Europa har ursprungligen varit ett grekiskt namn till Polen och Ukraina - Tidningen Kulturen
Urobai

Kultur
Verktyg
Typografi
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Europa (grekiska: Ευρώπη) var en fenicisk prinsessa i grekisk mytologi. Hon var dotter till kung Agenor (heroisk), eller i vissa myter till kung Phenix av Fenicien. Blev som ung flicka förförd och sedan bortrövad av Zeus som antagit tjurskepnad (Wikipedia).
Tahmoratha

Tahmoratha

 

I den grekiska myten om gudinnan och landet Europa finns det fyra märkvärdiga namn: Fenicia (purpur), Zeus(den lysande), Europa (Eu-ropa) och den vita tjuren. De har fyra namn hittar och anknyter varandra inte i Fenicien (Libanon, som grekerna trott i Herodotos tid) utan i Venedernas land(Fin-ic-ia) i Polen och Baltikum, eftersom de här fyra namnen motsvarar på ett mycket klart sätt i tur och ordning Venedia (det fina landet) och detta har kunnat yttra med latinska namnet Fin-ic-ia (de fina människornas land). Det låter att det just har varit detta latinska namnen till venedernas land som flyttat till sist till Finland genom Estonia (eldgudens land) fastän betydelsen sumpmark på Finland är mer logiskt.
Arpoxais

Arpoxais

Annons:Namnet till kontinenten Europa [ i formen Eu-oropa (ευ-οροπα)] betyder fin platå på grekiska och det betyder även i form Euro-epi-ia (utbedd rygg/hästens territorium). Europas namn hittar vi i avestaiska och skythiska namnet Takhmo-oropa (Europas hjälte) som även har hettit Haoshayangeh  (han som har det finna landet). Då oropa ([ h]au-rupa) har även på indoiranska betytt ”den finna naturen (platån)”. Iranska myter har jämställt Takhmo-oropa felaktigt med Tahmoratha(vagnlandets hjälte) som egentligen har varit skythernas Arpoksais.

Namnen slovak och sloven och slav betyder de upphöjda. Också tjeckernas namn i varianten chauk har samma betydelse. Då tyder Europas namni betydelsen "den upphöjde" till de här slaviska folken och deras område. Även betyder det gamla persiska namnet till Europa dvs. Afrang(Farang) ”det sköna landet”. Dessa sammanfaller med namnen Polen (=Lendia) som betyder slättmark och venetia(venedia) som betyder den sköna marken, men namnen Europa i formen Hao-ropa (Hao-rupa) har betytt ”hon med fint ansikte” på skytiska, som passar väl med gudinnan Europas namn. Själva skytiska skönhetens gudinna hos Herodotos är Argimpasa (hon som är mycket finprydd)

I den grekiska myten om gudinnan och landet Europa finns det fyra märkvärdiga namn: Fenicia(purpur), Zeus(den lysande), Europa(Eu-ropa) och den vita tjuren. De har fyra namn hittar och anknyter varandra inte i Fenicien (Libanon, som grekerna trott i Herodotos tid) utan i Venedernas land (Fin-ic-ia) i Polen och Baltikum, eftersom de här fyra namnen motsvarar på ett mycket klart sätt i tur och ordning Venedia (det fina landet) och detta har kunnat yttra med latinska namnet Fin-ic-ia (de fina människornas land). Det låter att det just har varit detta latinska namnen till venedernas land som flyttat till sist till Finland genom Estland  (eldgudens land) fastän betydelsen sumpmarkpå Finland är mer logiskt.

Här har Zeus och gudinnan Europa ersatts baltrenas större gud Svantevit (heliga herren) och hans hustru Siva (den ljusa eller vita) som nodiska myter nämner henne vid namn Sif (eldguden Ulls moder) och berättar om henne att ” hon är fagraste bland kvinnor”. Från andra sidan är Europa, som gudinnan Europas land, själva venedernas land (det fina landet eller det fina folkets land), eftersom skytiska namnet ”Hao-ropa” egentligen betyder ” hon som har fint utsikt”. Grekerna har ersatt endast sitt eu (god, fin) istället skytiska hao (god, fin) i gudinnan Europas namn. Till sist har den mytiska vita tjuren (kelternas andero-) anknytning med folket androfag (det fina folket) som är venedernas namn hos Herodotos, fastän Herodotos tolkar detta halv grekiska halv germanska namn helt felaktigt till människotärande folk i det grekiska språket. Liksom man tror, är mer sannolikt att androfager har varit samojeder (människoätarna).

