Essäer om religionen - Tidningen Kulturen

Essäer om religionen

I AsgårdGeorges Dumézil har utan tvekan befäst sin plats bland de viktigaste religionshistorikerna i Europa under 1900-talet. Detta framförallt för sina studier kring de indoeuropeiska kulturerna och samhällen, och för hans teori om trefunktionalitetssystemet.

1931-1933 var Georges Dumézil verksam vid Uppsala universitet, och det var precis under denna period som han började intressera sig av den norreska mytologin. Dessa studier kulminerade 1939 till en kort med mycket intressant skrift: ”Mythes et des Dieux Germain Essai d'interprétation comparative” (Germanska myter och gudar, en komparativ forskning essä).

Dumézil fortsatte så att utveckla teorierna, redan närvarande i denna bok, i ett bredare verk: ”Dieux des Germains, essai sur la formation de la religion scandinave” (Germanernas gudar. En essä om den skandinaviska religionen) som publicerades 1959.

Läs mer...

Ljuset övervinner mörkretSagt om Neruda av Lorca: att han var ”en poet närmare döden än filosofin, närmare smärtan än intelligensen, närmare blodet än bläcket.”

I vår sekulariserade del av världen betraktas, av många i dag, ”naturreligionerna” och till viss del även de ”fem stora” som ren vidskepelse; en gradvis övergång som tydligast förstärktes genom den franska revolutionens sekularisering (Rousseau och Voltaire, Schopenhauer), över industrialismen i hand med modernismen (Nietzsche, Darwin, Engels och Marx), och blev de pusselbitar till den bild där tro och immanens överläts åt människans sekulariseringsprocess efter eget gottfinnande som nu ensam fick finna vägen till ett meningsfullt liv, i dag det meningsfulla att likna med en meningslös död, men med möjligheten att själv meningsfullt kunna regissera sitt döende, inte själva döden utan döendet. Vi människor verkar inte längre leva så mycket i rummet som i tiden. Som om vi inte längre vore lika djupt eller innerligt fästa vare sig vid platsen eller vid tingen.

Läs mer...

Kristus som segrare över mörkret, med döden förtrampade han döden,Det finns en omhuldad legend i den gammalslaviska Nestorskrönikan, som berättar om hur fursten Vladimir av det hedniska Rus – det land som med tiden skulle visa sig räcka till för att bli både Ukraina och Ryssland – sände iväg spanare i världens alla väderstreck för att finna den bästa religionen åt sitt folk. De mötte ett flertal möjligheter på sin väg: islam, judendomen, den västerländska kristendomen så som den gestaltade sig i Rom och i områdena i väster.

De utsända blev inte särskilt imponerade någonstans – inte förrän de kom till Konstantinopel och besökte en gudstjänst i dess mäktiga Hagia Sofia, den Heliga Vishetens katedral. När de kom hem därifrån, var de så överväldigade att de berättade att de ”inte visste om de varit i himmelen eller på jorden”. Berättelsen om denna överjordiska skönhet i gudstjänstfirandet skulle alltså ganska omgående ha övertygat Vladimir om att den östliga, ortodoxa kristendomen var den allra bästa religionen, varpå han och hans folk lät döpa sig i dess hägn.

Riktigt så enkelt och fyrkantigt gick det naturligtvis inte till, men en kärna av sanning i berättelsen lever omisskännligt kvar, och den kan vi än idag erfara i mötet med hur de kristna helgerna firas inom olika delar av den globala kristenheten.

Läs mer...

Thérèse de LisieuxLiving isn´t just about doing for yourself, but what you do for others as well

