Essäer - Tidningen Kulturen
Essäer

Bo Strömstedt Foto: Wikipedia CC BY SA3

Bo Strömstedts frånfälle vid 87 års ålder häromveckan fick många att skriva ner sina minnen av honom. Chefredaktören på Svenska Dagbladet ägnade på midsommardagen många erkännsamma ord åt den skicklige tidningsmakaren som alltid formulerade sig med omsorg. Det var därför lite lustigt att i samma tidningsnummer i en rubrik möta den svengelska innovationen ”bettade” (från en finansanalytiker, apropå Brexit-omröstningen där det inte gick som man hade slagit vad om) och i ett långt kåseri om fotboll se meningen ”jag är fan min egen domare”. Sådant skulle inte ha sluppit genom medan SvD fortfarande höll sig med omdömesgilla korrekturläsare.

Läs mer...

”Olika metoder för ’objektiv upplysning’ vid folkomröstningar” är titeln på den skrift från 1921 som Herbert Tingsten blev docent på och senare professor i statskunskap vid Stockholms Högskola, som det ännu hette den gången, långt innan han blev en mycket inflytelserik och dominant chefredaktör på Dagens Nyheter. Avhandlingen berör detta politiska instrument som det praktiserats i Schweiz, där det fortfarande används flitigt, och i USA.

Läs mer...

PETER L BERGER Foto W

Peter L. Berger är kanske mest känd för den bok han 1966 gav ut tillsammans med Thomas Luckmann, ”The Social Construction of Reality”. Detta är nog inte heller särskilt märkligt: boken låg i tiden. För det första är den en mycket självständig och sammanhängande skrift om hur samhället är socialt konstruerat.

Läs mer...

Paulus av El Greco

I den tidiga kristendomens historia, i detta begynnande skede när teologer och skriftställare ännu inte hunnit utveckla den förfinade begrepps- och förståelseapparat den senare skulle komma att ha tillgoda, var det ett bekymmersamt brådskande ärende att söka precisera särarten i den kristna förkunnelsen, samt att med argument hävda riktigheten i denna förkunnelse, att så att säga kunskapsteoretiskt hävda sin rätt gentemot andra religioner och filosofiska system vilka också gjorde anspråk på att säga någonting sant om verkligheten.

Läs mer...

Anna Sundberg Foto Eva Lindblad

Bort och hem igen. Så skulle man kunna beskriva Anna Sundbergs resa. Den förlorade dottern som blev funnen. Det låter kanske som jag är ironisk, men det är jag inte. Det är en djupt allvarlig och ärlig berättelse, som berör mig desto mer eftersom den har vissa likheter med min egen. Under sexton år levde Anna Sundberg som jihadist, ja, hon trodde på jihadismen. Men hon var inte terrorist; hon skadade ingen fysiskt, däremot sig själv psykiskt. Men hon levde med en riktig terrorist, hon älskade en terrorist. Och det är också titeln på hennes självbiografiska bok Älskade terrorist som kom ut denna vår. Hon skrev den tillsammans med journalisten Jesper Huor.

Läs mer...

indisk Dholak

Trumman är ur instrumentet och symboliserar, redan från början, den absoluta kraften. Kraft som ofta inte har något med makt och dominans över den den vardagliga världen att göra., utan är potensen över den andliga och biologiska sfären.

 


shiamanisk trumma

shiamanisk trumma

Det är trumman som botar. Shamanen är bara en vehikel. Men vehikeln måste vara duktig annars de onda andarna dödar honom eller henne.
Shamanen är därför den duktiga percussionisten som känner rytmer och proportioner och kan höra och tolka trummans "ord".
 Trumma av Hebriana Alainentalo

Trumma av Hebriana Alainentalo

Annons:Örat

Den synliga delen av örat består av ytterörat, örons muskler, med en öppning som heter "meatus" eller hörselgången, någonstans i i sitt underhälft.
I ändan av denna gång, som är ungefär 25 mm lång, finns en liten tunn hinna som är endast 0,075 mm tjock.
Den är oval och hårt spänd över en ram av små ben, ungefär som skinnet på en trumma över en träram som kallas, på grund av härav trumhinnan: Membrana tympani.
Ljud når våra öron i form av vågor, som går fram genom den omgivande luften ungefär på samma sätt som vågor över ytan på en sjö eller en flod.
Trumhinnan är otroligt känslig. Den minsta luftfläkt sätter den i rörelse.