Det låter att denna betoning till landet och folkets fina utsikt i de här namnen Europa, Venedia och Andropofagia har kommit från granländerna och sedan dess är generaliserad på kontinenten på grund av sin fina lämpliga betydelse eftersom venedernas (de fina slavernas) namn har kommit i form antaer (det fina folket, änglar). Namnen till deras stora grupper dvs. sloven och slovak innehåller både de betydelserna ”de fina och ärade” (slav) och ” skål folket eller vildget folket” (sclav) på samma gång. Alla de här betydelserna om de venedernas namn finner vi i deras namn i skytiska Targitais söners myt som Herodotos berättar. Han nämner venedernas (androfagers) namn som aukater (slättlandets invånare), dessutom nämner han i detta förhållande deras mytiska konung vid skytiska namnet Lipo-xais(gränslandets -eller fina folkets konung).

Denna skytiska myt innehåller viktiga informationer om de stora stammarna i forntida ost Europa som ännu inte har upptäckt. Därför berättar jag om denna värdefulla text från historia skriftens fader, Herodotos. Jag har hittat skytiska namnens betydelser i denna myt inom iranska– och sanskrit– och slaviskaspråken som jag lägger inom parenteser framför vederbörande namnen. I Turfans skrifter hittats den kungliga skytiska språk som ett mer sanskrit blandade iranskt språk:

”Enligt skyternaseget påstående är de det yngsta folket på jorden. Deras ursprung skall ha varit följande. Det förste man, som föddes i landet då det ännu var öde, hette Targitaos(fader till människor). Denne Targitaos föräldrar skall enligt deras berättelse – som inte synes mig trovärdig, men berättar verkligen så – ha varit Zeusoch en dotter till floden Borystenes(Dnjepr). Sådan härkomst skall således denne Targitaos ha haft. Han själv skall ha haft tre söner, Lipoxais(det sköna folkets konung), Arpoxais(vagnlandets konung) och den yngste Kolaxais(kung till många folkstammar). Under deras regering föll från himlen i skytiska landet gyllene redskap, en plog(symbol till polacker), en rem(symbol till trakier), en stridsyxa(symbol till taurer) och en skål(symbol till skyter). Den äldste, som såg dem, gick fram och ville ta dem, men då brann guldet. Då gick han därifrån. Nu kom den andre brodern dit, men guldet brann åter. Dessa två skrämdes sålunda av guldets brand. När den tredje brodern, den yngste; kom dit, var det släckt, och han bar det då hem till sitt. De äldre bröderna begrundade händelsen och överlämnade så hela konungamakten åt den yngste.

Från Lipoxaisskall de skyter härstämma, som kallas aukaternasstam (slättlandets –eller det finna landets invånare), från den mellerste brodern eller Arpoxaisde, som kallas katiarer(dolkmän) och traspier(de som använder tre hästar för varje sina vagnar, eller hästskötarna). Från den yngste skall kungarna härstämma, vilka kallas paralater(de översta härskarna). Alla tillsammans bär namnet skoloter(sclaver, skål folket eller vildget folket) efter kungens namn. Hellenerna kallar dem skyter (heliga skål havande). Detta berättar skyterna om sitt ursprung.”

Som vi har sagt betyder Lipoxaisdet fina folkets -eller granslandets konung, och hans folk aukater(finna - eller slättlandets invånare) sammanfaller med veneder- polacker. Även kan översättas polackernas andra namn dvs. lech (från germanks lega) till liggande plats  (=polen, Lendia).

Arpoxais betyder vagnlandets konung och hans två folk dvs. traspier (de som använder tre hästar för sina vagnar eller hästskötarna) och katiarer(dolkmän) är i tur och ordning ryssar (lundarnas folk eller hästskötarfolk) och ungrare(vargfolk eller dolkmän = magyar) som Herodotos nämner dem även vid namn på varg vandlande neurer (knivmän). Ungrare vid Saint Cyrillus tid har hållit neuriska traditionen att yla som vargar. Om den ryssarnas skytiska gamla namn dvs. traspier (de som använder tre hästarför sina vagnar, eller hästskötarna) berättar en berömd rysk myt på så sätt att Tsarens yngste och tredje son kunnat tämja tre havs hästar som en av dem haft sol – andra mån och tredje en stjärna i sina pannor då klarat han tämja hela havs häst flocket som hans två större bröder inte har klarat.

Arpoxaisland kan vara det vinterkalla urhemmet till indo- iranska aryaner, vilket namnes av rigveda och avesta vid namn Aryavarta och Aryavijia som båda två betyder ”de fina vagnars land”.