Ovanstående tankeväckande sentens tillskrivs den nyligen avlidne Nelson Mandela, Sydafrikas och världens stora frihetsikon. Han ägnade hela sitt liv åt att sprida kärlekens och medkänslans budskap. Ordet ubuntu kan, på zulu och flera andra afrikanska språk, ungefär översättas med medmänsklighet, eller jag är den jag är på grund av vad vi alla är. Detta innebär att vi människor bör leva och vara till för att hjälpa varandra. Kanske har tiden kommit för den stressade västerlänningen att besinna sig en stund och fundera över vår tids sekulära, normlösa och självcentrerade kultur. Ensamhet har blivit den västerländska civilisationens plåga. Medan vi lyckats utveckla våra samhällen ekonomiskt och teknologiskt, så har den ensamma människan alienerats. Förhoppningsvis börjar allt fler inse att det materiella inte ger lycka och att vi även har behov av varandra och en andlig aspekt eller av det heliga. Förmågan att se det heliga i varje människa och viljan att hysa praktisk omsorg om de svaga i samhället är känntecken på äkta fromhet. I vår gudsförnekande tid föds inte många helgjutna människor, men Thérèse av Jesusbarnet (1873-1897) är ett av 1900-talets mest populära helgon. Gud var alltid centrum för hennes längtan efter helighet, att få del av heligheten, för hans skull, inte för sin egen var själva meningen i hennes liv. Det finns med mycket tidigt. Men samtidigt är det något som fördjupas och som förvandlar henne alltmer.

Thérèse var yngsta barnet i en skara på nio barn varav fyra dog. Hon var ett ömtåligt barn, men hon var även öppen för mänsklig ömhet och kontakt. Hon fick mycket mänsklig ömhet och kärlek i sin familj, men modern dog i cancer när Thérèse var fyra år och i hennes ställe trädde storasyster Pauline men även henne skulle Thérèse förlora, liksom ännu en syster, eftersom båda gick i kloster. Lilla Thérèse förlorade visserligen alla sina moders- gestalter, men i gengäld hade hon tät gemenskap med sin far. Hon fick en fast och bestämd uppfostran inriktad mot själsstyrka och moraliskt liv. 

Läs mer...

Jacopo Bassano 1562I de kanoniska evangelierna finns inget exakt datum för Jesusfödelsen, och det var därför som kristna redan under de första seklerna försökte finna ett datum, något som skapade kaos bland medlemmarna i det då ringa kristna samfundet.

Teologen Clemens av Alexandria beklagar i sin bok Stromateis att ”det finns många kristna som försöker hitta ett datum på dagen när Kristus föddes men bara för nyfikenhets skull medan det borde räcka att vi vet om året”. För att sätta punkt på detta ”vexata quaestio” (en mycket debatterad fråga) fattade påven Julius I anno 337 beslutet att Jesusfödelsen var den 25 december, ett datum som romarna redan firade som Dies Natalis Solis Invicti, eller Solguden Mythras födelse.

Mythraskulten var mycket populär under perioden mellan det andra seklet före Kristus och det tredje efter Kristi födelse. Kejsare som Heliogabalus och Konstantinus (innan han konverterades) var initierade i Mythras mysterier.

Den 25 december har en relation till Vintersolståndet, när ljuset börjar komma tillbaka.

Läs mer...

den helige JosefJulgranar. Julkrubbor. Julklappar. Bjällerklang. Jesu födelse och den Heliga Jungfru Maria.

Men den Helige Josef! Vem bryr sig om honom? Vem ägnar mer än en förströdd tanke åt snickaren från Galiléen? Visserligen välbekant från Midnattsmässan. Men knappast så mycket mer.

Uppslagsböckerna talar om Josef som Jesus styvfar. Teologerna ger honom ett förstrött intresse. Inga under. Inga visioner. Ingen mystifikation. Inga kontroverser ens i teologisk mening. I kristen tradition menar man att Maria gifte sig med Josef när han börjat bli gammal. På så sätt suddar man ut frågetecknen kring ett eventuellt äktenskapligt sexualliv dem emellan. I Bibeln står heller ingenting om detta. Varken det ena eller det andra.

Den Helige Josef är en av Katolska Kyrkans skyddspatroner. Men man känner praktiskt taget inte till någonting om hur han levde, av vad han levde och än mindre någonting om hur han själv såg på sitt liv. Var Josef lycklig?

Läs mer...

Mythra Sol invictusAtt Jesus födelse kom att firas just vid denna tid på året har sin religionshistoriska grund i ett äldre högtidsfirande av ”den obesegrade solens födelsedag”, Natalis invicti, som ägde rum den 25 december. Denna högtid firande man inom Mithrasreligionen, en romerks mysteriereligion som även hade en del likheter med kristendomen. När kristendomen senare blev statsreligion i Romarriket så förbjöds övriga religioner. Följaktligen dog Mithraskulten ut och det passade då bra att ersätta Natalis invicti med firandet av Jesus födelse.