Trumman. Amande mystique (Den mystiska kärnan)

Trumman är ur instrumentet och symboliserar, redan från början, den absoluta kraften. Kraft som ofta inte har något med makt och dominans över den den vardagliga världen att göra., utan är potensen över den andliga och biologiska sfären. Trumman är den mest arkaiska formen genom vilken denna kraft och potens manifesterar sig.
Ljudet reproducerar den renaste och mest abstrakta formen av den vitala, demiurgiska, skapande rytmen.
När trumman gör det betyder att den talar, och talar högtidligt.

Trädstammen

En bland de mest arkaiska trummor är den som framdragit från en trädstam.
En trädstam som är riven sönder i sin längd tömd och ihop rullad med hjälp av eld och av en vass kniv, med en bård av hålan tjockare än den andra.
På det här sättet om man slår den tjockare delen kommer tonhöjden att bli gravt, slår man tvärtom kommer tonhöjden att bli ljusare.

Beroende på ritualen är trumman försiktigt lagt rakt ned på marken eller är lutad mot polstjärnan.
Trumman måste ligga parallellt jordaxeln eller det kosmiska trädet för att på det här sättet kunna förena vertikalt jorden och himlen.
Trummans "ord" blir en bro mellan himlen och jorden.

Såsom liv- och dödsträdet föreställer trädstammens trumma den arkaiska liturgiska drömmen om en värld befriad från de kaotiska krafterna som är i kontrast med varandra: himlen och jorden, vatten och elden, mannen och kvinnan, en dualitet som måste dock förenas i en ett och samma ting, odelat och försonat.

I den indiska traditionen är trädstammens trumma ett sakralt objekt därför att den har kraften för att minska världens kontradiktioner till deras enklaste nämnare: ljudet och rytmen.

Musikformen är mycket enkel, som till exempel Raga.
Raga är en linjär musikform med flödande melodi och rytm. Ackordspel används inte. I den vanligaste formen används en grundton och dess kvinter som en statisk bordun, som spelas av en tãnpurã. Instrumentets klang skapar ett svävande övertonsrik tonbotten över vilken solisten (till exempel flöjt, sitar, sång) framför det melodiska materialet. Tablã, som är tonala trummor, genererar en pulserande rörelse som stöder och kontrasterar med melodin.

Enligt Upanishaderna är ljudet vattnet och rytmen är elden.
Den viktigaste aspekten i detta begrepp är att alla dessa faktorer förblir oskiljaktiga.
Ljudet och rytmen är inte i opposition som elden och vattnet, de kompenseras inte heller varandra som mannen och kvinnan utan de smälter in i varandra som flytande eld, eld som för de indiska Vishnupurana är musikens kvintessens.

Skapelsen är produkten av fusionen mellan vattnet och elden.

Den bisexuella trumman

Enligt Vishnupurana är trumman ett androgynt objekt.
Krigarna brukade pryda trummorna med dödskallarna av deras fiender för att symbolisera det maskulina, det krigiska, medan till de feminina krafterna offrades mjölk och växter.

Trädstammens trummas bisexualitet blev och allt mer och mer spritt begrepp.
Människorna blev tvingade att skapa två olika trummor eller två orkester av trummor för att kunna ersätta ett enda bisexuellt kultobjekt.

Dessa nya trummor kallades kungliga (maskulina) och matriarkala (feminina) trummor och så småningom trummor med skinn ersatte trädstammens trumma under ritualerna. De kungliga orkestern bestod av tolv trummor som vördas som levande varelser. Mitt emot dessa tolv trummor placeras ytterligare tolv trummor som dock ingen kunde spela. De förblev tysta därför att man trodde att deras ljud att kunna åkalla de döda krigarnas andar eller gudarna.

I dessa arkaiska feodala samhällen är kungen enda härskare över de rituella trummorna. Så trumman i själv blev ett majestätiskt objekt precis som den kungliga spiran, kronan och svärdet. Andra trummor hette vasaller men ingen kunde spela dem om inte kungen gav sin dispens.

Blixtens och åskknallens gud har en fru som regerade över de matriarkaliska trummorna. Gudinnan var vagga och grav för de levande och vakt över deras återuppståndelse när hon ville det. Även till henne offrades frukter och mjölk och trummorna skinn bredas med smör.

