Essäer om konst - Tidningen Kulturen
Essäer om konst

Image
Eva Bonnier, Orientalisk kvinna (1884).
I de svenska handböckerna som tecknar 1800-1900-talets konsthistoria är den koloniala historien märkbart dold. Om den nämns så är det för att blicka ut mot de brittiska och franska orientaliska bildmotiven. De svenska kvinnliga konstnärerna som intog en framskjutande position under sekelskiftet 1900 omtalas så gott som aldrig i en kolonial kontext. Men kvinnorna deltog och frågan blir hur vi skall tolka deras visuella representationer av det koloniala.

1800-talets senare hälft brukar i den gängse svenska konsthistorien karaktäriseras av att kvinnliga konstnärer (från den borgerliga klassen) intog en framflyttad position. De kom att få medverka i konstundervisningen, de deltog i den franska Salongen och de ställde även ut i andra sammanhang. 1847 fick de första kvinnorna tillträde till utbildningen vid Konstakademin i Stockholm.

Konst-etablissemanget var fortfarande restriktiv men kvinnorna tillkämpade sig en större närvaro än tidigare. Paris hade under 1870-talet kommit att bli centrum för konstnärerna. Motiven som kvinnorna följde var precis som männens; historiemåleri, följt av natur- och landskapsmåleri och genremotiv, stod högst.

Läs mer...

Image
Carl Milles staty
Carl Milles tillhör 1900-talets internationellt mest uppmärksammade svenska konstnärer. Samtidigt speglar hans verk en människosyn som satte djupa spår i 1900-talets historia, trots att den egentligen var förankrad i 1800-talet.

Högt över Lagga kyrkogård i Uppland svävar en finlemmad ängel. Med ett fäste smalt som en handled är bronsängeln fastsatt i en hög stensockel.

När jag kom till Lagga första gången väntade jag mig en uppländsk kyrkby av det vanliga slaget. Det betyder medeltidskyrka och stora gamla lövträd runt omkring. Intill kyrkogården ligger den rödmålade prästgården. Ett stycke bort finns arrendebostället och skolhusen. Så är det i Lagga. Samtidigt är det just här som en grönärjad ängel är ute och flyger. Det är någonting välbekant med miljön runt Lagga kyrka. Men ändå inte. Det invanda och förutsägbara rubbas av den där ängeln. På tyska kan man kalla det Verfremdung, Främlingsskapande. Det vardagliga blir främmande.  Man ser plötsligt sådant man aldrig har sett, fast man har tittat på det många gånger. Det välbekanta får en ny dimension.  

Läs mer...

Image
Inge Schiöler (1908-1971) på en bild tagen av okänd fotograf 1957
En essä av Olle Pettersson om bildkonstnärens Inge Schiöler och hans psykiska besvär.

Inge Schiölers konstnärliga framgångar följdes av svåra depressioner och schizofreni. Hans mest lyckade verk brann under dramatiska omständigheter upp på båten La Plata utanför Sydamerikas kust 1957. Samma år lämnade Schiöler S:t Jörgens mentalsjukhus och flyttade till sin nybyggda stuga på Syd-Koster.

 

Plötsligt en sommardag när stormarna piskat upp kaskader av vitt havsskum på klippkanterna vid Syd-Koster stod han där: Mannen med grågröna, egendomligt lysande och vänliga ögon. Mannen var Inge Schöler och året 1957.

Läs mer...

Image

Historiskt är Finland en avkrok, en väg genom skogen mellan Stockholm och S:t Petersburg, en del av Sverige i sex hundra år och under ryskt styre i drygt hundra …Man kan bara fantisera om nationers och folks ursprung. Men sökandet efter identitet skapar konflikter både i människors och nationers liv. Det är ofta kontroversiellt att ta reda på vem man är. Det kan rubba andras föreställningar om vilka de är. I denna artikel försöker Niels Hebert fånga några drag i den finska konstens historia som har med identitet att göra.

– Den här tavlan är Finland! skrev Zacharias Topelius om Ferdinand von Wrights målning Vy från Hamialaks (1853). Ferdinand var en av de tre fågel- och djurmålande bröderna von Wright, men hans Hamialaksvy blev en nationell angelägenhet. Vad publiken såg var ett stillsammare landskap än samtida svenska och norska vyer. Ett försiktigt Finland. Några får i förgrunden, tallar på ett berg mot kvällshimlen och i bakgrunden de tusen sjöarna. Topelius kallade verket en ny strof av Runebergs ”Vårt land”. Det var Finland sett genom Runeberg. Konsten rättade sig efter litteraturen.

Kalevala
Att säga något om idén om det finska förutsätter Kalevala. Under 1800-talets första hälft reste forskare i Karelen i östra Finland på jakt efter sagor och myter och det finska språkets rötter. En av dem var Elias Lönnrot, som gav ut sin första version av Kalevala 1835, ett mastodontverk med anspråk på att visa fram det finska ursprunget.