På det symboliska planet kunde ju Jesus liknas vid den obesegrade solen. Vad vet vi då egentligen om Mithraskulten? Kultens medlemmar bestod till största delen av romerska soldater. Man höll sina läror hemliga för utanförstående och några skrifter finns idag knappt bevarade. Däremot har vi tillgång till arkeologiska fynd av hundratalet tempelgrottor i vilka man också funnit ett återkommande ikonmotiv. Detta gåtfulla motiv skildrar en ung man som dödar en oxe med ett svärd. Den religiösa betydelsen av detta motiv samt vad det egentligen var som Mithraskulten handlade om har varit ett av arkeologins olösta mysterier

Sedan 1800-talet sade standardteorin att kulten tillbad en äldre iransk gudom med samma namn. Således försökte man tolka ikonmotivet och dess symboler i ljuset av denna iranska mytologi. Först på 1970-talet kom denna teori att ifrågasättas. Forskarna misstänkte nu att mysteriekulten i själva verket endast lånat sitt namn från denne iranska gud, men att den i övrigt var en självständig religion med en egen mytologi. Därmed hade man tagit första steget till att försöka uttyda kultens ikonografiska symbolvärld på dess egna villkor. Idag tror många forskare att kultens hemligheter har sin grund i en vetenskaplig upptäckt: en astronomisk observation som kom att spränga gränserna för den antika föreställningen om universum. Den religiösa betydelsen av denna upptäckt var så omfattande att det snart utvecklandes en religiös kult som gjorde till sin uppgift att initiera folk i dess mysterier; med en initiationsprocess som krävde sju grader av invigning.

Läs mer...

Nathan SöderblomMed beteckningen ”Sällskapet” i ovannämnda boktitel avses en sammanslutning som grundades för 107 år sedan under namnet Religionsvetenskapliga sällskapet i Stockholm. Det har aldrig hört till de stora välkända akademiska organisationerna i vårt land, men det har ändå under sin drygt hundraåriga historia varit en källa till inspiration, förnyelse och bildning inom sitt område. Nyckelparagrafen löd vid grundandet så här:

Religionsvetenskapliga sällskapet i Stockholm, hvars hufvudsäte skall vara förlagdt till hufvudstaden, har till ändamål att, på sätt Sällskapet i enlighet med dess stadgar äger att närmare bestämma, främja den religionsvetenskapliga forskningen i Sverige.

Det är säkert ingen tillfällighet att denna presentation av sällskapets tillkomst och verksamhet under 1900-talets lopp ges ut idag. Mycket i tidsandan som rådde då sällskapet grundades känner vi igen i vår egen tid, om än i annorlunda former och under förändrade förutsättningar: ovissheten om religionens roll i samhället, upplevelsen av en kris för den kristna identiteten, en värld där kyrka och religion inte längre är en självklar referenspunkt och identitetsmarkör, den alltmer utbredda och förfäktade uppfattningen att religiös tro och normativ empirisk vetenskap i grunden utesluter varandra etc. Men mycket är också förändrat intill oigenkännlighet. Mellan då och nu ligger två förödande europeiska världskrig och ett flertal blödande oroshärdar runtom i världen, där människor brutalt förföljs, torteras och dödas, även uttryckligen i religionens namn och ännu medan dessa rader skrivs. Och den kyrko- och religionskritik som förekom då har under decenniernas gång formerat sig till en militant, alltmer polariserande och alltmer inflytelserik ateism, som vägrar gå i dialog med sin potentiella dialogpartner inom teologi, kyrka och religion, eftersom den på förhand dömer ut den som enfaldig, vidskeplig och ohederlig.

Läs mer...

Men mellan hamrarna vårt hjärta består, som mellan tänderna tunga, vilken ändock fortfar att prisaGrekernas angelos och det hebreiska ordet mal'ach i Gamla Testamentet betyder bud eller budbärare, överjordisk, ett det gudomliga närstående väsen, änglar med vida vingar, Guds tjänare, ofta uppträdande i rollen manlig sångkör.