Trummorna hade ett speciellt hus, eller ett tempel som vaktades dag och natt.
Nya sakrala trummor börjar användas under de speciella liturgierna.
Den första var en enorm cylindrisk virveltrumma skapad för att reproducera ljudet av
åskknallen. Den andra som hade formen av ett X påminde om ett timglas med en liten hals.

Den högre delen och den nedre delen av trumman formade två liknade cirklar, en av dessa cirklar var klätt av skinnet på en hane och den andra med skinnet på en hona.
Nu är vi tillbaka till den androgyna trumman, eftersom instrumentet var ett enda instrument som bestod av två kön det kungliga och det matriarkala. Jordens fertilitet förenas med himlens krigakraften.

I Rigveda förvandlas timglastrumman till häst, eller till båt , eller till vagn. Rigveda ("versernas, eller hymnernas, veda") är en hymnsamling, den äldsta av vedatexterna. Veda betyder egentligen "vetande, kunskap". Rigveda innehåller 10 580 verser i 1 017 hymner fördelade i 10 böcker (mandala, egentligen krets). Ofta medräknas ytterligare 11 hymner, tillhörande en annan redaktion.
I dessa hymner prisas och anropas (om bistånd i striden, om rikedom, hälsa och så vidare) gudarna, de personifierade naturkrafterna och naturföreteelserna, till exempel Agni (elden), Indra (luftrymdens gud), Ushas(morgonrodnaden), Surya (solen) Varuna (egentligen omfattaren, äldst vedafolkets högste gud), Soma (egentligen en utpressad växtsaft, som nyttjades vid offren) och många andra, och med dem ledsagades den enkla gudstjänstens ceremonier.

Rigveda är skriven på mycket ålderdomlig sanskrit. Dess datering är osäker, men brukar anges till c.a 1500 före Kr.

Shamanen rider sin trumma

Schamanismen kan i praktiken betraktas som animism. Animism är en religiös uppfattning där man tror att naturen är besjälad, till exempel tror man att det finns en naturande i varje sten och växt. Naturen är levande, den består av gudar och andar, och alla delar av kosmos upplevs som förbundna med varandra. Universum består av ett verkligt nätverk av energier, former och vibrationer. Schamanen anses behövas som förmedlare mellan de olika existensplanen. Schamanen har förmågan att i en extatisk trans färdas bland de olika planen för att hämta speciell kunskap från, men schamanen kan också nå denna information genom att i den extatiska transen kalla efter andarna för att få kunskap. Den senare metoden är vanligare i Sydamerika.

Det är trumman som botar. Shamanen är bara en vehikel. Men vehikeln måste vara duktig annars dödar de onda andarna  honom eller henne.
Shamanen är därför den duktiga percussionisten som känner rytmer och proportioner och kan höra och tolka trummans "ord".

Det handlar om en praktisk och konkret och konkret kännedom. Gudarna och teologier har ingenting med shamanens trumma att göra.
Shamanens skicklighet förvandlar trummans energi (ord) och ljud till en psykosomatisk erfarenhet.
Genom att förstå rytmen kan shamanen bli en dansande dåre i det osägbara händer.

Shamanen faller i en kontrollerad form av trance. Han är alltid vaken och vaktande även när dansens virvel och rytmens skrik tycks fara honom bort.

 

Guido Zeccola

Klicka här för att söka efter böcker hos Bokus apropå den här artikeln.
Varje köp via denna länk stödjer TK.

Klicka här för att söka efter artiklar hos CDON.com apropå den här artikeln.
Varje köp via denna länk stödjer TK.

Isaiah Berlin1983. Foto Wkipedia CC BY SA 3.0

En fransman klagade nyligen över det egna språkets förlorade världsdominans. Enligt denne intellektuelle imperialist är engelskan ett mycket torftigare språk än franskan. I hans suveräna föreställningsvärld framträder Sverige inte ens på kartan. Detta avlägsna land ligger förmodligen försjunket under ett beaktansvärt skikt av inlandsis. Om det överhuvudtaget skulle finnas en tillstymmelse till liv, kan det endast företrädas av frostbitna mollusker eller andra nedkylda blötdjur. Således antas den svenska språkstammen bara kunna överleva hos organismer som andas med gälar.

Läs mer...