Många konstnärer försökte gestalta Kalevalas hjältar, men de var inga grekiska gudar som tidens klassicism antog. Det var först med Axel Gallén (1865–1931), som tog det finskklingande namnet Akseli Gallen-Kallela, som hoppet om myternas sanning infriades. Han kunde ge Kalevalas skapelseberättelse och dess lidande och stridande gestalter liv. Konstnärligt handlade det om att kombinera realism med den sena 1800-talsromantikens sökande efter själsdjup.   

Läs mer...

Image Auktoritet är ett begrepp som tillsammans med tradition och religion har tappat sin positiva klang, och ja, auktoritet. Behövs det idag? Är det möjligt att ge det ett positivt innehåll? Att vi en gång för alla har lämnat totalitära och hierarkiska politiska system får vi hoppas är en självklarhet. Men bör vi likställa totalitarism och auktoritet? Finns det goda auktoriteter? Eller förverkligar vi idag det liberala projekt där individen utvecklas fritt helt utan förtryckande yttre påverkan? En idé som kräver att individen har en inre kärna som bara behöver tomrum för att kunna utvecklas fritt. Men går mänsklig utveckling till på detta sätt?Frågan är alltså hur vi kan förhålla oss till auktoriteten mellan hyperliberalismens och diktaturens tidevarv. Hannah Arendt påpekar i artikeln ”Vad är auktoritet?” (Mellan det förflutna och framtiden: åtta övningar i politiskt tänkande, Daidalos, 2004), att den auktoritet vi förlorat inte är någon auktoritet i allmänhet utan en mycket speciell auktoritetstradition. Det finns således inte en sorts auktoritet utan flera, vilket också innebär att det finns en möjlighet att forma nya auktoritetsbegrepp. Kan vi forma ett alternativt auktoritetsbegrepp som för oss bortom totalitarismen? Låt oss göra ett försök på två vägar: dels med hjälp av Arendt och dels utifrån erfarenheten av en bildningsprocess.

Läs mer...

TEMA KONST

 Image ”In the work of art, paths are laid out for the beholder’s eye, which gropes like a grazing beast […]. The pictorial work springs from movement, it is itself fixated movement, and it is grasped in movement (eye muscles).”
    – Paul Klee, notebooks. Vol. 1, The thinking eye (New York, 1992), s. 78 
I Joan Mirós biomorfiskt färgade surrealism framstår tillblivelsen som en essentiell ingrediens. Med rörelsen som utgångspunkt, i ett möte mellan två former, tar Jonas Lindahl fasta på en aspekt av tillblivelsen i Mirós måleri, dess förutsättningar och konsekvenser.

Läs mer...

TEMA KONST
Image
Mor med barn på bröstet, 1906..
Utanför Tyskland är Paula Modersohn-Becker ett relativt okänt namn, trots att hon kan räknas som en pionjär inom nordeuropeisk modernism. Denna vinter har flera stora muséer i Tyskland högtidlighållit hundraårsminnet av hennes död. Kommer hon i kölvattnet av detta jubileumsår att få ett större erkännande även utanför Tysklands gränser? 

Paula Modersohn-Becker (1876–1907), var först och främst målare, och färgen var hennes viktigaste redskap. ”Storhet i formen kräver storhet i färgen”, skriver hon i sin dagbok på höjden av konstnärskapet. När hon 1907 dog, endast 31 år gammal, var det få som visste vad som dolde sig i hennes ateljé. Under sina omkring tio år som aktiv konstnär hade hon utvecklat ett formspråk som är symptomatiskt för det 20:e århundradets konst.

Läs mer...

TEMA KONST Image

Konsten och kommunismen har levt i ett ambivalent förhållande som kännetecknats av stark lidelse, ömsom hat, ömsom kärlek. Pablo Picasso förkroppsligar på många sätt denna känsliga relation. Han var inte bara en av 1900-talets största konstnärer utan också en av seklets många omdiskuterade kommunister. Ändå är hans konst knappast den mest politiska. Men hans engagemang för socialism och fredens sak satte självklart avtryck i hans konstnärskap.Fredsduvan känner alla till, liksom Guernica, Picassos stora antifascistiska verk riktat mot den spanska frankismen som han hatade. Mindre känd är hans anti-imperialistiska protest mot USA:s massakrer i Korea och hans flammande krigsprotest Krig och Fred. Och så porträttet av Stalin. Var det ett hyllningsporträtt eller en nidbild?

Liksom många andra kulturpersoner, Jean-Paul Sartre är ett exempel, Jean Cocteau ett annat, övervintrade Picasso den nazistiska vintern i ett ockuperat Paris. I augusti 1944 befriades staden och en dryg månad senare gick Picasso med i det franska kommunistpartiet. Han förblev partiet, som har kallats ett av Europas mest sovjetvänliga – först Stalin sedan Brezjnev–, troget fram till sin död 1973.

Kommunistpartiet i Frankrike blev Picassos ”moderland” i väntan på att hans älskade Spanien skulle befrias från fascismens ok, något han aldrig fick uppleva.