När judarna drevs i exil och under vandringen möter perser och baylonier, omtalas änglar allt oftare i de gamla texterna; ängeln transcenderas till medlare mellan Gud och människa. Jahves änglar är det "gudomliga anletets" speglar. När ängeln i egenskapen budbärare tar Guds gestalt, är han Gud. Därför skyler Moses ansiktet när Guds ängel visar sig för honom som eldslågor. När ärkeängeln Gabriel i grottan vid Hira uppenbarar sig för den mediterande Mohammed och befaller profeten nedteckna islams heliga bok Koranen, inleds seansen med att Mohammed, likt judiska patriarker och kristna heliga, drömmer drömmen om en brottningsmatch med budbäraren: "Då tog ängeln stryptag på mig, så hårt att jag nästan förlorade medvetandet" (Mohammed).

Även i omvänd riktning fungerar änglar som budbärare och befordrar människans böner till Gud. Därför är det tillrådligt att som Jorge Luis Borges be: "Hjälp mig, Herre, att jag, när mina dagar är räknade  /  inte vanärar ängeln".

Läs mer...

Antoine Coypel, L’Evanouissement d’Esther, 1704. Foto: Wikimedia Commons (Louvre)Bibeln är världens mest lästa bok och den har kallats världshistoriens viktigaste och mest inflytelserika skrift. Men Gamla testamentet sägs ofta vara en samling böcker skrivna av män för män. Bibeln väcker starka känslor och många hävdar att Gamla testamentet innehåller vad som uppfattas som en förlegad människosyn eller kanske framför allt kvinnosyn. Berättelserna, så som vi känner dem, handlar främst om Guds utvalda män. I Bibeln har mannen varit normen i och med beskrivningen av att Gud först skapade mannen och sedan kvinnan av ett revben från honom. Anita Goldman framhåller i sin bok Våra bibliska mödrar (1988) att det är Bibeln som lagt grunden till synen på kvinnans underordnande i vår kultur och att denna bild fortfarande påverkar dagens kvinnosyn. Berättelsen om Mose, den man som med fara för sitt liv ledde sitt folk judarna ut ur Egypten och ut ur slaveriet, är välbekant. Men att det även finns en kvinna som räddar judarna från att dödas av fiender är säkert mindre känt trots att Ester har sin egen bok i Gamla testamentet.

Esters bok liknar inte någon annan i vår bibel. Den börjar som en saga. Storkonungen Ahasveros (samma namn som Xerxes), den Ahasveros som regerade från Indien ända till Etiopien över mer än 120 hövdingar, ger i Susans borg ett stort gästabud för allt det folk som fanns i borgen, i den inhägnade trädgård som hörde till konungapalatset. Dramatiska händelser utspelar sig i en miljö som verkar tagen ur Tusen och en natt.

Läs mer...

Indiska gurun, munken Padma Sambhava grundade den tibetanska BuddhismenDen berömda indiska munken Padma Sambhava*) som väsentligt bidrog till att införa Buddhismen till Tibet år 777 profeterade att då metallfågeln flyger och hästarna rullar på hjul på vägarna kommer tibetanerna att vara spridda över hela världen och Buddhas läror kommer att nå avlägsna länder. Detta har nu gått i uppfyllelse då tibetanska flyktingar sprider den tibetanska Buddhismen i allt flera länder. Många endast rationellt tänkande västerlänningar har därigenom fått innehåll och mening i livet. Detta har däremot en tragisk bakgrund då Kina år 1950 ockuperade Tibet och sedan dess består konflikten mellan de båda parterna. Kina ansåg att Tibet är en del av Kina och talade om en „fredlig befrielse“. Kina motiverade detta med att man ansåg Tibet vara underutvecklat och imperialistiskt. Dalai lama, Tibets religiösa och politiska överhuvud, har för sina bemödanden för en fredlig lösning erhållit Nobels fredspris år 1989.

HISTORISK BAKGRUND

Tibet var till år 600 indelat i furstendömen. Kungen Srong Tsan Gampo hade genom sitt giftermål med en kinesisk prinsessa kontakt med den kinesiska Tang dynastin. Han främjade Buddhismen, tog intryck av det fornindiska språket sanskrit och utvecklade det tibetanska alfabetet. Tibet utbredde sina gränser och blev stormakt samt bland annat besatte man Xian i Kina. Sedan splittrades Tibet igen i små furstendömen. Från och med 1200-talet hade Kina allt mera kulturell och politisk inflytelse över Tibet.