Den tredje av Targitaos söner har varit Kolaxais(många folkstammars konung eller vildget konung). Han med sitt annat namn Skolo (sclav/slav, skyt = skål eller vildget) [eller tillsammans med honom] har varit kungliga skyternas egen kung och stamfader. Hans namn kommer i avesta i form Yamakhshaeta(glansande skålens konung). Från skytiska- och sarmatiska stammar som styrt Osteuropaoch Central Asieni forntiden lever kvar osseter i Kaukasus, kroater(haorovaδaen = de som varit helt täckt i ringbrynja) och serber-iazyger(bågskyttar). De har kallats i tur och ordning i forn tiden för alaner (hjort folket= masaget), roxolaner (lysande alaner, amazoner= de helt beväpnade) och sarmater (bågskyttar = iazyger, issedoner). Från Aellius Rasparaganusroxlans konung som har styrt roxlaner och iazyger i början av andra århundradet efter Kristus, står två runskrifter kvar i Kroatien. Enligt Herodotos har sarmater(sauromater) varit två språkiga väst skytisk (slavisk) och öst skytisk (amazonisk, iransk).

Arpoxaisoch kolaksaisnamn kommer i bibelnoch koraneni tur och ordning vid namn Arpaksadoch Shoeib(folkstammars ledare) som profet i landet Yke(Lundarnas land = roshia, ryssland). En variant av dessa Targitaos söner och dess paralater (de översta härskarna) kommer i avesta (Zaratostras bok) under namnet parazater(de översta härskarna). Avestas myter nämner Lipoxais(Det fina folkets konung) och Arpoxais(vagnlandets konung) i tur och ordning vid namn ”Takhmo-u-rupa” (Det fina folkets hjältekung) eller Haoshayanga(Han som har fin mark) och ”Takhmo-ratha” (häst –eller vagnlandets hjältekung). Avestaiska ”u-rupa” (Hao-ropa, fin form innehavare) iTakhmo-u-rupas namn innehåller skytiska formen av gudinnan Europas - och Lipoxais namn. I förhållande med namnen Takhmo-u-rupa(vagnlandets hjältekung) är mycket märkvärdigt att de två äldre namnen till ukrainare dvs. taur och ruten betyder hjul och rundtur på latin.

Herodotos nämner från germanskastammarna endast två folk med de skytiska och grekiska namnen, arimaspier(de som har lunga hästar), som dyrkade enögde guden (Oden) och hyperboréer(det övernordliga folket). De är i tur och ordning gepidiska goter(goter med tröga hästar[vagnhästar]) och norrmän (norr-avigans folk).

 

Europa och Ryssland betyder norr och hästarnas territorium

(Mina nya åsikter om Europas - och serbokroaternas namn)

 

Betydelsen av Ukrainas - och Rysslands -och Europas namn

Ukrainas namn betyder gränslandet på slaviska språk. I Herodotos historia innehåller den mytiska Lipoxais´ namn (gränslands konung) denna betydelse i skythiska mytologier. Han är kung till aukaterna (den finna och låga platåns folk= Polen). Hans två mytologiska redskap är plog (tecken på polacker) och band(tecken på trakier). Hans två yngre bröder heter Arpoxais (häst eller vag -kung) och Kolaxais(antilop-kung) som har varit mytologiska kungar till traspier(häst skötarna=ryssar) -katyarer(svärd folket= magyarer) och deras mytiska redskap är yxa(tavar, tecken på taurer som Arpoxais folk) och skål(tecken på skyther och sclaver, slaver, som Kolaxais folk). Egentligen har mytiska halv häst och halv människa kentaurer(=härskarna över kor -egentligen taurer) varit ryssar (Arpoxais´ folk). Även är Arpoxaisbibelns Arpaxad och israeliska mytiska Urobai (halv häst och halv människa) och iraniers Tahmoratha (hjälte-häst). Från andra sidan har själva namnet ryss(rus) på germanska betytt häst: (Old Saxon hors, Middle Dutch ors, Dutch ros, Old High German hros, German Roß "horse"). Den avestaiska Takhmoropa (=Takhmoratha) låter vara kombinerad av takhmo (hjälte) och uro-upa(utbredd rygg, vagn eller häst) som denna andra del kan vara upphov till namnen urobai. Uropa kan även vara upphov till namnet Europa(Eury-epi= i betydelsen utbredd rygg/vagn eller häst). Kan skythiska-sanskritiska hayao-rupa(häst flock eller häst formad) vara den ursprungliga källan till namnet Urobai. Herodotos har berättat om vita vilda hästars flock vid Hypanis (hästarnas flod, nuvarande Rosflod). Europasmyt ridande på vit tjur (tavros) påminner väl taurernas gudinna Iphigenia (epi-genia, över taurernas välde sittande gudinna). I iranska myter är Takhmo-rattha/Takhmo-oropa (häst-vagn-hjälte) rymdfarare på ryggen av tjur-människan (taur). Det låter att från ändelsen epi/upa(över, bakom) egentligen har menats norreftersom Arpoxaisland har legats norr om kolaxais–och Lipoxaisland. Då har Europa egentligen betytt landet som är utbrett i norr.