Han gjorde stora insatser för partiet och för Sovjetunionen, så stora att han 1950 fick Stalins fredspris. 1 maj 1962 fick han det igen, men nu hette det åter Lenins fredspris. De var  utmärkelser han själv var stolt över.

Läs mer...

TEMA KONST
Image
Frank Stella, 1964. Foto: Ugo Mulas

Hur ska man egentligen förstå minimalismen? Utgör den slutet på eller början av en epok i konsthistorien? I denna essä följer Roberth Ericsson spåren av en konstnärlig riktning vars uttryck tenderar att omkullkasta den gängse föreställningen om en linjär utveckling på konstens område – och hamnar i de amerikanska 1950- och 60-talen.I Sven-Olov Wallensteins konsthistoriska essä Det utvidgade fältet – från högmodernism till konceptualism behandlas det amerikanska 1960-talets debatt om konsten och konstbegreppet utifrån en strikt linjär kronologi – ett perspektiv som idag, 2008, närmast är att betrakta som en historisk kliché. Verklighetens skeende uppvisar, vilket Wallenstein också medgivit i en senare kommentar, en långt större komplexitet än vad hans essä gör gällande. Att ta sig an en del av konsthistorien som utmanar gängse uppfattningar om konstens innebörd och verkningsmedel förutsätter en historieskrivning som motsvarar den subversiva ambitionen.

Läs mer...

Annons

Populära artiklar i denna kategori

Annons

Media. En intervju med Guido Zeccola som slutade arbeta på Tidningen Kulturen.
http://tidningenkulturen.se/index.php/ovrigt-kat/ovrigt-kat-11/ovrigt-kat-13/22772-innan-festen-tar-slut
Läs mer...

Media. Den svenske journalisten Dawit Isaak, född i Eritrea, har tilldelats UNESCO:s Guillermo Cano World Press Freedom Prize 2017. Dawit Isaak arresterades under en räd mot medier i Eritrea 2001. Sveriges Radios vd Cilla Benkö som är ordförande för juryn för UNESCO:s Guillermo Cano Frihetspris 2017 kommenterar: – Jag hoppas att denna utmärkelse får hela världen att ropa ”Free Dawit Isaak now”.
Läs mer...

Musik. CIRCADIA på Nissanscenen, Halmstad Stadsbibliotek 23 mars kl 19.00. Fri Entré.
Konserten sänds live över nätet och ligger sedan kvar:www.inesplay.se Tidigare konserter finns också på: http://bambuser.com/channel/Musikgemaket
Circadia är en grupp sammansatt av gitarristerna David Stackenäs och Kim Myhr, bassisten Joe Williamson (the Electrics a.o) och slagverkaren Tony Buck (the Necks a.o). Gruppen begick sin debut på Fylkingens 80-års jubileum i november 2013 och blev därefter omnämnda i Sound of Music som en av årets musikaliska höjdpunkter. 2016 släppte de sin debut CD på norska skivbolaget Sofa Music, och har fått strålande recensioner i både svensk och internationell press.
Kommande INES konserter i vår: Nissanscenen må 10 april kl 19 VIVA BLACK MED GRETLI OCH HEIDI Nissanscenen 4 maj kl 19 SHITNEY MARIA FAUST – saxofon, effekter

Läs mer...

Scen. HARVEY
En komedi av Pulitzerpristagare Mary Chase
Föreställningen spelas på italienska
En sammanfattning av pjäsen på svenska och engelska delas ut på teatern 
6 - 7 - 8 april 2017, kl. 19.30 Ordinarie pris: 150 kr (förköpspris t.o.m. 1:a april: 110 kr);
(Barn under 12 år: fri entré) Köp biljetter här: https://billetto.se/sv/events/harvey-teatro-in-italiano
 Föreställningen genomförs i samarbete med ABF, FAIS och Teater Tre
 Handling (spoiler alert!!!):
Elwood P. Dowd är en trevlig man som uppger sig ha en osynlig vän som heter Harvey, beskriven som en två meter lång vit kanin, vilken han presenterar till alla. Hans syster Veta tycker att Elwoods beteende är både obehagligt och generande och hon bestämmer sig för att lägga sin bror på Professor Chumleys berömda psykiatriska klinik. När hon kommer till kliniken hamnar hon dock i en rad roliga missöden som leder henne till att reflektera över vem som egentligen är tokig i kliniken. Och vad tycker ni? Är vi verkligen normala när man tittar närmare? Författarinnan, Pulitzerpristagare Mary Chase, ger oss ett underbart tillfälle att börja en inre resa genom huvudpersonen Elwoods och hans vän Harveys äventyr. Pjäsen lyfter fram konflikten mellan vem vi egentligen är och vad sociala konventioner kräver från oss. Komedin ”Harvey” har haft stora succéer på Broadways teatrar och med en Oscarpristagare film i 1950 med James Stewart i huvudrollen. För mer info besök gärna hemsidan: www.varforinte.net
Läs mer...

Annons

Rekommenderad läsning på Tidningen Kulturen

Cron Job Starts