wolfgang von Goethe)

Andligt sökande tar nya former i dagens värld där det rationella och materialistiska tänkandet tar överhand på bekostnad av den inre världen. Shamanismen omges av fascination och mystik och allt flera vill kasta sig in i detta andliga äventyr. Samtidigt är man skeptisk, man är rädd att förlora sig själv. Neoshamanerna försöker återuppliva den traditionella shamanismen. Det finns seriös verksamhet och sådan som utnyttjar människors andliga sökande. Arbetar man för sin egen utveckling kan en veckoslutskurs vara nyttig, men om man vill bli shaman är det en lång process.

Shamanismen har spritt sig från Sibirien till så gott som hela världen med undantag av Afrika, vilket stöder teorin om ett gemensamt ursprung. Indianerna vandrade för tusentals år sedan från Sibirien via Alaska över Berings sund som då var fast mark (Alvarsson 1997).

VAD ÄR SHAMANISM?

Ordet shaman betyder ”den som vet”, visman, ”tietäjä”. I Europa blev shamanismen förstörd då de flesta häxor som brändes på bål var shamaner. Den ”lappska häxan” (Lapin noita) är shaman. På vissa håll ansågs shamanerna farliga och man var rädd för dem, för att de också ansågs kunna missbruka sina krafter och ”sätta in” sjukdomar i människor. Shamanism är nu en vetenskapligt erkänd form att beskriva verkligheten (Herzog-Schröder). Denna osynliga värld kan ses som en realitet därför att den påverkar oss liksom drömmar, fantasier och trosföreställningar. Shamanen förbinder olika aspekt i livet, gott och ont; himmel och jord; mikrokosmos och makrokosmos; motsatser förenas till en helhet. Shamanen hos skriftlösa naturfolk hade uppgiften att leda hela samfundet och inte endast att bota och hjälpa, vilket neoshamanerna nu gör. Shamanen var alltså hövding, präst, psykiater och läkare i en person.

Läs mer...

Fiskstekning vid stranden. av Andreas Alariesto Man tar inte skada av att uppleva för mycket,
Men man kan ta skada av att uppleva för litet!

(Läkaren och författarenGöran Grip i boken:Allting finns)

Vid seminariet Samerna i kyrkan i Enare i Finska Lappland året 2012 där kyrkan bad samerna om förlåtelse för 400 års förnedrande behandling gick föreläsarna inte in på den samiska shamandomen utan sade att denna inte mera spelar någon roll i Lappland. Detta motsvarar inte verkligheten. Trots kyrkans strävan att utrota shamandomen i alla sina former har samerna lyckats bevara detta till den samiska kulturen hörande centrala grundelement. Shamandomen omges av motsägelser och paradoxer bestående av urgamla föreställningar, ihärdigt tigande och nya vetenskapliga rön. Den viktigaste företrädaren för den vetenskapliga synen är antropologen dr Michael Harner.

Hos urfolkkan religion och kultur inte skiljas från varandra utan bildar en enhet. Den norsk-samiska shamanen Ailo Gaup säger att shamandomen inte skall ses som religion utan som den samiska kulturens rötter.

Läs mer...

guardian spiritsJag har valt att skriva om koreansk shamanism för att Korea är ett land som är en stor del av mig själv men som jag trots det vet så lite om. Det som fascinerar mig mest med koreansk shamanism är dess läkande kraft och hur den kan hjälpa människor med olika former av olyckor. Främst tänker jag då på olyckor som kan leda till psykisk ohälsa. Shamanismen är i grunden ett alternativt läkemedel, ett läkemedel som botar med andlig kraft utan medicin. Det skambelagda i shamanismen är att det existerar olyckor men det är inget man vill att andra skall veta, därför pratar inte människor högt om att de använder shamaner och dess krafter i Korea.

På något sätt kopplar jag samman shamanismen och adoption. Eftersom jag själv är adopterad från Korea, ser jag olika mönster och kopplingar ur begreppet skam, vilket är centralt i koreansk kultur. Det är skamligt att förlora, skamligt att erkänna olycka, skamligt att misslyckas och möjligtvis ett av skälen till att barnen i Korea sätter en enorm press på sig själva i skolan. Djupa depressioner uppstår ifall de inte presterar bäst och vissa kan gå så långt och begå självmord ifall de inte får högsta betyg i alla ämnen. Jag vill påvisa att skambegreppet i Korea är så stort att det genomsyrar hela nationen, driver Korea framåt i form av en elektronisk och industriell revolution, skapade en stark ekonomi genom högteknologi och bilindustri samt en BNP starkare än någonsin, just för att glömma det gamla och ta fram det nya.

Läs mer...

 

Året, med dess olika årstider, har metafysiska betydelser som binds till solståndet och dagjämningarna och ger den moderna människan möjlighet att stärka banden mellan den individuella själen och världens ande (Spiritus Mundi), mellan det ”subjektiva” och det ”objektiva”.

Under åren efter första världskriget gav Rudolf Steiner ut en serie värdefulla alkemiska avhandlingar, bland dessa: Kosmologie, Religion und Philosophie, Die Inkarnation des Ahriman  och Esoterische Betrachtungen karmischer Zusammenhänge.

Denna korta essä handlar om Rudolf Steiners teorier om Sommaren.

Läs mer...

koptisk liturgiDen koptiska kristna kyrkan framträder efter konciliet i Kalcedon år 451 som en separatistisk rörelse inom kristendomen, tillerkännande Kristus enbart en gudomlig natur. Den bygger sin liturgi på den alexandrinska riten, komponerad med beskydd av s:t Kyrillos, s:t Basilios och s:t Gregorius av Nasians. Den sakralt kyrkliga dansen har bevarats inom den koptiska kyrkan från äldsta tider till i dag där den finns i kyrkans abessinska del.

