Premisser för en epistemologisk perversion - Tidningen Kulturen
Essäer om film
Verktyg
Typografi
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times


Filmen ”The Matrix” kom 1999 och har sedan dess skördat många beundrare. Men hur många är det som reflekterar över filmens mer subtila innehåll, vad the Matrix egentligen representerar och vad den är inspirerad av, denna filosofiskt mättade slöja som har dragits över människornas sovande ögon?

 

De filosofiska inspirationerna till filmen The Matrix


Det tredje stadiet döljer saknaden av verklighet. Tecknet låtsas vara en trogen kopia, men är en kopia utan original.
Det fjärde stadiet är ren simulering, där simulacra inte har någon relation till verkligheten överhuvudtaget. Varje naivt anspråk till verklighet som sådan uppfattas som en brist på kritisk självkännedom. The Desert of the Real syftar på det värde som verkligheten har i en simulation, där det verkliga är någonting kargt, öde och ofruktbart i
simulationens periferi.

Annons:Matrix betyder på svenska "matris" och är inom matematiken ett rektangulärt schema av tal. Tre av de grundläggande räknesätten kan utföras på en matris: addition, subtraktion och multiplikation. I filmen är denna matris en datorgenererad simulation av verkligheten som mänskligheten uppfattar som den egentliga verkligheten.

The Matrix är en epistemologisk rysare som sätter vetandet i centrum: hur kan vi veta att det vi tror oss veta är sant? Sokrates hävdade att det enda vi säkert kan veta, är att ingenting är säkert. Gorgias av Leontini hävdade några år före att
Ingenting existerar.

Även om någonting existerar, kan det inte finnas någon vetskap därom.

Även om vetskapen därom finns, kan denna inte kommuniceras.
Även om den kan kommuniceras, kan den inte förstås.
Premisser för ett epistemologiskt vacuum alltså. Några år efter skrev Platon ner Grottans Allegori, som för de flesta är så pass välkänd att den inte behöver någon vidare presentation här. På många sätt är The Matrix en filmatiserad tolkning av denna allegori.

Verklighetens Perversioner

En bit in i filmen får vi lära oss att människan uppfann en artificiell intelligens som efter ett tag vände sig emot sina övermodiga skapare. Solen, härjad av en extrem variant av Den Brända Jordens Taktik (i filmen snarare Den Brända Solens Taktik) har gått från att vara jordens främsta källa av värme och energi till en himmelsk petitess, en handikappad himlakropp, till hälften dräpt av de desperata människorna. Den artificiella intelligensen, förut helt beroende av den solära energin, vände sig ännu en gång mot människorna, men nu med energientrepenörens skrupelfria metoder.

The Matrix Poster

Morpheus säger att "there are fields, Neo, endless fields where human beings are no longer born. We are grown. [I] saw the fields with my own eyes, watched them liquefy the dead so they could be fed intravenously to the living. And standing there, facing the pure, horrifying precision I came to realize the obviousness of the truth. What is the Matrix? Control. The Matrix is a computer-generated dream world built to keep us under control in order to change a human being into this (Morpheus håller upp ett batteri).

Så är alltså matrisen den digitala kätting som håller människan fjättradvid sin sömn, medan de ovetandes förser sina mekaniska antagonister med den energi de behöver för att överleva, det matematiska schema som av den artificiella intelligensen har programmerats för att programmera mänsklighetens verklighetsuppfattning, i syfte att hålla dem förslavade i ett tillstånd av total objektifiering.

Denna objektifiering kan ses som en extrem form av Marxism: i marxistisk terminologi är produktionsmedel fysiska, ickemänskliga medel som används i en produktion för att generera ett ekonomiskt värde. Dessa produktionsmedel kan t.ex. vara lokaler, maskiner, verktyg, råvaror eller naturresurser. I filmen är denna teori driven till sin spets, då det framkommer att människorna har som enda funktion att tjäna som batterier åt den artificiella intelligensen. Mänskligheten har blivit reducerad till en råvara.

Verklighetens Beslöjande

En herre som på många sätt kom att revolutionera filosofin hette René Descartes, som med hjälp av sin metodiska skepticism tvivlade sig fram till att allting som existerade kunde betvivlas, förutom att han själv existerade, eftersom han tvivlade. Den kända frasen cogito ergo sum, jag tänker, alltså är jag, torde vara minst lika välkänd som grottans allegori och är den idé som filmen tar avstamp ifrån. Neo tvivlar och känner att någonting inte står rätt till.