En för den nuvarande konflikten betydelsefull faktor var relationen till Mongoliet, som under Djingis Khans ledning tog herraväldet över Kina och Tibet. Mongolerna hade ett stort intresse för Buddhismen och kejsaren Khubilai Khan ville få undervisning i denna religion. Den springande punkten är att som guru (lärare) hade den lärda tibetanen högre ställning än sin chela (lärjunge), kejsaren. Detta innebär att tibetanerna anser sig ha haft högre status än kineserna. För asiater har maktavstånd en större betydelse än till exempel i Finland. Kineserna tolkade däremot detta som en historisk bekräftelse på att Tibet är en del av Kina.

Läs mer...

Annons

Annons

Media. En intervju med Guido Zeccola som slutade arbeta på Tidningen Kulturen.
http://tidningenkulturen.se/index.php/ovrigt-kat/ovrigt-kat-11/ovrigt-kat-13/22772-innan-festen-tar-slut
Läs mer...

Media. Den svenske journalisten Dawit Isaak, född i Eritrea, har tilldelats UNESCO:s Guillermo Cano World Press Freedom Prize 2017. Dawit Isaak arresterades under en räd mot medier i Eritrea 2001. Sveriges Radios vd Cilla Benkö som är ordförande för juryn för UNESCO:s Guillermo Cano Frihetspris 2017 kommenterar: – Jag hoppas att denna utmärkelse får hela världen att ropa ”Free Dawit Isaak now”.
Läs mer...

Musik. CIRCADIA på Nissanscenen, Halmstad Stadsbibliotek 23 mars kl 19.00. Fri Entré.
Konserten sänds live över nätet och ligger sedan kvar:www.inesplay.se Tidigare konserter finns också på: http://bambuser.com/channel/Musikgemaket
Circadia är en grupp sammansatt av gitarristerna David Stackenäs och Kim Myhr, bassisten Joe Williamson (the Electrics a.o) och slagverkaren Tony Buck (the Necks a.o). Gruppen begick sin debut på Fylkingens 80-års jubileum i november 2013 och blev därefter omnämnda i Sound of Music som en av årets musikaliska höjdpunkter. 2016 släppte de sin debut CD på norska skivbolaget Sofa Music, och har fått strålande recensioner i både svensk och internationell press.
Kommande INES konserter i vår: Nissanscenen må 10 april kl 19 VIVA BLACK MED GRETLI OCH HEIDI Nissanscenen 4 maj kl 19 SHITNEY MARIA FAUST – saxofon, effekter

Läs mer...

Scen. HARVEY
En komedi av Pulitzerpristagare Mary Chase
Föreställningen spelas på italienska
En sammanfattning av pjäsen på svenska och engelska delas ut på teatern 
6 - 7 - 8 april 2017, kl. 19.30 Ordinarie pris: 150 kr (förköpspris t.o.m. 1:a april: 110 kr);
(Barn under 12 år: fri entré) Köp biljetter här: https://billetto.se/sv/events/harvey-teatro-in-italiano
 Föreställningen genomförs i samarbete med ABF, FAIS och Teater Tre
 Handling (spoiler alert!!!):
Elwood P. Dowd är en trevlig man som uppger sig ha en osynlig vän som heter Harvey, beskriven som en två meter lång vit kanin, vilken han presenterar till alla. Hans syster Veta tycker att Elwoods beteende är både obehagligt och generande och hon bestämmer sig för att lägga sin bror på Professor Chumleys berömda psykiatriska klinik. När hon kommer till kliniken hamnar hon dock i en rad roliga missöden som leder henne till att reflektera över vem som egentligen är tokig i kliniken. Och vad tycker ni? Är vi verkligen normala när man tittar närmare? Författarinnan, Pulitzerpristagare Mary Chase, ger oss ett underbart tillfälle att börja en inre resa genom huvudpersonen Elwoods och hans vän Harveys äventyr. Pjäsen lyfter fram konflikten mellan vem vi egentligen är och vad sociala konventioner kräver från oss. Komedin ”Harvey” har haft stora succéer på Broadways teatrar och med en Oscarpristagare film i 1950 med James Stewart i huvudrollen. För mer info besök gärna hemsidan: www.varforinte.net
Läs mer...

Annons

Rekommenderad läsning på Tidningen Kulturen