 

 

Alla tre namnen serb, kroat och bosn betyder ormdyrkare

1- Srp (serb) och sauromatbetyder orm och ormdyrkare i sanskrit.
2- Kroat (i sanskritiska formen griva-atta) betyder slips. Roxlanernasnamn betyder de med röd-vit slips(tecken på röd-vit orm).
3- Bosniernasnamn (boa-asni) betyder de som respekterar stora ormen.

Deras gamla namn är sauromat(orm dyrkare), amazon(ama-zayaon= den mäktiga ormens folk), masaget(den stora ormens folk), yenti-sai(orm dyrkare), alan/asi (orm folket). Alan-roxlanernas orm-gud stamfader från Pazirik

Javad Mofrad

Klicka här för att söka efter böcker hos Bokus apropå den här artikeln.
Varje köp via denna länk stödjer TK.

Annons

Populära artiklar i denna kategori

Annons

Media. En intervju med Guido Zeccola som slutade arbeta på Tidningen Kulturen.
http://tidningenkulturen.se/index.php/ovrigt-kat/ovrigt-kat-11/ovrigt-kat-13/22772-innan-festen-tar-slut
Läs mer...

Media. Den svenske journalisten Dawit Isaak, född i Eritrea, har tilldelats UNESCO:s Guillermo Cano World Press Freedom Prize 2017. Dawit Isaak arresterades under en räd mot medier i Eritrea 2001. Sveriges Radios vd Cilla Benkö som är ordförande för juryn för UNESCO:s Guillermo Cano Frihetspris 2017 kommenterar: – Jag hoppas att denna utmärkelse får hela världen att ropa ”Free Dawit Isaak now”.
Läs mer...

Musik. CIRCADIA på Nissanscenen, Halmstad Stadsbibliotek 23 mars kl 19.00. Fri Entré.
Konserten sänds live över nätet och ligger sedan kvar:www.inesplay.se Tidigare konserter finns också på: http://bambuser.com/channel/Musikgemaket
Circadia är en grupp sammansatt av gitarristerna David Stackenäs och Kim Myhr, bassisten Joe Williamson (the Electrics a.o) och slagverkaren Tony Buck (the Necks a.o). Gruppen begick sin debut på Fylkingens 80-års jubileum i november 2013 och blev därefter omnämnda i Sound of Music som en av årets musikaliska höjdpunkter. 2016 släppte de sin debut CD på norska skivbolaget Sofa Music, och har fått strålande recensioner i både svensk och internationell press.
Kommande INES konserter i vår: Nissanscenen må 10 april kl 19 VIVA BLACK MED GRETLI OCH HEIDI Nissanscenen 4 maj kl 19 SHITNEY MARIA FAUST – saxofon, effekter

Läs mer...

Scen. HARVEY
En komedi av Pulitzerpristagare Mary Chase
Föreställningen spelas på italienska
En sammanfattning av pjäsen på svenska och engelska delas ut på teatern 
6 - 7 - 8 april 2017, kl. 19.30 Ordinarie pris: 150 kr (förköpspris t.o.m. 1:a april: 110 kr);
(Barn under 12 år: fri entré) Köp biljetter här: https://billetto.se/sv/events/harvey-teatro-in-italiano
 Föreställningen genomförs i samarbete med ABF, FAIS och Teater Tre
 Handling (spoiler alert!!!):
Elwood P. Dowd är en trevlig man som uppger sig ha en osynlig vän som heter Harvey, beskriven som en två meter lång vit kanin, vilken han presenterar till alla. Hans syster Veta tycker att Elwoods beteende är både obehagligt och generande och hon bestämmer sig för att lägga sin bror på Professor Chumleys berömda psykiatriska klinik. När hon kommer till kliniken hamnar hon dock i en rad roliga missöden som leder henne till att reflektera över vem som egentligen är tokig i kliniken. Och vad tycker ni? Är vi verkligen normala när man tittar närmare? Författarinnan, Pulitzerpristagare Mary Chase, ger oss ett underbart tillfälle att börja en inre resa genom huvudpersonen Elwoods och hans vän Harveys äventyr. Pjäsen lyfter fram konflikten mellan vem vi egentligen är och vad sociala konventioner kräver från oss. Komedin ”Harvey” har haft stora succéer på Broadways teatrar och med en Oscarpristagare film i 1950 med James Stewart i huvudrollen. För mer info besök gärna hemsidan: www.varforinte.net
Läs mer...

Annons

Rekommenderad läsning på Tidningen Kulturen

Cron Job Starts