Descartes metod, som för eftervärlden blev känd som cartesianskt tvivel, bygger på att refusera alla idéer som kan bli betvivlade, för att sedan återetablera dem och därmed bygga en säker grund för genuin vetskap. En av Descartes teorier var teorin om Det Onda Geniet. Denna dualistiska teori bygger på att det finns en Gud, som är omnipotent och Det Onda Geniet, som har vävt en fullständig illusion av en extern omvärld, den egna kroppen och alla sinnesförnimmelser.

I filmen representeras detta onda geni av Matrisen, som är en vävd illusion på samma sätt som Descartes fruktade att allting förutom han själv var en illusion. Denna jämförelse blir ännu klarare med följande replikskifte:

Neo: What is the Matrix?
Morpheus: It is the world that has been pulled over your eyes... to blind you from the truth.
Neo: What truth?
Morpheus: That you are a slave. Like everyone else, you were born into bondage... born into a prison that you cannot smell or taste or touch. A prison for your mind.

Materians Vederläggande

Enligt Descartes ovan nämnda teori representeras Det Onda Geniet av Matrisen, men i George Berkeleys teori om subjektiv idealism, är det snarare Gud själv som agerar matris. Med denna teori förnekar Berkeley existensen av all materiell substans och menar istället att allt som uppfattas som materiellt enbart är idéer, uppfattade av betraktaren.

Det som vi tror är materiella ting är egentligen bara buntar av idéer. Ett äpple är t.ex. en bunt av idéerna rundhet, färg, frukt, smak, doft och så vidare.

Perception blir i denna teori kravet för all existens, vilket ledde till formeln esse est percipi, att vara är att uppfattas. Det som inte uppfattas, existerar heller inte. Men om det är så som Berkeley menar, hur kan dessa sinnesförnimmelser av ting existera, om det inte finns några materiella ting som kan ge upphov till sinnesförnimmelserna?

Berkeley menade att det var Gud som var källan till alla dessa uppfattningar och framlägger på så sätt en något radikal version av empirin: istället för att människorna skaffar sig kunskap genom sina sinnesförnimmelser, skapar Gud människornas sinnesförnimmelser själv och dikterar på detta sätt den kunskap människorna överhuvudtaget kan ha. Det är på detta sätt jag menar att matrisen, så som den framstår i filmen, kan likställas med Gud, så som han framstår i Berkeleys teori: som en direkt källa till den mänskliga uppfattningen av overkligheten. Den empiriska erfarenheten av (o)verkligheten kritiseras i filmen genom följande frågeställning av Morpheus:

How do you define "real"? If you're talking about what you can feel, what you can smell, taste and see, then "real" is simply electrical signals interpreted by your brain.
Eftersom Matrisen uppfattas, är den, men är det inte snarare vad och hur den är, än om den är, som Morpheus ifrågasätter? Kunskapen om Matrisens existens ifrågasätts inte, utan det är vad denna kunskap består av och om den kunskapen är verklig som kritiseras. Är våra uppfattningar av verkligheten verkliga?

Uppfattandets Upplevelse

Enligt Immanuel Kant är kunskap om världen möjlig genom det transcendentala egot eller självet som bestämmer strukturen av varje erfarenhet. Dessa strukturer uppstår i hjärnan, som den i sin tur ålägger på strukturerna omkring oss, vilka skapar förnuftiga erfarenheter av föremål. Men föremål som vi är förnuftigt medvetna om är endast representationer eller fenomen av föremål och inte föremålet självt, eller vad Kant valde att kalla "tinget i sig". Kant menade att förnuftet bara kan ha kunskap om den fenomenella världen, "tingen för mig" och inte den noumenala världen, "tingen i sig". Allt en människa erfar formas av hennes transcendentala ego och uppfattas av henne som en representation av den noumenala världen, världen som den är i sig själv. Kunskap om en verklighet oberoende och ickeformad av mänsklig förvridning är alltså omöjlig.

0003 akta dej

Det är denna kantianska roll som matrisen har, den är "världen som den ter sig för mig" för alla de som ligger i dvala och drömmer om en verklighet, men "världen i sig" för de som har kopplats ur det groteska maskineriet. Neo och de andra uppvaknade är alltså kantianska antiteser som lever utanför den fenomenologiska världen.

I scenen då Neo och Morpheus slåss inne i ett datorprogram börjar Neo blöda, varpå han förvånat säger att han inte trodde att det var på riktigt. Morpheus svarar med att säga att "your mind makes it real" och där framträder teorin om Kants verklighetsuppfattning på ett mycket klart sätt: erfarenheterna blir verkliga genom att formas av det transcendentala egot. För att summera: världen är en produkt av Matrisen.