Ahiṃsā Parmo Dharma Foto Wikipedia CC BY SA 4.0

Jag känner indier som inte alls uppskattar Mahatma Gandhi och som menar att många frihetskämpar som Lal Bahadur Shastri, Subhas Chandra Bose, Vallabhbhai Patel, Morarji Desai, Jawaharlal Nehru och så vidare var minst lika viktiga för frigörelsen från det brittiska styret. Men det finns en markant skillnad mellan å ena sidan alla dessa patrioter och å andra sidan Mahatma Gandhi. Gandhi tillförde mänskligheten en helt ny filosofi för frigörelse från förtryck. Och denna filosofi har flera olika utgångspunkter.

Läs mer...

Annons

Populära artiklar i denna kategori

Annons

Media. En intervju med Guido Zeccola som slutade arbeta på Tidningen Kulturen.
http://tidningenkulturen.se/index.php/ovrigt-kat/ovrigt-kat-11/ovrigt-kat-13/22772-innan-festen-tar-slut
Läs mer...

Media. Den svenske journalisten Dawit Isaak, född i Eritrea, har tilldelats UNESCO:s Guillermo Cano World Press Freedom Prize 2017. Dawit Isaak arresterades under en räd mot medier i Eritrea 2001. Sveriges Radios vd Cilla Benkö som är ordförande för juryn för UNESCO:s Guillermo Cano Frihetspris 2017 kommenterar: – Jag hoppas att denna utmärkelse får hela världen att ropa ”Free Dawit Isaak now”.
Läs mer...

Musik. CIRCADIA på Nissanscenen, Halmstad Stadsbibliotek 23 mars kl 19.00. Fri Entré.
Konserten sänds live över nätet och ligger sedan kvar:www.inesplay.se Tidigare konserter finns också på: http://bambuser.com/channel/Musikgemaket
Circadia är en grupp sammansatt av gitarristerna David Stackenäs och Kim Myhr, bassisten Joe Williamson (the Electrics a.o) och slagverkaren Tony Buck (the Necks a.o). Gruppen begick sin debut på Fylkingens 80-års jubileum i november 2013 och blev därefter omnämnda i Sound of Music som en av årets musikaliska höjdpunkter. 2016 släppte de sin debut CD på norska skivbolaget Sofa Music, och har fått strålande recensioner i både svensk och internationell press.
Kommande INES konserter i vår: Nissanscenen må 10 april kl 19 VIVA BLACK MED GRETLI OCH HEIDI Nissanscenen 4 maj kl 19 SHITNEY MARIA FAUST – saxofon, effekter

Läs mer...

Scen. HARVEY
En komedi av Pulitzerpristagare Mary Chase
Föreställningen spelas på italienska
En sammanfattning av pjäsen på svenska och engelska delas ut på teatern 
6 - 7 - 8 april 2017, kl. 19.30 Ordinarie pris: 150 kr (förköpspris t.o.m. 1:a april: 110 kr);
(Barn under 12 år: fri entré) Köp biljetter här: https://billetto.se/sv/events/harvey-teatro-in-italiano
 Föreställningen genomförs i samarbete med ABF, FAIS och Teater Tre
 Handling (spoiler alert!!!):
Elwood P. Dowd är en trevlig man som uppger sig ha en osynlig vän som heter Harvey, beskriven som en två meter lång vit kanin, vilken han presenterar till alla. Hans syster Veta tycker att Elwoods beteende är både obehagligt och generande och hon bestämmer sig för att lägga sin bror på Professor Chumleys berömda psykiatriska klinik. När hon kommer till kliniken hamnar hon dock i en rad roliga missöden som leder henne till att reflektera över vem som egentligen är tokig i kliniken. Och vad tycker ni? Är vi verkligen normala när man tittar närmare? Författarinnan, Pulitzerpristagare Mary Chase, ger oss ett underbart tillfälle att börja en inre resa genom huvudpersonen Elwoods och hans vän Harveys äventyr. Pjäsen lyfter fram konflikten mellan vem vi egentligen är och vad sociala konventioner kräver från oss. Komedin ”Harvey” har haft stora succéer på Broadways teatrar och med en Oscarpristagare film i 1950 med James Stewart i huvudrollen. För mer info besök gärna hemsidan: www.varforinte.net
Läs mer...

Annons

Rekommenderad läsning på Tidningen Kulturen