Det är onekligen anmärkningsvärt att liturgin går tillbaka till just kyrkofäderna Basilios och Gregorios av Nasians, som var anhängare av den höviska kyrkligt sakrala dansen. Det verkar framför allt vara vid två tillfällen under kyrkoåret som dansen kommer till utförande inom den abessinska kyrkan, nämligen vid veckofesten i september med anledning av korsets återfinnande genom kejsarinnan Helena och vid januarifesten för vattnets välsignande.

Den förra, den s.k. Maskalfesten, firas mellan 21-27 september, varvid prästerliga danser avhålls såväl under första som under sista dagen; den senare, den s.k. Temkatfesten, hålls mellan 18-20 januari och även här deltar prästerna i dansen. Först börjar ett lågmält sjungande utan musikackompanjemang, varvid soldater och officerare sakta vaggar med vapnen efter sångens rytmik. Därpå tränger cymbalerna in och till sist de stora trummorna.

Läs mer...

ThelemaOm Aleister Crowley finns det mycket litteratur. Det handlar mer om legender och skandaler än om riktiga, djupa studier. Crowley kallade denna text ”en enkel kurs i etik, tänkt för den vanliga människans eget bruk.”
Ska vi tro honom? Sanningen är att denna skrift är en introduktion till Thelemalagarna. Lagar som tillhör Liber AL vel legis (den bok som enligt Crowley uppenbarades av en icke-världslig entitet vid namn Aiwass, för vilken han var medlare). Man skulle kunna sammanfatta Lagen i två meningar: ”Gör det du vill, det är din egen lag” och ”Kärlek är lagen, kärlek styrd av viljan”.

I Liber Librae (Bokens bok) finner vi Traditionens två grundpelare: den stoiska viljan att inte ge upp vid motgångar samt behärskandet av tanken som den invigde bara når genom hård och ren disciplin.
Denna andligt aristokratiska lära i Aleister Crowleys verk har tolkats och misstolkats av många så kallade ”sökare”.
 

 

 

Läs mer...

Annons

Annons

Media. En intervju med Guido Zeccola som slutade arbeta på Tidningen Kulturen.
http://tidningenkulturen.se/index.php/ovrigt-kat/ovrigt-kat-11/ovrigt-kat-13/22772-innan-festen-tar-slut
Läs mer...

Media. Den svenske journalisten Dawit Isaak, född i Eritrea, har tilldelats UNESCO:s Guillermo Cano World Press Freedom Prize 2017. Dawit Isaak arresterades under en räd mot medier i Eritrea 2001. Sveriges Radios vd Cilla Benkö som är ordförande för juryn för UNESCO:s Guillermo Cano Frihetspris 2017 kommenterar: – Jag hoppas att denna utmärkelse får hela världen att ropa ”Free Dawit Isaak now”.
Läs mer...

Musik. CIRCADIA på Nissanscenen, Halmstad Stadsbibliotek 23 mars kl 19.00. Fri Entré.
Konserten sänds live över nätet och ligger sedan kvar:www.inesplay.se Tidigare konserter finns också på: http://bambuser.com/channel/Musikgemaket
Circadia är en grupp sammansatt av gitarristerna David Stackenäs och Kim Myhr, bassisten Joe Williamson (the Electrics a.o) och slagverkaren Tony Buck (the Necks a.o). Gruppen begick sin debut på Fylkingens 80-års jubileum i november 2013 och blev därefter omnämnda i Sound of Music som en av årets musikaliska höjdpunkter. 2016 släppte de sin debut CD på norska skivbolaget Sofa Music, och har fått strålande recensioner i både svensk och internationell press.
Kommande INES konserter i vår: Nissanscenen må 10 april kl 19 VIVA BLACK MED GRETLI OCH HEIDI Nissanscenen 4 maj kl 19 SHITNEY MARIA FAUST – saxofon, effekter

Läs mer...

Scen. HARVEY
En komedi av Pulitzerpristagare Mary Chase
Föreställningen spelas på italienska
En sammanfattning av pjäsen på svenska och engelska delas ut på teatern 
6 - 7 - 8 april 2017, kl. 19.30 Ordinarie pris: 150 kr (förköpspris t.o.m. 1:a april: 110 kr);
(Barn under 12 år: fri entré) Köp biljetter här: https://billetto.se/sv/events/harvey-teatro-in-italiano
 Föreställningen genomförs i samarbete med ABF, FAIS och Teater Tre
 Handling (spoiler alert!!!):
Elwood P. Dowd är en trevlig man som uppger sig ha en osynlig vän som heter Harvey, beskriven som en två meter lång vit kanin, vilken han presenterar till alla. Hans syster Veta tycker att Elwoods beteende är både obehagligt och generande och hon bestämmer sig för att lägga sin bror på Professor Chumleys berömda psykiatriska klinik. När hon kommer till kliniken hamnar hon dock i en rad roliga missöden som leder henne till att reflektera över vem som egentligen är tokig i kliniken. Och vad tycker ni? Är vi verkligen normala när man tittar närmare? Författarinnan, Pulitzerpristagare Mary Chase, ger oss ett underbart tillfälle att börja en inre resa genom huvudpersonen Elwoods och hans vän Harveys äventyr. Pjäsen lyfter fram konflikten mellan vem vi egentligen är och vad sociala konventioner kräver från oss. Komedin ”Harvey” har haft stora succéer på Broadways teatrar och med en Oscarpristagare film i 1950 med James Stewart i huvudrollen. För mer info besök gärna hemsidan: www.varforinte.net
Läs mer...

Annons

Rekommenderad läsning på Tidningen Kulturen

Cron Job Starts