Styggelsens Simuleringar

Welcome to the desert of the real. Med denna fras hälsar Morpheus Neo välkommen till ett öde landskap, berövad allt förutom sin egen ödeläggelse. Scenen är en filmatiserad metafor, vars upphovsman hette Jean Beaudrillard. Teorin om "verklighetens öken" kommer från boken Simulacres et Simulation och är den bok vari Neo förvarar sina illegala disketter och pengar i en av filmens första scener.

Simulacres kommer från latinets simulacrum och betyder ungefär likhet, medan simulation betyder precis simulation. Simulacres et Simulation är en bok som undersöker förhållandet mellan verkligheten, symboler och samhället och vars teori är att samhället har ersatt all verklighet och mening med symboler och tecken, samt att all mänsklig erfarenhet är en simulering av det verkliga.

Simulacra är kopior av ting som aldrig fanns i original eller som inte längre finns i original, medan simulationen är en imitation av den operativa verklighetsprocessen över tid. De simulacra som Beaudrillard syftar på i sin bok är kulturens och medias betydelser och symbolism, de som bygger den varseblivna verkligheten. Denna imitation av verklighetsprocessen delas in i fyra steg, en "teckenordning":

Det första stadiet är den trogna kopian, där vi uppfattar tecknet som en reflektion av verkligheten.
Det andra stadiet är verklighetens perversion, där vi tror att tecknet är en otrogen kopia som maskerar verkligheten som en ondskefull uppenbarelse. Tecken och bilder kan endast antyda en obskyr verklighets existens som tecknet själv är oförmögen att visa.

Det tredje stadiet döljer saknaden av verklighet. Tecknet låtsas vara en trogen kopia, men är en kopia utan original.
Det fjärde stadiet är ren simulering, där simulacra inte har någon relation till verkligheten överhuvudtaget. Varje naivt anspråk till verklighet som sådan uppfattas som en brist på kritisk självkännedom. The Desert of the Real syftar på det värde som verkligheten har i en simulation, där det verkliga är någonting kargt, öde och ofruktbart i
simulationens periferi.

Matrisen är alltså en simulation av verkligheten vars byggstenar är simulacra, kopior utan original, en simulation i det fjärde stadiet av ovan nämnda teckenordning.

I ett skede av filmen framträder en av de urkopplade som en förrädare. Denne är karaktären Cypher, som har fått nog av världen utanför Matrisen. I en scen sitter han och dinerar med Matrisens främsta förkämpar, agenterna och säger " You know, I know this steak doesn't exist. I know that when I put it in my mouth the Matrix is telling my brain that it is juicy and delicious. After nine years you know what I realize? Ignorance is bliss".

Denna replik kan spåras till den amerikanska filosofen Robert Nozick och hans teori om The Experience Machine, Upplevelsemaskinen. I denna teori föreställer sig Nozick att det finns en upplevelsemaskin, en perfekt simulator, som kan ge dig vilken upplevelse eller erfarenhet du vill. Du kan koppla upp dig mot den, leva ut dina fantasier och sedan aldrig veta att du har varit uppkopplad mot den. Nozick ansåg att de flesta skulle välja att inte koppla upp sig mot denna maskin, dels eftersom njutning inte är allt och dels för att vi vill vara i kontakt med verkligheten.

Cyphers uttalande ovan kan ses som en antites till denna tes: efter att ha varit urkopplad från Matrisen i nio år, är denne nu trött på verklighetens tunga ok och väljer att återigen koppla upp sig mot Matrisen. För att kunna göra detta, måste han förråda sina medsvurna. Vid en jämförelse hade alltså Cypher valt att koppla upp sig mot Upplevelsemaskinen för att helt strunta i verkligheten, oavsett konsekvenserna.

Sönderfallets Summering

Ungefär i mitten av filmen kommer en scen som på många sätt summerar de filosofiska influenser som ovan har beskrivits. Denna scen utspelar sig hos Oraklet, en flyktigt förekommande karaktär i filmen, men med en viktig roll. Hos detta orakel har barn samlats, barn som alla har någon slags speciell förmåga.

Neo är på besök hos Oraklet och slår sig ner mitt emot ett barn som just är i färd med att böja en sked, då följande repliksskifte äger rum:
Spoon boy: Do not try and bend the spoon. That's impossible. Instead, only try to realize the truth.
Neo: What truth?
Spoon boy: There is no spoon.
Neo: There is no spoon?
Spoon boy: Then you'll see that it is not the spoon that bends. It is only yourself.

Pojken med skeden hävdar att skeden inte existerar. Detta stämmer överens med Berkeleys teori, där skeden bara är en bunt av idéer och inte ett materiellt ting, men även med Beaudrillards teori, där skeden endast är simulacra, en kopia utan original.

Enligt Descartes teori är denna sked blott en illusion, framkallad av det onda geniet.

Vidare hävdar pojken att eftersom skeden inte finns, är det inte den som böjs, utan bara en själv. Eftersom skeden bara uppfattas som ett fenomen av tinget i sig utav självet, är det varseblivningen av detta fenomen som böjs och inte skeden i sig. Om ens fantasier hade involverat skedböjning och man hade kopplat upp sig i Nozicks Upplevelsemaskin, hade det enligt hans teoretiska maskin varit fullt görbart.

Vidare är det bara en själv som inte kan betvivlas enligt den cartesianska skepticismen, alltså är det rimligt att säga att det enda som inte kan betvivlas i detta fall är att det är självet som böjs och inte skeden, eftersom kunskapen om att skeden existerar inte kan sägas vara säker.

Hugo Kuhlin

Klicka här för att söka efter böcker hos Bokus apropå den här artikeln.
Varje köp via denna länk stödjer TK.

Klicka här för att söka efter artiklar hos CDON.com apropå den här artikeln.
Varje köp via denna länk stödjer TK.

Annons

Annons

Media. En intervju med Guido Zeccola som slutade arbeta på Tidningen Kulturen.
http://tidningenkulturen.se/index.php/ovrigt-kat/ovrigt-kat-11/ovrigt-kat-13/22772-innan-festen-tar-slut
Läs mer...

Media. Den svenske journalisten Dawit Isaak, född i Eritrea, har tilldelats UNESCO:s Guillermo Cano World Press Freedom Prize 2017. Dawit Isaak arresterades under en räd mot medier i Eritrea 2001. Sveriges Radios vd Cilla Benkö som är ordförande för juryn för UNESCO:s Guillermo Cano Frihetspris 2017 kommenterar: – Jag hoppas att denna utmärkelse får hela världen att ropa ”Free Dawit Isaak now”.
Läs mer...

Musik. CIRCADIA på Nissanscenen, Halmstad Stadsbibliotek 23 mars kl 19.00. Fri Entré.
Konserten sänds live över nätet och ligger sedan kvar:www.inesplay.se Tidigare konserter finns också på: http://bambuser.com/channel/Musikgemaket
Circadia är en grupp sammansatt av gitarristerna David Stackenäs och Kim Myhr, bassisten Joe Williamson (the Electrics a.o) och slagverkaren Tony Buck (the Necks a.o). Gruppen begick sin debut på Fylkingens 80-års jubileum i november 2013 och blev därefter omnämnda i Sound of Music som en av årets musikaliska höjdpunkter. 2016 släppte de sin debut CD på norska skivbolaget Sofa Music, och har fått strålande recensioner i både svensk och internationell press.
Kommande INES konserter i vår: Nissanscenen må 10 april kl 19 VIVA BLACK MED GRETLI OCH HEIDI Nissanscenen 4 maj kl 19 SHITNEY MARIA FAUST – saxofon, effekter

Läs mer...

Scen. HARVEY
En komedi av Pulitzerpristagare Mary Chase
Föreställningen spelas på italienska
En sammanfattning av pjäsen på svenska och engelska delas ut på teatern 
6 - 7 - 8 april 2017, kl. 19.30 Ordinarie pris: 150 kr (förköpspris t.o.m. 1:a april: 110 kr);
(Barn under 12 år: fri entré) Köp biljetter här: https://billetto.se/sv/events/harvey-teatro-in-italiano
 Föreställningen genomförs i samarbete med ABF, FAIS och Teater Tre
 Handling (spoiler alert!!!):
Elwood P. Dowd är en trevlig man som uppger sig ha en osynlig vän som heter Harvey, beskriven som en två meter lång vit kanin, vilken han presenterar till alla. Hans syster Veta tycker att Elwoods beteende är både obehagligt och generande och hon bestämmer sig för att lägga sin bror på Professor Chumleys berömda psykiatriska klinik. När hon kommer till kliniken hamnar hon dock i en rad roliga missöden som leder henne till att reflektera över vem som egentligen är tokig i kliniken. Och vad tycker ni? Är vi verkligen normala när man tittar närmare? Författarinnan, Pulitzerpristagare Mary Chase, ger oss ett underbart tillfälle att börja en inre resa genom huvudpersonen Elwoods och hans vän Harveys äventyr. Pjäsen lyfter fram konflikten mellan vem vi egentligen är och vad sociala konventioner kräver från oss. Komedin ”Harvey” har haft stora succéer på Broadways teatrar och med en Oscarpristagare film i 1950 med James Stewart i huvudrollen. För mer info besök gärna hemsidan: www.varforinte.net
Läs mer...

Annons

Rekommenderad läsning på Tidningen Kulturen